Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > 22 Jump Street - pro děti do 12 let nevhodné

22 Jump Street - pro děti do 12 let nevhodné

22JS 3
22JS 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poté, co si poli­cej­ní důstoj­ní­ci Schmidt a Jenka zaži­li vyšet­řo­vá­ní na střed­ní ško­le, čeká je teď dal­ší prá­ce. Jejich šéf, kapi­tán Dickson, je pově­řu­je pří­pa­dem, kte­rý se ale ten­to­krát bude vyšet­řo­vat na míst­ní vyso­ké ško­le. Schmidt a Jenka se tak oci­ta­jí na kole­ji jako noví stu­den­ti, spo­lubyd­lí­cí jsou vidi­tel­ně mlad­ší a jejich zájmy jsou také odliš­né. Nováčci se sezna­mu­jí s cho­dem ško­ly, sna­ží se spřá­te­lit s ostat­ní­mi stu­den­ty a stu­dent­ka­mi, cho­dí na před­náš­ky a cvi­če­ní, a uží­va­jí si stu­dent­ský život. Skoro jako by najed­nou zapo­mně­li, jaké je jejich poslá­ní. Prvotním vodít­kem ve vyšet­řo­vá­ní foto­gra­fie stu­dent­ky, kte­rá zemře­la. Od této chví­le se tedy sna­ží zís­ká­vat infor­ma­ce a zjis­tit, co se sta­lo. Vyšetřování postup­ně při­ná­ší výsled­ky, ale jejich vzá­jem­ný vztah se začne hrou­tit. Kdysi ze skvě­le sehra­né­ho páru se tak stá­va­jí dva jed­not­liv­ci, kte­ří mají najed­nou pro­blém se spo­lu shod­nout na postu­pu v pří­pa­du a cel­ko­vé­mu pří­stu­pu k prá­ci. Najednou se oci­ta­jí ve sle­pém bodě, a vztah vypa­dá jako „man­žel­ská“ kri­ze. Do vyšet­řo­vá­ní tak zasa­hu­je part­ner­ská kri­ze a to ovliv­ní jejich dal­ší vývoj.

22JS_2Film 22 Jump Street nava­zu­je na 21 Jump Street z roku 2012, kte­rý se stal jed­nou z nej­zá­bav­něj­ších kome­dií roku. Od jeho pokra­čo­vá­ní by tedy divák mohl oče­ká­vat více akce, humo­ru a dra­ma­tu. O to se také auto­ři sna­ži­li, a doce­la se jim to poved­lo.

Námět pro vytvo­ři­li scé­náris­ta Michael Bacall (Bláznivý, 21 Jump Street) a herec Jonah Hill (Vlk z Wall Street, Nespoutaný Django) a scé­nář pak napsal Michael Bacall, ten­to­krát s Orenem Uzielem a Rodneyem Rothmanem (Zpátky do rin­gu). Tvůrci nechtě­li zno­vu nato­čit stej­ný sní­mek jako z roku 2012, ale muse­li najít nový pří­běh a pro­stře­dí. To se jim doce­la poda­ři­lo. Za kame­rou stál Barry Peterson (Starsky & Hutch, Millerovi na tri­pu), jehož nasní­má­ní jed­not­li­vých scén je půso­bi­vé, ale někdy zdlou­ha­vé. Výrazným plu­sem fil­mu je pak hud­ba, kte­rou slo­žil Mark Mothersbaugh (Ptačí klec, Alvin a Chipmunkové 3). Ta nejen že dopl­ňu­je jed­not­li­vé scé­ny, ale mís­ty až nahra­zu­je mlu­ve­né slo­vo. Režie se uja­la dvo­ji­ce Christopher Miller a Phil Lord, kte­rý již spo­lu­pra­co­val na 21 Jump Street.

Stejně jako ve 21 JS byli do hlav­ních rolí obsa­ze­ni Jonah Hill a Channing Tatum. Hill již osvěd­čil své herec­ké schop­nos­ti v něko­li­ka kome­di­ích (Zbouchnutá, Spratci na zabi­tí) a něko­lik oce­ně­ní dostal za dra­ma­tic­ké role (Moneyball, Vlk z Wall Street). Roli při­tloust­lé­ho chyt­ré­ho poli­caj­ta zvlá­dá stej­ně dob­ře jako cit­li­vé­ho „stu­den­ta“ vyso­ké ško­ly. Tatum se dostal do pově­do­mí divá­ků díky rolím taneč­ní­ků, spor­tov­ců a vojá­ků. Role namaka­né­ho stu­den­ta a poli­caj­ta mu sed­la, zvláš­tě když mohl nově uplat­nit i svůj kome­di­ál­ní talent.

Mnozí z nás si jis­tě pama­tu­jí na ame­ric­ký seri­ál Jump Street 21, kte­rý se vysí­lal na kon­ci 80. let. Jeho tahá­kem bylo to22JS_1, že mla­dí detek­ti­vo­vé se infil­tro­va­li na střed­ní či vyso­kou ško­lu, a sna­ži­li se vyře­šit pří­pad. Už slo­že­ní samot­né sku­pi­ny bylo zají­ma­vé, jed­na­lo se totiž o tři „chlap­ce“, „dív­ku“ a jejich nad­ří­ze­né­ho. Každá epi­zo­da pak trva­la kolem jed­né hodi­ny, pří­pad se vždy vyře­šil. Spojení poli­cej­ní­ho vyšet­řo­vá­ní ve škol­ním pro­stře­dí divá­ky zau­ja­lo a bavi­lo, tak­že se seri­ál vysí­lal něko­lik let.

Film 22 Jump Street sta­ví ten­to­krát na dvo­ji­ci detek­ti­vů, kte­ří i když jsou sehra­ní, tak nena­hra­dí původ­ní sku­pi­nu vyšet­řo­va­te­lů. Navíc řeší pří­pad nece­lých 120 minut, což se mi mís­ty zdá­lo dlou­hé. Filmu by mož­ná pro­spě­lo, kdy­by byl o 10-15 minut krat­ší, a tím by nabral víc na akč­nos­ti a dra­ma­tič­nos­ti.

Snímek 22 Jump Street pat­ří do kate­go­rie kome­di­ál­ně akč­ních fil­mů, kte­ré se nikdy neo­kou­ka­jí a vždy nabíd­nou něco nové­ho. Příště by moh­li tvůr­ci sním­ku při­dat k Schmidtovi a Jenkovi par­ťač­ku, kte­rá by vnes­la tro­chu žen­skosti a dal­ší pohled na řeše­ní pří­pa­du.

Ve fil­mu jsou drs­něj­ší slov­ní či sexu­ál­ní naráž­ky, pro­to je sní­mek pro děti do 12 let nevhod­ný.


Podívejte se na hodnocení 22 Jump Street na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13145 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71930 KB. | 24.07.2024 - 02:38:39