Kritiky.cz > Horory > Halloween: The Curse of Michael Myers (1995)

Halloween: The Curse of Michael Myers (1995)

rp Halloween The Curse of Michael Myers 28199529.JPG
rp Halloween The Curse of Michael Myers 28199529.JPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Donald Pleasence vydr­žel býti loa­jál­ní této horo­ro­vé sérii až do své­ho kon­ce. Budiž mu tedy země leh­ká…


Po masa­k­ru a násled­ném výbuchu Haddonfieldské poli­cej­ní sta­ni­ce se po Michaelu Myersovi a malé Jamie sleh­la zem. Jejich těla se nikdy nena­šla a ofi­ci­ál­ně byli pro­hlá­še­ni za mrt­vé. Uběhlo šest let, během kte­rých bylo v Haddonfieldu zaká­zá­no sla­vit Halloween, ale míst­ní omla­di­na by to chtě­la letos změ­nit. Nikdo z nich nemá ani tuše­ní, že po celou tu dobu byla Jamie věz­ně­na spo­lu s Michaelem taj­ným kul­tem a nyní při­ved­la na svět malé­ho chlap­ce. Ten se má stát novou obě­tí, ale těs­ně po poro­du se mla­dé dív­ce poda­ří i s dítě­tem utéct. Michael jí však dostih­ne a zabi­je. Dítě se jí však poda­ři­lo scho­vat na auto­bu­so­vé zastáv­ce, kde jej najde Tommy Doyle (chla­pec kte­rý jako malý pře­žil spo­leč­ně s Laurie Strode vra­ho­vo řádě­ní) a jenž sly­šel Jamiino zou­fa­lé volá­ní o pomoc těs­ně před smr­tí. Kontaktuje dok­to­ra Loomise, kte­rý se stá­hl do ústra­ní a od té doby sepi­so­val své pamě­ti. Oběma je jas­né, že se Michael Myers opět vrá­tí do Haddonfieldu, aby pokra­čo­val ve svém vra­žed­ném šílen­ství. O to hor­ší je, že jeho sta­rý dům obý­vá rodi­na Strodeových, kte­ří nema­jí o ničem ani potu­chy…


Český název: Halloween: Prokletí Michaela Myerse

Režie: Joe Chappelle
Rok výro­by: 1995
Délka: 88 min
Země: USA
Hrají:
Donald Pleasence...(Dr. Loomis)
Paul Rudd...(Tommy Doyle)
Marianne Hagan...(Kara Strode)
Devin Gardner...(Danny Strode)
Mitchell Ryan...(Dr. Wynn)
George P. Wilbur...(Michael Myers)
...a dal­ší


Jeden by si řekl, že už koneč­ně necha­jí Michaela Myerse odpo­čí­vat v poko­ji, ale to by jeho jmé­no nesmě­lo být tak uzná­va­nou a pro­dej­nou znač­kou. A tak byla jen otáz­ka času, kdy se zase najde někdo, kdo nato­čí dal­ší pokra­čo­vá­ní této poma­lu sko­mí­ra­jí­cí série. Když John Carpenter nato­čil původ­ní Halloween, spus­til hoto­vou lavi­nu šílen­ství a sla­sher coby horo­ro­vý sub­žánr zaží­val oprav­du zla­té časy. Je tedy až s podi­vem, že dovo­lil svým násle­dov­ní­kům zajít až tak dale­ko, aby doslo­va kaž­dým dal­ším dílem przni­li jeho skvost­ný výtvor. I zde jsme se dočka­li nové­ho reži­sé­ra a bohu­žel se uká­za­lo, že Joe Chappelle nebyl vůbec dobrou vol­bou.
On za to ale mohl hlav­ně samot­ný scé­nář, kte­rý je nej­vět­ší sla­bi­nou toho­to fil­mu. Přitom samot­ná myš­len­ka neby­la vůbec špat­ná. Už od prv­ní­ho dílu vět­ši­na divá­ků pře­mýš­le­la, co bylo tím hna­cím moto­rem Michaela Myerse v jeho vra­žed­ném šílen­ství a jak to že toli­krát pře­žil vlast­ní smrt. Onen mys­te­ri­óz­ní nádech oko­lo toho­to tajem­ství byl tou správ­nou ingre­di­en­cí v nej­růz­něj­ších teo­ri­ích a samo­zřej­mě nej­čas­tě­ji se v této sou­vis­los­ti mlu­vi­lo o sta­ré kelt­ské myto­lo­gii a ritu­á­lech (snad v kaž­dém díle této série při­šlo na něja­ké ty naráž­ky). No a tak se chlap­ci (tvůr­ci) roz­hod­li vše vzít do svých rukou a divá­kům to pěk­ně „naso­lit“. Bohužel to udě­la­li oprav­du neše­tr­ným způ­so­bem, kte­rým spí­še vět­ši­nu lidí dost zne­chu­ti­li.
Nemluvě o tom, že si opět nelá­ma­li hla­vu s před­cho­zí­mi díly a spous­tu věcí si pře­krou­ti­li, jak se jim to hodi­lo, nese­dě­li datumy, rodi­na Strodeových vypa­da­la jako by o Michaelu Myersovi sly­še­li popr­vé – přes­to­že ado­p­to­va­li hrdin­ku prv­ní­ho dílu a podob­ně se cho­va­la i vět­ši­na oby­va­tel nechval­ně zná­mé­ho měs­teč­ka, kte­ré si dle his­to­rie pro­šlo něko­li­ka masa­k­ry. Ono těch nelo­gic­kých věcí tam byla celá řada a nerad bych více spo­i­le­ro­val. Za vel­kou ško­du pova­žu­ji absen­ci Danielle Harris, kte­rou neob­sa­di­li do role Jamie kvů­li poža­dav­kům na hono­rář (5000 dola­rů se jim zdá­lo moc, když už tam tato posta­va hrá­la jen něko­lik minut). Za to Donald Pleasence tam vydr­žel až do samot­né­ho kon­ce a je obrov­ská ško­da, že ten­to vyni­ka­jí­cí herec bohu­žel krát­ce poté zemřel. Osobně bych šes­té­mu dílu dal jen něco mezi 30-40%, pro­to­že mě to moc neba­vi­lo, sluš­ných mor­dů tu bylo jen pár, kupi­lo se jed­no klišé za dru­hým, atmo­sfé­ra taky nic moc, ale jen kvů­li tomu­to panu her­ci a stá­li­ci této série dám o těch 10% navíc. Což zna­me­ná kla­sic­ký prů­měr, i když si to šest­ka neza­slou­ží…

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čínské divočině z...5. října 2020 Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čínské divočině z... Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čínské divočině z DiRT 5. Záběry pochází z konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X, kde hra poběží ve 120 snímcích za sekundu. Posted in Krátké herní aktuality
  • Mirrors (2008)12. ledna 2019 Mirrors (2008) Zrcadla nejsou jen odrazem sebe samého, ale skrývá se v nich i něco děsivého a jen Kiefer Sutherland to může zastavit… Ben Carson býval dobrým policistou, manželem […] Posted in Horory
  • Ice Sharks (2016)15. února 2017 Ice Sharks (2016) V Arktidě čeká na skupinu vědeckých pracovníků nemilé překvapení. Zdejší vody totiž skrývají hladové predátory, kteří se nezastaví před ničím... Členové výzkumné stanice v […] Posted in Horory
  • 30 klasických pohádek - pro malé i velké4. února 2021 30 klasických pohádek - pro malé i velké Byl jeden král, který už by se rád odebral do vládcovského důchodu. Měl jednoho syna, kterému domlouval, aby se oženil. Syn byl otci po vůli, avšak neměl nevěstu. Starý král ho poslal do […] Posted in Audioknihy
  • Identity (2003)30. listopadu 2016 Identity (2003)  Když se sejde během deštivé noci deset neznámých lidí v zapadlém motelu a jeden po druhém začnou za podivných okolností umírat – nemůžete to prostě dopadnout […] Posted in Horory
  • Chata na prodej19. července 2018 Chata na prodej Pět videí z novinářské konference  18. 7. […] Posted in Videa
  • Final Girl (2015)13. prosince 2019 Final Girl (2015) Občas by si měl člověk rozmyslet, co chce lovit. Někdy se totiž stane, že se sám stane lovnou zvěří… Čtyři kamarádi Jameson, Danny, Nelson a Shane jsou dětmi zbohatlíků, […] Posted in Horory
  • Z politických kruhů24. dubna 2020 Z politických kruhů Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Belarus - Switzerland | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship28. května 2021 Belarus - Switzerland | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship Posted in Videa
  • Nový kanabinoid HHC - účinky, původ a rozdíl od THC28. dubna 2023 Nový kanabinoid HHC - účinky, původ a rozdíl od THC Na scéně se objevil nový kanabinoid opředený tajemstvím. HHC neboli hexahydrokanabinol se zdá mít podobné účinky jako THC, na rozdíl od něj je však legální. Kde se vzalo HHC, jak působí na […] Posted in Ze života
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35797 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72230 KB. | 23.05.2024 - 13:46:55