Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #94 - Ti druzí (2001)

#94 - Ti druzí (2001)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro mno­hé jeden z nej­lep­ších horo­rů, jaké kdy byly nato­če­ny. Nelze než sou­hla­sit, že tohle je sku­teč­ně hod­ně kva­lit­ní, kte­rý prá­vem pat­ří mezi 101 nej­lep­ších.

Ti dru­zí

The Others

USA, Španělsko, Itálie, Francie, 2001, 101 minut

Režie: Alejandro Amenábar

Scénář: Alejandro Amenábar

Hrají:

Nicole Kidman (Grace Stewart)

Fionnula Flanagan (Bertha Mills)

Christopher Eccleston (Charles Stewart)

Alakina Mann (Anne Stewart)

Máte rádi fil­my s poin­tou? V tom pří­pa­dě mys­lím, že vás tenhle film nadchne. I když je prav­da, že již samot­ný děj ve vás začne vzbu­zo­vat urči­té před­sta­vy o tom, jak to celé asi všech­no je. Když je to nako­nec všech­no pocho­pe­no, všech­no je objas­ně­no, řek­ne­te si, že tohle bylo váž­ně výteč­ně nato­če­né. Jestli vám to něco při­po­me­ne, tak roz­hod­ně Shyamalanův „Šestý smy­sl“. Pro mě osob­ně je film ukáz­kou toho, jak je Amenábar sil­ný fil­mař, a to i přes­to, nebo snad prá­vě pro­to, že není kla­sic­kým horo­ro­vým reži­sé­rem. Rozhodně je reži­sé­rem sil­ných fil­mů, což doka­zu­je pře­de­vším fil­mem „Hlas moře“, ale také svým nej­no­věj­ším his­to­ric­kým epo­sem „Agora“.

Na prv­ní pohled jsou „Ti dru­zí“ kla­sic­kou duchař­skou his­tor­kou, kte­rá je však vel­mi nejas­ná a vel­mi tíži­vá. V popře­dí děje je rodi­na, kte­rou tvo­ří dvě děti a jejich mat­ka v podá­ní Nicole Kidman, kte­rá je pros­tě skvě­lá, a to říkám i přes­to, že se s touhle hereč­kou nikdy pří­liš moc nezto­tož­ňu­ji. Rozhodně se nejed­ná o rodi­nu oby­čej­nou, hlav­ně pro­to, že děti trpí vel­mi zvlášt­ní cho­ro­bou, kte­rá vyža­du­je spe­ci­ál­ní zachá­ze­ní – děti nesmí být vysta­ve­ny sil­né­mu svět­lu, pře­de­vším pak slu­neč­ní­mu, a vždy, když se pro­chá­zí dveř­mi, jed­ny se musí zavřít, aby se dal­ší­mi moh­lo pro­jít. Zkrátka jen jed­ny dve­ře v míst­nos­ti ote­vře­né a závěsy zata­že­né. Sídlo se tako­vý­mi pod­mín­ka­mi mění ve sku­teč­ně stra­ši­del­ný dům, kde začí­ná stra­šit. Není se ani moc čemu divit.

Film není kla­sic­kým horo­rem, jak je vět­ši­nou v sou­čas­nos­ti chá­pán, ale vychá­zí hlav­ně z tíži­vé atmo­sfé­ry. Krev se zde neob­je­vu­je a my zjiš­ťu­je­me, že evrop­ský horor a horor ame­ric­ký jsou pře­ce jen kaž­dý někde jin­de. Alejandro Amenábar je Španěl, což se na fil­mu pode­psa­lo mno­hem víc než ame­ric­ké obsa­ze­ní. Film je mno­hem hlub­ší, než vět­ši­na ame­ric­ké pro­duk­ce, kte­rá je na nás chr­le­na a sta­ví se tak po bok těch sku­teč­ně vyda­ře­ných děsi­vých fil­mů, kde se bojí­te toho, co nevi­dí­te a vlast­ně i do jis­té míry nechá­pe­te. Autorský ruko­pis je zde zřej­mý, srov­ná­ní se „Šestým smys­lem“ není pou­ze prvo­plá­no­vé.

Pointa fil­mu je sku­teč­ně jeho sil­ným momen­tem a vy si řek­ne­te: „Sakra, no jo!“ V pří­pa­dě, že bude­te vel­mi sluš­ní. Trkne vás to. Jen mož­ná v pří­pa­dě, že už toho máte sku­teč­ně hod­ně nakou­ká­no a jste schop­ni číst mezi řád­ky, dojde vám, nebo vás ale­spoň napad­ne, kde by vlast­ně ta prav­da moh­la být. Ale i když na poin­tu při­jde­te, ješ­tě to nezna­me­ná, že film ztrá­cí své kouz­lo. Rozhodně ne. Je sil­ný, i když víte, o co tady vlast­ně jde. Celý svět fil­mu je pře­vrá­cen vzhů­ru noha­ma a vy si uvě­do­mí­te, čeho jste se vlast­ně celou dobu báli. Možná jen sami sebe.

Zbožňuji evrop­ské horo­ry a musím říct, že v posled­ních letech jsou to prá­vě evrop­ské a asij­ské, kte­ré sku­teč­ně sto­jí za to. Stačí si jen uvě­do­mit, že posled­ní dva fil­my v našem seri­á­lu byly prá­vě asij­ský horor Konkurs a mexicko-španělský „Princ bez krá­lov­ství“. V obou pří­pa­dech se jed­ná o fil­my, kte­ré jsou ame­ric­ké­mu sty­lu hod­ně vzdá­le­ny. A ani u posled­ních sed­mi fil­mů toho­to seri­á­lu nás návrat k ame­ric­ké­mu horo­ru pří­liš neče­ká. Je zde jeden jedi­ný film, kte­rý je čis­tě ame­ric­ký – „Saw: Hra o pře­ži­tí“.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Osobně mě více potě­ší zruč­ně nato­če­ný film, kde se bez krve obe­jde­me, a je nám nahá­něn strach. Pro mě osob­ně je tohle esen­ce horo­ru. „Ti dru­zí“ v tom­to smě­ru exce­lu­jí, a pokud se rádi bojí­te, navíc se chce­te bát u chyt­ré­ho fil­mu, je Amenábarův sní­mek jas­nou vol­bou.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Co fil­mu vytknout? Podle mě není co. Komornost je str­hu­jí­cí, logi­ka sním­ku je doko­na­lá a herec­ké výko­ny, hlav­ně ten Kidmanové, jsou pros­tě skvě­lé. Tohle není zába­va na spo­le­čen­ské večír­ky, kte­ré si žáda­jí krev. Jestli „Ty dru­hé“ chce­te sle­do­vat sami v noci se zhas­nu­tý­mi svět­ly, tak hod­ně štěs­tí.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 28.12.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Ti druzí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97608 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71532 KB. | 21.06.2024 - 16:38:16