Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Indiana Jones a Království křišťálové lebky

Indiana Jones a Království křišťálové lebky

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stárnoucí Indiana Jones (Harrison Ford) učí na uni­ver­zi­tě a žije poklid­ný život. Jsou však pade­sá­tá léta a Amerika zaží­vá hys­te­rii ohled­ně sovět­ských a komu­nis­tic­kých agen­tů. Jednoho dne ho une­se prá­vě sku­pi­na rus­kých agen­tů vede­ná podiv­nou věd­ky­ní Irinou Spalko (Cate Blanchett), již dopro­vá­zí něko­lik rus­kých vojá­ků, kte­ří hle­da­jí na ame­ric­ké základ­ně podiv­nou bed­nu. Indiana se ze zaje­tí doká­že osvo­bo­dit. Celá zále­ži­tost mu při­ne­se jen nepří­jem­nos­ti, když je vyšet­řo­ván ame­ric­kou taj­nou služ­bou. V důsled­ku toho­to vyšet­řo­vá­ní je Indiana vyho­zen z uni­ver­zi­ty. V té době ho však vyhle­dá mla­dík Mutt Williams (Shia LaBeouf), kte­rý ho požá­dá o pomoc pro své­ho otčí­ma, pro­fe­so­ra Oxleyho (John Hurt), a svou mat­ku Marion (Karen Allen), kte­ří odje­li do Jižní Ameriky hle­dat tajem­nou křiš­ťá­lo­vou leb­ku....

Po feno­me­nál­ní Poslední kří­žo­vé výpra­vě a závě­reč­ném odjez­du do do zápa­du slun­ce by dal­ší­mu dob­ro­druž­ství Henryho Jonese Jr., tedy Indiana Jonese, odo­lal málo­kdo, pře­ci jen ovšem pla­ti­lo, že Poslední kří­žo­vá výpra­va nasta­vi­la lať­ku pří­liš vyso­ko a sli­by Stevena Spielberga a George Lucase tkvě­ly mimo jiné v pro­slo­vech o tom, že se sna­ží při­jít s dosta­teč­ně sil­ným scé­ná­řem a i pro­to má tře­tí a čtvr­té fil­mo­vé dob­ro­druž­ství Indiana Jonese od sebe dělit 19 let. Aby to poté skon­či­lo tak, že pro výraz­ný počet rad­ši fil­mo­vá série o Indym kon­čí prá­vě Poslední kří­žo­vou výpra­vou a doda­tek, kte­rý se neo­be­šel bez vel­ké por­ce digi­tál­ních efek­tů i mimo­zemš­ťa­nů, byl mno­hý­mi ozna­čen za zlý sen, jiný­mi za zná­sil­ně­ní (jak moh­la tře­ba před­vést 8. epi­zo­da 12. série seri­á­lu Městečko South Park). Po letech si ovšem přes­to Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky zvlá­dá najít dosta­tek fanouš­ků, počá­teč­ní nepří­liš klad­né ohla­sy na páté­ho Indyho s podti­tu­lem Nástroj osu­du navíc mož­ná nazna­ču­jí, že něko­lik lidí rych­le vez­me Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky na milost. Přitom k této milos­ti mělo jis­tě dojít mno­hem dří­ve. Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky je mož­ná z něko­li­ka ohle­dů za čer­nou ovci série pova­žo­vá­no pocho­pi­tel­ně, roz­hod­ně se to ovšem nemu­sí nut­ně brát čis­tě v nega­ti­vech.

Stevenu Spielbergovi se v roce 2008 poved­lo nemož­né a po 19 leté odml­ce od této série jí vrá­tit ten správ­ný dob­ro­druž­ný nádech, kte­rý série měla už ve svých třech původ­ních fil­mech. Skok do 50. let sice vymě­nil nacis­ty za sově­ty a mís­to fan­ta­sy prv­ků se Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky opí­rá již o vylo­že­né sci-fi prv­ky, přes­to se Spielbergovi poved­lo nato­čit fan­tas­tic­ké dob­ro­druž­ství, kte­ré­mu stej­ně jako v pří­pa­dě tří původ­ních fil­mů nechy­bí dob­ro­druž­ství, humor, kre­a­tiv­ní nápa­dy i správ­ná por­ce nad­sáz­ky. Spielberg i Lucas dle původ­ních plá­nů sku­teč­ně vytvo­ři­li vlast­ní­ho Jamese Bonda, jehož dob­ro­druž­ství zača­la pojit por­ce tra­de­mar­ků, kte­ré se dosta­vi­ly i po 19 leté pau­ze. Nostalgie začne fun­go­vat při prv­ním nástu­pu Indyho na scé­nu, drob­ném návra­tu titul­ní­ho McGuffinu z původ­ní­ho fil­mu, vzpo­mí­ná­ní na zesnu­lou dvo­ji­ci Marcus Brody a Henry Jones Sr. i při sna­ze zob­ra­zit, že Indy by v očích mno­hých pře­ci jen už mož­ná měl pat­řit do staré­ho žele­za.

Harrison Ford už ve svých 64 letech mož­ná mohl v návra­tu do role arche­o­lo­ga s iko­nic­kou Fedorou a bičem vyvo­lá­vat oba­vy, málo­kte­rý holly­wo­od­ský vete­rán má ovšem prá­vě tako­vý koří­nek jako Ford. Už od star­tu v Hangáru/Oblasti 51 návrat iko­nic­ké­ho hrdi­ny potě­ší, dle oče­ká­vá­ní je poté jeho star­ší věk klí­čem něko­li­ka fórů, pře­ci jen se ovšem uká­že, v akč­ní polo­ze se ve svých 64 letech nemu­sel vůbec sty­dět. Chemie s Muttem Williamsem v podá­ní Shii LaBeoufa začne i díky jed­no­mu men­ší­mu odha­le­ní při­po­mí­nat che­mii mezi Indym a jeho otcem v podá­ní Seana Conneryho z Poslední kří­žo­vé výpra­vy a sym­pa­tic­ky uká­zat, že skok do roku 1957 s Indym sku­teč­ně udě­lal své. Indy tak mož­ná zestárl o 19 let, roz­hod­ně ovšem nepři­šel o spous­ty svých sym­pa­tic­kých vlast­nos­tí a Ford zvlá­dl už teh­dy půso­bit dojmem, že si i na star­ší kole­na návrat do své neji­ko­nič­těj­ší role roz­hod­ně užil.

Dobovou atmo­sfé­ru Království se daří budo­vat už počá­teč­ním nástu­pem Elvise, násled­ně i napo­je­ním na tes­to­vá­ní ato­mo­vých bomb, kdy prá­vě tato sek­ven­ce nazna­čí, jak moc by měl divák při­stu­po­vat ke čtvr­té­mu Indymu. Série Indiana Jones se nikdy pří­liš neto­pi­la v rea­lis­mu, čtv­rý Indy ovšem sku­teč­ně zachá­zí o kus dál a to se člo­věk nemu­sí jen nut­ně poza­sta­vo­vat u scé­ny s legen­dár­ní led­nič­kou. Je to pros­tě pře­pá­le­ný dob­ro­druž­ný film, kte­rý se skr­ze dobo­vé zasa­ze­ní sna­ží pro­dat poctu sci-fi zále­ži­tos­tem 50. let, před­sta­vit teh­dy poten­ci­o­nál­ní­ho nástup­ce, kte­rý by chtěl být něčím mezi Jamesem Deanem a Marlonem Brandem (Shia LaBeouf v době, kdy mu byla pre­di­ko­va­ná naděj­ná budouc­nost) a před­sta­vit hlav­ní­ho zápo­rá­ka, kte­rý půso­bí tak pře­pá­le­ným dojmem a přes­to je zahrán tak feno­me­nál­ně. Cate Blanchett do toho dala napros­to všech­no už samot­ným pří­zvu­kem své Iriny Spalko, kdy tato kom­bi­na­ce rus­ké věd­ky­ně a sovět­ské Milady pla­tí za dopo­sud nej­vý­raz­něj­ší­ho padou­cha celé série. Kam se na ní hra­be René Belloq nebo Mola Ram.

Ostatně potě­ší i návrat Marion Ravenwood, kte­rá se skr­ze návrat Karen Allen stá­vá nej­o­su­do­věj­ší ženou Indyho živo­ta, potě­ší i Ray Winstone v roli Maca, kte­rý je jakousi smě­sí Sallaha a Reného Belloqa, stej­ně tak John Hurt, kdy jen málo­kdo by jako ten­to brit­ský talent zvlá­dl zahrát posta­vu mimo smys­ly s tako­vou pře­svěd­či­vos­tí. Největší hvězdou je ovšem nadá­le mis­trov­ský vypra­věč Steven Spielberg. Ten mezi Poslední kří­žo­vou výpra­vou a Královstvím křiš­ťá­lo­vé leb­ky mož­ná ušel vel­ký kus ces­ty, nabral při­tom dva Oscary za režii, pře­ci jen se mu ovšem daří vyvo­lat dojem, že je za kame­rou sku­teč­ně reži­sér původ­ních tří fil­mů a to i přes­to, že je Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky pře­ci jen dítě­tem nové bloc­kbuste­ro­vé éry, díky Spielbergovi je ovšem i díky vár­ce digi­tál­ních mra­ven­ců, opi­čá­ků a mimo­zemš­ťa­nů cítit pří­jem­ný závan sta­rých časů.

Čtvrtý Indy mož­ná sku­teč­ně při­šel až pří­liš poz­dě (jis­tou melan­cho­lii jis­tě urči­tě způ­so­bí i pro­log páté­ho Indyho zasa­zen do roku 1944 s digi­tál­ně omla­ze­ným Fordem), přes­to všech­no kouz­lo roz­hod­ně neby­lo tak snad­no pryč, jak se moh­lo zdát. Vrátil se pořád pře­ci jen John Williams, kte­rý prak­tic­ky nemů­že jako skla­da­tel nikdy zkla­mat. Rekonstrukce Indiana Jonese, kte­rý se dle oče­ká­vá­ní s při­bý­va­jí­cí­mi léty kra­pet obmě­ňu­je a přes­to zůstá­vá tím milo­va­ným hrdi­nou, jen s jis­tý­mi cha­rak­ter­ní­mi obmě­na­mi. V detai­lech schop­ně zapo­je­né poza­dí Studené vál­ky, v závě­ru navíc ide­ál­ní sluš­ná teč­ka k pří­bě­hu titul­ní­ho hrdi­ny i funkč­ní náznak poten­ci­o­nál­ní­ho pře­dá­vá­ní žele­za. Zápletka s vyš­ším dru­hem mož­ná dodnes něko­ho štve a mno­zí jí budou Lucasovi do smr­ti vyčí­tat dost mož­ná více než­li Jar Jara, nut­no ovšem dodat, že exis­ten­ci fran­ší­zy Indiana Jones nut­ně nelze vní­mat pou­ze do roku 1989. I v roce 2008 totiž vznik­la straš­ná pec­ka.

Bude tak sku­teč­ně zají­ma­vé sle­do­vat, zda dle vše­ho boles­ti­vé kva­li­ty Nástroje osu­du nějak ovliv­ní pří­stup divá­ků k Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky a zda někte­ří čtvr­té­ho Indyho sku­teč­ně nevez­mou na milost. Zastánci čtyř­ky tak budou mít rázem mít jeden důvod k tomu oblí­bit si pět­ku i přes fakt, kdy­by se v režii Jamese Mangolda sku­teč­ně říti­la pohro­ma obřích roz­mě­rů. Všechno zle k něče­mu dob­ré ? Jisté je, že Steven Spielberg se svým iko­nic­kým hrdi­nou v roce 2008 roz­hod­ně neroz­lou­čil ostud­ně. Naopak zvlá­dl sku­teč­ně dodat parád­ní kom­bi­na­ci sta­ré a nové bloc­kbuste­ro­vé ško­ly, kte­rá moh­la snad­no skon­čit jako napros­tý brak a vlast­ně jím do vel­ké míry je. Jde ovšem pořád o brak se srdíč­kem, schop­ným cito­vá­ním dobo­vých zále­ži­tos­tí a roz­hod­ně pořád vár­kou solid­ních nápa­dů. Dejte Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky po letech tře­ba zno­va šan­ci, mož­ná vás po letech s odstu­pem zvlád­ne mile pře­kva­pit!

Verdikt: 5 z 5


Podívejte se na hodnocení Indiana Jones a Království křišťálové lebky na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09810 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72233 KB. | 14.07.2024 - 12:59:46