Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera

Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera

Navrat
Navrat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

There's good in you, fatherTřetí epi­zo­da (pod­le čís­lo­vá­ní v titul­cích ep.VI.) je nejmé­ně pře­kva­pi­vá ze všech dílů Star Wars. Zatímco prv­ní, extrém­ně níz­ko­roz­počto­vá Nová nadě­je při­nes­la ve své době revo­luč­ní efek­ty a nasa­di­la vyso­kou lať­ku všem dal­ším sci-fi fil­mům, pro­střed­ní Impérium vra­cí úder roz­vi­nu­lo emo­ci­o­nál­ní hloub­ku postav a kon­flik­tu Světlé a Temné stra­ny Síly. Návrat Jediho zna­me­ná ovšem také návrat na pev­nou zemi, na půdu fil­mo­vé komer­ce, kde chlu­pa­té posta­vič­ky jako­by z oka vypad­lé popu­lár­ní­mu tele­viz­ní­mu seri­á­lu Muppets zna­me­na­jí oka­mži­té mili­ó­no­vé zis­ky ze stán­ko­vé­ho pro­de­je.

Jabbovo sídloNicméně i šest­náct let po prv­ním uve­de­ní je i slab­ší díl Star Wars lep­ší, než žád­ný. Co mi tu vlast­ně chy­bí? Nápad. Všechny role jsou pev­ně dané, klišé nabí­ra­jí na důra­zu a Luke Skywalker se z galak­tic­ké fňuk­ny vypra­co­val na zpup­né­ho, sebe­vě­do­mé­ho mníš­ka, kte­ré­mu nako­nec musí pomo­ci všich­ni oko­lo, aby se mu jeho intri­ky zda­ři­ly.
Emzácká zpěvačka Sy SnootlesRoboti C-3PO (Anthony Daniels) a R2-D2 (Kenny Baker) se vydá­va­jí do síd­la Jabby Hutta, zná­mé­ho krá­le zlo­či­nu na Lukově rod­né pla­ne­tě Tatooine, aby vyří­di­li Lukovu žádost o pro­puš­tě­ní Hana Sola (Harrison Ford), zmra­ze­né­ho v kar­bo­ni­tu a vysta­ve­né­ho jako deko­ra­ce Jabbovy nechut­né slu­je - pocho­pi­tel­ně, že trum­be­ro­vé nepo­cho­dí. Ani lest prin­cez­ny Leiy (Carrie Fisher) nesta­čí; doká­žou to tepr­ve všich­ni přá­te­lé spo­leč­ně, včet­ně Landa Calrissiana (Billy Dee Williams), Chewbaccy (Peter Mayhew) a Luka Skywalkera (Mark Hamill), pra­vé­ho rytí­ře Jedi v kut­ně, plné­ho sebe­vě­do­mí a SSarlacc v jámě Carkoonskéíly.
Naši hrdinové prchají na skiffuZnačně potr­ha­ná, ale zjev­ně opra­vi­tel­ná smr­tí­cí Hvězda Smrti (Death Star) má být impe­rá­to­ro­vým defi­ni­tiv­ním pro­střed­kem, jak potla­čit hnu­tí Rebelů a nasto­lit nad­vlá­du nad celou gala­xií. Zlý Lord Dart Vader (David Prowse / James Earl Jones) při­lé­tá osob­ně dohlí­žet na zdár­né uve­de­ní do pro­vo­zu a záhy tu vítá i samot­né­ho impe­rá­to­ra (Ian McDiarmid). To je báječ­ná pří­le­ži­tost pro Rebely, jak zni­čit nejen obá­va­nou sta­ni­ci, ale i původ­ce vše­ho zla.

Imperiální křižník směřuje k Hvězdě SmrtiJeště před­tím, než může dojít k roz­hod­né­mu úto­ku, musí Luke zpát­ky na Dagobah, aby dokon­čil tré­nink u Mistra Yody (Frank Oz). Ten ale může vyslo­vit jen přá­ní, aby se nedal zviklat Temnou stra­nou Síly - a sta­čí nám ješ­tě odkrýt dal­ší tajem­ství Lukovy rodi­ny.
Imperátor - temný čarodějV úspěš­ném úto­ku na Hvězdu Smrti, zakot­ve­nou na oběž­né drá­ze kolem les­na­té­ho měsí­ce Endoru, brá­ní Rebelům silo­vé pole napá­je­né prá­vě dob­ře brá­ně­ným zdro­jem na řeče­ném měsí­ci. Zatímco se rebel­ská flo­ti­la při­pra­vu­je k nápo­ru, naši hrdi­no­vé se vypra­ví na Endor, aby štít vyřa­di­li z pro­vo­zu. Netuší, že hus­té lesy jsou obyd­le­ny drob­ný­mi chlu­pa­tý­mi domo­rod­ci, Ewoky, kte­ří jim při­pra­ví nejed­no pře­kva­pe­ní.

Rozhodující bitvaAni Luka Skywalker neče­ká leh­ký úkol. Jelikož se s Vaderem navzá­jem doká­ží na dál­ku vycí­tit, roz­hod­ne se neo­hro­žo­vat expe­di­ci a vydá se do rukou impe­ri­ál­ních vojá­ku, aby před­stou­pil před Vadera a impe­rá­to­ra a zno­vu kon­fron­to­val světlou a tem­nou strán­ku Síly...
Chtěl bych tě aspoň jednou vidět na vlastní oči, synuTechnická vylep­še­ní jsou i v tom­to dílu vel­mi decent­ní. Hudební čís­lo v lou­pež­ní­ko­vě slu­ji evo­ku­je název Ali Jabba a čty­ři­cet mutan­tů. Žravý Sarlacc v poušt­ní jámě dostal nový zoban, bitev­ní scé­ny ve vesmí­ru naby­ly na pre­ciz­nos­ti, zvu­ko­vé efek­ty vám berou dech.

Imperátor bere události do vlastních rukouZávěrečná kapi­to­la ságy Star Wars dělá důstoj­nou teč­ku, a i po šest­nác­ti letech je obdi­vu­hod­ným mil­ní­kem fil­mo­vé­ho umě­ní. Všem těm, kte­ří si před­cho­zí díly oblí­bi­li, film nemu­sím dopo­ru­čo­vat. Vy, co jste Hvězdné Války ješ­tě nevi­dě­li, na ně urči­tě běž­te - ale začně­te prv­ním dílem.

Hodnocení: VELMI DOBRÉ
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/whitedot.gif

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ

POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Imperiální krocanNaši hrdi­no­vé, odvá­že­ni na ote­vře­ném ski­f­fu přes poušť k jámě se Sarlaccem, jsou i ve vyso­ké rych­los­ti ofu­ko­vá­ni jen mír­ným ván­kem, aby jim to nebra­lo pří­čes­ky.
  • Luke Skywalker, náš slav­ný super­hr­di­na, je nepři­mě­ře­ně zpup­ný, vese­le napo­cho­du­je do pas­tí (tře­ba u Jabby), ze kte­rých ho muse­jí jiní vyta­ho­vat. U impe­rá­to­ra jenom bez­moc­ně odfu­ku­je a nako­nec se sva­lí a kvi­čí o pomoc.
  • Naši hrdi­no­vé a impe­ri­ál­ní vojá­ci se pro­le­tu­jí na skútrech po zvět­še­ném kali­forn­ském redwo­o­do­vém pra­le­se jako paka. Vojáčky nena­pad­ne o naru­ši­te­lích podat hlá­še­ní. Co je na skútrech tak prud­ce výbuš­né­ho, a proč musí vždyc­ky vra­zit do stro­mu, kte­rý je výbu­chem nepo­ško­zen (to by ochra­ná­ři řva­li!), zatím­co by mohl klid­ně žuch­nout do kap­ra­dí?
  • Za krko­lom­né­ho letu na skůtru mas­ko­va­cí pelerí­na prin­cez­ny Leiy vla­je jen vel­mi nepa­tr­ně. Ani Ewokovy chlu­py se na skůtru neče­ří. Kdo kdy jel na motor­ce, ví, o čem mlu­vím.
  • A máme tu dal­ší neo­hra­ba­né váleč­né krá­čed­lo - dvou­no­hý wal­ker jehož se osmě­lu­ji nazý­vat impe­ri­ál­ním kro­ca­nem. Blaster mu neuško­dí, ale pár klád jej sploští jako pixlu od koly.
  • Kdepak ti pri­mi­tiv­ní Ewokové tak naho­nem nabra­li tolik kata­pul­tů, bera­ni­del a pas­tí?
  • Až budu sta­vět obrov­skou bitev­ní struk­tu­ru, vyhra­dím v ní spe­ci­ál­ní kori­do­ry, kudy se kos­mic­ké lodi mohou dostat až k elek­trár­ně, aniž by jim v ces­tě brá­ni­ly tře­ba jen řetě­zy.

Recenze sepsá­na: 30. břez­na 1997


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30975 s | počet dotazů: 255 | paměť: 73018 KB. | 25.06.2024 - 18:08:08