Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy

Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy

Adams
Adams
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo má vět­ší šmrnc a kte­rý Lurch líp vrčí?

Addamsovu rodi­nu má vět­ši­na lidí spo­je­nou hlav­ně s dvě­ma fil­my, kde se v hlav­ních rolích zaskvě­li Anjelica Houston, Raul Julia a krom Pugsleyho neza­po­me­nu­tel­ně ble­dá Christina Ricci jako Wednesday Addams.

Ano, taky jsem si tuhle ver­zi nemohl vyna­chvá­lit, dokud…dokud jsem se nedo­vě­děl o exis­ten­ci star­ší seri­á­lo­vé ver­ze a nepus­til si její prv­ní díl.

Promiňte, celo­ve­če­rá­ky, ale byl jsem oka­mži­tě ztra­cen…

Seriálová Addamsova rodi­na se nikdy nedo­čka­la čes­ké ver­ze, exis­tu­je pou­ze ve slo­ven­šti­ně a v ang­lic­kém ori­gi­ná­le. České pub­li­kum neho­ví­cí titul­kům a ang­lič­ti­ně tak při­šlo o obrov­skou por­ci vytří­be­né­ho čer­né­ho humo­ru, kte­rý dove­dou oprav­du jen Addamsovi.

They’re cre­e­py and they’re koo­ky,
Mysterious and spo­o­ky,
They’re all toge­ther ooky,
The Addams Family.

The Addams Family Intro the­me song

Projděte bran­kou, počí­tej­te s tím, že se za vámi zabouch­ne a že kle­pa­dlo si taky bude dělat, co ho zrov­na napad­ne.

Nic pro­ti Anjelice, ale Carolyn Jones je jed­no­du­še okouz­lu­jí­cí. Role Morticie se zhos­ti­la s doko­na­lým jem­ně děsi­vým šar­mem, do kte­ré­ho se fan­tas­tic­ky hodí její klid­ný nevtí­ra­vý půvab, mimi­ka nad­hle­du a ono­ho stá­le pří­tom­né­ho leh­ké­ho údi­vu nad nor­mál­ní­mi oby­va­te­li měs­teč­ka. Přitom se stá­le cho­vá jako pra­vá dáma.

addamsfamilyhouse

Rodinný klan by samo­zřej­mě nebyl kom­plet­ní bez Gomeze s věč­ným dout­ní­kem v ruce, strýč­ka Festera, Lurche, Babičky a Věci. Nechybí ani děti, Pugsley a Wednesday, ten­to­krát mlad­ší než ve fil­mo­vé ver­zi – na počát­ku série jdou popr­vé do ško­ly, což se neo­be­jde bez mno­ha situ­a­cí a také nářku nad chudáč­kem zabi­tým pohád­ko­vým dra­kem.

Filmová ver­ze je vel­mi dob­rá, ale má prázd­něj­ší mís­ta. Řekl bych, že tvůr­ci seri­á­lu nemě­li pro­blém s dostat­kem nápa­dů, tak­že mohou poměr­ně dlou­ho dáv­ko­vat pří­ho­dy Addamsových po malých účin­ných kous­kách, kte­ré nikdy nevy­zní­va­jí do ztra­ce­na a nejsou vtip­né za kaž­dou cenu.

Navíc je prav­da, že i opa­ko­va­né vti­py jsou pou­ži­ty v tref­ných situ­a­cích, tak­že snad nic nepů­so­bí laci­ně, nuce­ně a dojmem, že si tvůr­ci nevě­dě­li rady, tak hodi­li do pla­cu něco zno­va, pro­to­že je zrov­na nic nena­padlo.

Černobílý for­mát navíc zrov­na tomu­to téma­tu sed­ne mno­hem víc. Opět, nic pro­ti fimo­vé ver­zi, ale tohle je pros­tě někde jin­de.

Co všech­no nás čeká? Vítání sou­se­dů, kou­pá­ní Aristotela, Pugsleyho cho­bot­ni­ce, útěk Wednesday z domo­va, Gomezova poli­tic­ká kan­di­da­tu­ra, Halloween ve spo­leč­nos­ti ban­kov­ních lupi­čů, Lurch žár­lí­cí na nové­ho domá­cho slu­hu, sesta­vo­vá­ní rodokme­nu Addamsových i kou­ří­cí Morticie a dokon­ce Pugsley, kte­rý se chce při­dat ke skau­tům.

A mno­hem mno­hem víc…

Základní šab­lo­na: Příjemně mor­bid­ní, vzdě­la­ná a boha­tá rodi­na jako pro­ti­pól ame­ric­ké spo­leč­nos­ti.

Navíc:

  • styl
  • čer­ný humor
  • nápa­dy
  • inte­li­gent­ní pře­krou­ce­ní spo­le­čen­ských zvy­ků a ste­re­o­ty­pů

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21316 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71742 KB. | 28.02.2024 - 23:38:18