Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > LEGO® Batman film

LEGO® Batman film

LBatgman
LBatgman
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před lety nám autor­ská dvo­ji­ce Phil Lord a Chris Miller naser­ví­ro­va­la nesmír­ně ori­gi­nál­ní ani­mák, kde hlav­ní roli hrá­ly figur­ky ze slavn­né­ho lega. Lego pří­běh byl obrov­ský hit, pro­to se stu­dio Warner Bros. roz­hod­lo oka­mži­tě nato­čit něko­lik pokra­čo­vá­ní. Lord a Miller tedy zača­li při­pra­vo­vat spin-off, ale v prů­bě­hu psa­ní scé­ná­ře je oslo­vi­la Kathleen Kennedy z Lucasfilmu a nako­nec je pře­táh­la k sólov­ce Hana Sola. Lego Batmana tedy napsa­li tři sce­náris­té v čele se Sethem Grahamem-Smithem, pro­slu­lým auto­rem fil­mu Abraham Lincoln: Lovec upí­rů. Z původ­ní­ho geni­ál­ní­ho nápa­du sou­čas­ných tvůr­ců Hanových dob­ro­druž­ství zby­lo jen mat­né tor­zo a noví scnáris­té udě­la­li z dal­ší inkar­na­ce tem­né­ho rytí­ře pře­plá­ca­ný miš­maš.

Lego Batman měl skvě­lou reklam­ní kam­paň. Lákal na hvězd­né dabin­go­vé obsa­ze­ní, vtip­né naráž­ky na dal­ší neto­pý­ří fil­my, pří­pad­ně na plejá­du nej­lep­ších postav DC Comics. Nyní, krát­ce po zhléd­nu­tí můžu s klid­ným svě­do­mím říct, že reklam­ní kam­paň lha­la!

Hvězdné dabin­go­vé obsa­ze­ní? Ale kde­že! Hlas Willa Arnetta mi k Batmanovi nese­děl už v Lego pří­bě­hu, abso­lut­ně nechá­pu, že se tvůr­ci neob­rá­ti­li na dabé­ry ani­mo­va­ných tem­ných rytí­řů, např. na Kevina Conroye či Petera Wellera. Zach Galifianakis, kte­ré­ho si pama­tu­je­te jako idi­o­ta z fil­mů Pařba v Bangkoku, ve Vegas a já nevím, kde všu­de ješ­tě, abso­lut­ně nechut­ným způ­so­bem zprznil jed­no­ho z nej­vět­ších anta­go­nis­tů pop­kul­tur­ní his­to­rie, samot­né­ho Jokera. V prů­bě­hu sle­do­vá­ní fil­mu jsem neu­stá­le vzpo­mí­nal na fan­tas­tic­ké­ho Marka Hamilla, kte­rý by fil­mu urči­tě dodal grá­dy! Z dabé­rů tedy nako­nec nej­ví­ce září Ralph Fiennes, kte­rý se poma­lu stá­vá exper­tem na namlou­vá­ní ani­mo­va­ných posta­vi­ček (vzpo­meň­me na fil­my Kubo a kou­zel­ný meč a Princ egypt­ský), pro­to­že jeho Alfred je vtip­ný a tref­ný, jeho glo­sy jsou jed­no­du­še vyni­ka­jí­cí.

Děj fil­mu je nesmír­ně jed­no­du­chý, pokud si zno­vu vzpo­me­ne­me na vyni­ka­jí­cí Lego pří­běh, tak pro­ti němu půso­bí pří­mo stu­pid­ně. Jde vlast­ně jen o to, že Joker žár­lí na Supermanův vztah s gene­rá­lem Zodem a chce mít stej­ně nená­vist­ný vztah s Batmanem. Proto si do Gothamu při­ve­de armá­du padou­chů a chce tem­né­ho rytí­ře pře­svěd­čit k nezměr­né nená­vis­ti. Na dese­ti­mi­nu­to­vý skeč by to bylo skvě­lé téma, ale utáh­nout film dlou­hý hodi­nu a čty­ři­cet minut pros­tě nedo­ká­zal.

Slibované naráž­ky na před­cho­zí batma­nov­ské fil­my tedy nako­nec byly jedi­ným oprav­du vtip­ným aspek­tem celé­ho sním­ku, díky Alfredovu vyprá­vě­ní jsme vidě­li zábě­ry z BvS, Temného rytí­ře či Keatonova Batmana pře­dě­la­né do kos­ti­ček z lega. Tento tah se Grahamu-Smithovi jako jeden z mála oprav­du pove­dl.

Filmu ubli­žu­je nesmír­ně vel­ké množ­ství postav. Vystupují v něm totiž všich­ni nej­dů­le­ži­těj­ší nepřá­te­lé Bat-rodiny, hlav­ní čle­no­vé Ligy spra­ve­dl­nos­ti a bohu­žel také zná­mé posta­vič­ky z jiných fil­mo­vých fran­šíz. Z toho­to polo­to­va­ru vzni­ká obrov­ský barev­ný miš­maš, kde se jed­not­li­vé posta­vič­ky čas­to pře­kři­ku­jí a divák mnoh­dy neví, co se děje a kde se figur­ky nachá­zí. V Lego pří­bě­hu sice aktéž vystu­po­va­la spous­ta cha­rak­te­rů, ale dalo se v nich ori­en­to­vat. Kdyby Lord s Millerem psa­li i Batmana, dopa­dl by jisto­jis­tě lépe.

Lego Batman je veskr­ze prů­měr­ný film, kte­rý zachra­ňu­je posta­va Alfreda Pennyworthe v podá­ní Ralpha Fiennese a její vtip­né glo­sy. Pár minut po jeho skon­če­ní si z něj bude­te pama­to­vat jen to, že už nikdy nechce­te vidět tak ošk­li­vou figur­ku Jokera a pokud navští­ví­te dabing, pod kůži se vám zary­je faleš­ně nazpí­va­ná úvod­ní píseň v podá­ní Davida Novotného.

Hodnocení: 45 %


Photo © Warner Bros. Pictures


Podívejte se na hodnocení LEGO® Batman film na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28952 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71939 KB. | 22.07.2024 - 21:16:23