Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Agent Palmer: Případ Ipcress

Agent Palmer: Případ Ipcress

B6iZU4Hh57U
B6iZU4Hh57U
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic milu­je špi­o­náž­ní fil­my a zvlášt­ní sla­bost má pro ty, kte­ré vzni­ka­ly v šede­sá­tých a sedm­de­sá­tých letech. Okouzluje mě jejich jedi­neč­ná atmo­sfé­ra i kla­sic­ké stu­de­no­vá­leč­né záplet­ky. ​​Přesně tako­vým pří­pa­dem je sní­mek Agent Palmer: Případ Ipcress a bonu­sem je mla­dý Michael Caine v ústřed­ní roli brit­ské­ho agen­ta Jejího Veličenstva. Sice neno­sí slu­žeb­ní čís­lo 007, ale jinak si s legen­dár­ním Skotem v ničem neza­dá.

JE TO V HLAVĚ
Několik význam­ných západ­ních věd­ců bylo une­se­no, a když se po pár dnech zno­vu obje­ví, zamr­za­jí v němém úža­su. Zjišťují totiž, že jejich cen­né vědo­mos­ti jsou pryč. Jde o trau­ma z úno­su? Nebo jim snad někdo vymyl mozek? Odpovědi má najít brit­ská taj­ná služ­ba, do kte­ré je čer­s­tvě rekru­to­ván agent Palmer. Vyšetřování může začít.

BONDŮV OTISK
Film šel do kin v roce 1965. Jen 3 roky po sním­ku Dr. No – prv­ním dob­ro­druž­ství Jamese Bonda v podá­ní Seana Conneryho. A jak je vidět, žánr bon­do­vek zane­chal v kine­ma­to­gra­fii sil­ný otisk prak­tic­ky oka­mži­tě. Agent Palmer totiž leh­ko­váž­né­ho Bonda nejen při­po­mí­ná, ale v někte­rých scé­nách rov­nou citu­je. Nepůsobí to však trap­ně. Michael Caine by se totiž v roli agen­ta 007 bez pro­blé­mů uplat­nil.

ČESKÁ STOPA
Jedním z nej­vý­raz­něj­ších prv­ků fil­mu je kame­ra. Našince tedy doza­jis­ta potě­ší, když si pře­čte, že ji má na svě­do­mí čes­ko­slo­ven­ský rodák Otto Heller. Jeho ruko­pis na plát­ně jed­no­du­še nelze pře­hléd­nout. Prakticky kaž­dá scé­na nabí­zí hra­vé kom­po­zi­ce a sní­má­ní z netra­dič­ních úhlů. V dopro­vo­du sty­lo­vé hud­by je z toho parád­ní lon­dýn­ská atmo­sfé­ra, kte­rou jsem si uží­val.

Případ Ipcress je dobo­vou podí­va­nou. Na vět­ši­nu dneš­ní­ho pub­li­ka sice může půso­bit zasta­ra­le, nicmé­ně vás vyzý­vám: dej­te tomu šan­ci. Třeba vás kou­sa­vý humor a pře­hna­ná suve­re­ni­ta agen­ta Palmera oslo­ví. U mě to zafun­go­va­lo a Michael Caine potvr­dil, že fra­je­rem býval už za mla­da. Těším se tedy na dal­ší setká­ní, pro­to­že Případ Ipcress byl prv­ním fil­mem z tri­lo­gie s agen­tem Palmerem. Tak tře­ba brzy v dal­ší retro­re­cen­zi…


Podívejte se na hodnocení Agent Palmer: Případ Ipcress na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20207 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71659 KB. | 14.07.2024 - 12:23:55