Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Batman se vrací - druhý Burtonův Batman

Batman se vrací - druhý Burtonův Batman

Batman2
Batman2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gotham City je tero­ri­zo­vá­no zlo­či­nec­kou ban­dou cir­ku­so­vých artis­tů, vede­ných fyzic­ky defor­mo­va­ným Oswaldem Cobblepotem, pře­zdí­va­ným Tučňák (Danny DeVito). Selina Kyleová (Michelle Pfeiffer), sekre­tář­ka moc­né­ho obchod­ní­ka Maxe Shrecka (Christopher Walken), odha­lí pod­vod­ný plán své­ho šéfa na zís­ká­ní finan­cí od měs­ta a je za trest sho­ze­na z mra­kodra­pu. Přežije a stá­vá se Kočičí ženou, osa­mě­lým a vyso­ce vyna­lé­za­vým kri­mi­nál­ním živlem. Shreck se dohod...ne se cti­žá­dosti­vým Tučňákem, že ho udě­lá sta­ros­tou, aby mohl Gotham City snad­ně­ji okrá­dat. To už ale při­chá­zí na scé­nu Batman (Michael Keaton) a začí­ná plnit svou úlo­hu ochrán­ce utla­čo­va­ných a zastán­ce prá­va a spra­ve­dl­nos­ti. I když jsou ten­to­krát jeho pro­tiv­ní­ci mimo­řád­ně zdat­ní, není jim to nic plat­né. A sílí­cí cito­vé pou­to mezi Batmanem a Kočičí ženou uči­ní z těch­to pro­tiv­ní­ků spo­jen­ce a mož­ná i něco víc.....

Na úspěch Batmana od Tima Burtona z roku 1989 v roce 1992 navá­za­lo vol­né pokra­čo­vá­ní Batman se vra­cí u kte­ré­ho se krom Michaela Keatona v titul­ní roli samo­se­bou vrá­til i prá­vě Burton. Původně měl Batman se vra­cí vel­mi výraz­ně nava­zo­vat na udá­los­ti před­cho­zí­ho fil­mu, Burton ale nako­nec chtěl aby film fun­go­val sám o sobě a díky tomu jde o film, kte­rý se ode­hrá­vá sice ve stej­ném svě­tě jako před­cho­zí film a vel­mi lehce se v něm zmí­ní udá­los­ti fil­mu před­cho­zí­ho, toto vol­né pokra­čo­vá­ní ale oprav­du doká­že zafun­go­vat samo o sobě a prá­vem se nako­nec ten­to film stal také jed­ním z těch méně pro­sla­ve­ných Vánočních fil­mů, pro­to­že i když ve fil­mu nehra­jí Vánoční svát­ky prim tak je do toho­to obdo­bí zasa­zen.

Batman se vra­cí sice na své­ho před­chůd­ce nava­zu­je vol­ně, Burtonova sty­li­za­ce ale pře­tr­va­la spo­leč­ně s Michalem Keatonem. Burton tak v roce 1992 naser­ví­ro­val depre­siv­ní podí­va­nou, kte­rá je špi­na­vý Gotham před­sta­vu­je ješ­tě v hor­ším svět­le než před­cho­zí sní­mek a má vizu­ál tak parád­ně kom­bi­no­va­ný krá­su a špí­nu, že dodnes dost mož­ná pat­ří i nej­lé­pe sty­li­zo­va­né Burtonovy sním­ky.

Zatímco minu­le Batmanovi zatá­pěl Joker, ten­to­krát vol­ba padla na Tučňáka. Kolem téhle role se mota­lo spous­ty her­ců od Joea Pesciho po Marlona Branda, sám před­sta­vi­tel Jokera Jack Nicholson ale dopo­ru­čil své­ho pří­te­le Dannyho DeVita, kte­rý zde před­ve­dl dost mož­ná život­ní výkon. DeVitův těles­ně posti­že­ný Tučňák je děsi­vý, vel­mi snad­no vzbu­dí respekt a jeho plán dosta­teč­ně dává smy­sl. Mezi Brucem Waynem a Oswaldem Cobblepotem ve finá­le dost mož­ná není tako­vý roz­díl jak by se dalo čekat- Oba jsou z boha­té rodi­ny, Oswalda se ale jeho rodi­na už jako dítě­te zřek­la a nebýt zása­hu tuč­ňá­ků by Cobblepot zemřel a nedo­žil se své budou­cí kri­mi­nál­ní kari­é­ry. Tučňák má vlast­ně důvod svět nená­vi­dět a jeho moti­va­ce dává smy­sl, je ale tak zka­že­ný, zlý a bru­tál­ní, že úpl­ně v pořád­ku fun­gu­je jako zápo­rák, kte­rý doká­že Jokera snad­no důstoj­ně nahra­dit. Menší pokles tu co se týče toho­to roz­hod­ně je, přes­to je DeVitův Tučňák parád­ní pro­tiv­ník.

Michael Keaton je zpát­ky a pokud se dalo minu­le říct, že jsme více času strá­vi­li s Wayneovým alter egem Batmanem, tak zde dostá­vá Bruce Wayne tro­chu více pro­sto­ru. Na roz­díl od Jokera ho zpo­čát­ku nespo­ju­je s hlav­ním pro­tiv­ní­kem něja­ká spo­ji­tost, přes­to časem jejich riva­li­ta nabe­re té pra­vé gra­da­ce. Batman Tučňákovi kazí plá­ny a Tučňák mu pro­to při­pra­ví něko­lik zpět­ných úde­rů, kte­ré můžou ohro­zit jeho budouc­nost jakož­to ochrán­ce Gothamu. Keaton je sice v oble­ku Batman cool, dale­ko více mu ale pře­ce jen jde hrát Brucea Waynea a pře­de­vším jeho romá­nek se Selinou Kyle je pros­tě ode­hra­ný s per­fekt­ní che­mii, kte­rou Keaton spo­leč­ně s Michelle Pfeiffer má.

Michelle Pfeiffer zde nahra­zu­je Kim Basinger jako love inte­rest z minu­lé­ho dílu, záro­veň zde ale plní úlo­hu ved­lej­ší­ho záporáka/anti-hrdiny. Pfeiffer parád­ně doká­že před­vést pře­rod z dob­ro­sr­deč­né sekre­tář­ky na svůd­nou divoš­ku, kte­rá má pořád­ně ost­ré dráp­ky. Na jejím late­xo­vém obleč­ku se mož­ná z dneš­ní­ho pohle­du tro­chu pode­psal zub času, přes­to má ale ten­to oblek své kouz­lo a Pfeiffer stej­ně jako Keaton doká­že parád­ně ztvár­nit jako Selinu Kyle tak její alter ego Catwoman. Ve finá­le jek tak dost mož­ná ško­da, že ani nikdy nedo­šlo na teh­dy plá­no­va­ný spin-off, kte­rý měl reží­ro­vat dokon­ce samot­ný Burton. Catwoman v podá­ní Pfeiffer by totiž svůj vlast­ní film vel­mi prav­dě­po­dob­ně utáh­la.....

Christopher Walken má poté jako Max Shreck na roz­díl od Tučňáka a Catwoman han­di­cap v tom, že nemá z komik­sů pře­vza­tý komik­so­vý základ, pro­to­že je posta­vou vytvo­ře­ná zce­la čis­tě pro film a jed­ná se vlast­ně jen a pou­ze o chlad­no­krev­né­ho busi­nessma­na, jehož jedi­ná moti­va­ce je co nej­vět­ší mož­ná moc. Walken ale přes­to jako tenhle chlad­no­krev­ný nar­cis­ta bra­vur­ně fun­gu­je. Původní nápad, kte­rý pra­co­val s návra­tem Billyho Dee Wiliamse do role Harveyho Denta, kte­rý se měl ve finá­le stát Two-Facem a nasta­vit kurz pro Batmana 3 by mož­ná byl zají­ma­věj­ší, Burtonův cíl o to aby byl ale Batman se vra­cí co nej­víc samo­stat­ný vyús­til ve výtvor prá­vě Shrecka. Pořád se jed­ná o posta­vu, kte­rá je pou­ze zlá, Walken to ale přes­to uhrál a pře­ce jen se uká­že, že má Shreck nej­spíš něja­ké zása­dy i když mu pře­ce jen neva­dí si za úspě­chem pro­jít pár mrt­vo­la­mi.

Burtonovská sty­li­za­ce je tu ve finá­le poznat pře­ce jen víc než v původ­ním Batmanovi a prá­vě Burtonova sty­li­za­ce má vždy svůj styl a táh­ne naho­ru i jeho slab­ší kous­ky (jako Big Eyes nebo Mars úto­čí!). Kombinace Vánočních svát­ků a pro­hni­lé­ho měs­ta Gotham je ve finá­le něco tak šíle­né­ho, že to ve finá­le až oprav­du bra­vur­ně fun­gu­je. Zároveň i ve spo­je­ní s občas­ným Burtonovým čer­ným humo­rem a uvě­do­mě­ním si, že tu vzni­ká něco kde jsou tuč­ňá­ci s rake­ta­mi na zádech nebo jsou posta­vy schop­né pře­žít pád z něko­li­ka budov. Batman se vra­cí má to štěs­tí, že pořád čer­pá z komik­so­vé před­lo­hy kde je tohle vše mož­né a pro­to už se tohle nemu­sí nechat odsou­dit a finál­ní podá­ní fun­gu­je už i díky spo­ji­tos­ti s opět bra­vur­ní hud­bou Dannyho Elfmana. Ve finá­le je to sice občas mož­ná šíle­né až pří­liš, i to je ale kouz­lo toho­hle sním­ku, kte­rý se prá­vem stá­vá tako­vou men­ší opo­mí­je­nou vánoč­ní kla­si­kou i když bys­te si jí v poklid­ném kru­hu rodin­ném pře­ce jen rad­ši necha­li na jin­dy.

Ve finá­le byl Batman se vra­cí tak bru­tál­ní, že McDonald dokon­ce odmí­tal pro­dá­vat hrač­ky s Batmanem a vzhle­dem k tomu, že mlu­ví­me o roce 1992 kdy tohle part­ner­ství zna­me­na­lo pro Warnery hod­ně peněz stu­dio poprosi­lo Burtona aby u své­ho plá­no­va­né­ho Batmana 3 s názvem Batman pokra­ču­je tro­chu ubral a nato­čil více rodin­něj­ší podí­va­nou, kde by záře­ní s návrat Keatona, Pfeiffer a Williamse do rolí Batmana, Catwoman a Harveyho Denta/Two-Face (+ plá­no­va­né­ho Robina Williamse do role Hádankáře a Marlona Wayanse jako Robina) bylo méně tem­něj­ší a bru­tál­ní než v pří­pa­dě Batman se vra­cí a vlast­ně i původ­ní­ho Batmana. A nako­nec vše dopadlo jinak... Burton odmí­tl za tako­vých pod­mí­nek své­ho tře­tí­ho Batmana rea­li­zo­vat (a tím pádem odzvo­ni­lo i spin-offu s Catwoman) a Keaton ode­šel s ním. K režii Batmana 3 s názvem Batman navždy se tak dostal Joel Schumacher, novým Batmanem se nako­nec stal Val Kilmer, Robin byl nako­nec Chris O´Donell, Billy Dee Williams byl pře­ob­sa­zen Tommy Lee Jonesem, mís­to Robina Williamse dora­zil Jim Carrey a Catwoman zmi­ze­la úpl­ně a byla nahra­ze­na novou posta­vu Chase Meridian v podá­ní Nicole Kidman, kte­rá v komik­sech základ nemá. Pořád si sto­jím za tím, že Batman navždy a Batman a Robin jako odleh­če­né komik­sov­ky na úrov­ni paro­die fun­gu­jí, Burtonovův spe­ci­fic­ký styl pros­tě ale nahra­dit nemoh­li a fakt, že Batman pokra­ču­je nikdy nevzni­kl dodnes zamr­zí. Nutno ale dodat, že lát­ku jako Batman, kte­rý je v komik­sech pro­hni­lý bru­ta­li­tou, špí­nou a depre­siv­ní nála­dou nejde vykas­t­ro­vat na úro­veň rodin­né podí­va­né. Pochopili to i tvůr­ci a Nolanova Trilogie o Temném rytí­ři se vyda­la prá­vě tím­to smě­rem. Batman se vra­cí je dodnes super sequel a dost mož­ná jed­na z nej­pa­měti­hod­něj­ších komik­so­vek, kte­rá moh­la být bra­vur­ním pro­střed­kem jed­né z nej­sty­lo­věj­ších komik­so­vých tri­lo­gií všech dob. Ale na to už nikdy nedo­jde pokud někdo neza­vo­lá Burtonovi a nere­a­li­zu­je Batmana 3 po více než třech deká­dách. Na svě­tě se sta­li už i šíle­něj­ší věci.....

Trailer:


Verdikt: 4 z 5


Foto: Warner Bros. Pictures


Podívejte se na hodnocení Batman se vrací na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42003 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72617 KB. | 24.04.2024 - 02:22:24