Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Krvavý diamant

Krvavý diamant

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Je to totiž oprav­do­vá pec­ka! Leonardo DiCaprio, všich­ni ho zna­jí a kaž­dý o něm ale­spoň jed­nou sly­šel. Z nezná­mé­ho her­ce se po mega­hi­tu Titanic stal nej­zná­měj­ším a nej­žá­da­něj­ším her­cem vůbec. Já ale o jeho herec­kých schop­nos­tech stá­le tro­chu pochy­bo­val. Dobrá, slad­ké role mu sice padly jako uli­té, ale co tře­ba něja­ká drs­ná role kde by musel stří­let a potit se. V dneš­ních dnech při­jde do kin ten­to film, kde ztvár­nil roli býva­lé­ho vojá­ka a nyněj­ší­ho paše­rá­ka dia­man­tů. Hned jak jsem se o tom­to fil­mu dozvě­děl, tak jsem nevá­hal ani minu­tu, a oka­mži­tě jsem se vyra­zil podí­vat jak mu tato role pad­ne. Ještě že jsem tak uči­nil, ten­to fil­mo­vý záži­tek ve mně zane­chal tak sil­né dojmy, že na to nelze jen tak zapo­me­nout…

Dějová linie je zde na prv­ní pohled dosti jed­no­du­chá, ten­to názor se vám však při sle­do­vá­ní vypa­ří z hla­vy. Děj je zde vyob­ra­zen napros­to famóz­ně, nikdo si z ničím nebral žád­né ser­vít­ky, tak­že uvi­dí­te všech­nu tu kru­tost kte­rá se ve Siera Leone ode­hrá­vá. S hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty se pře­su­ne­me na počá­tek 90. let 20. sto­le­tí kdy zde vlád­la krva­vá občan­ská vál­ka. Možná si říká­te co má být, vždyť válek už bylo mno­ho. To je prav­da, ale tato situ­a­ce kte­rá je fil­mu popi­so­vá­na, to už není jen něja­ká vál­ka. Spíše se to podo­bá šíle­né­mu fana­tis­mu, kde malým dětem seka­jí ruce, a ty co náho­dou pře­ži­jí tak jsou pře­mís­tě­ny na těž­bu dia­man­tů. Zde celá záplet­ka začí­ná. Prostý rybář Solomon (Djimon Hounsou) byl také zde uvěz­něn a je nucen těžit dia­man­ty jako ostat­ní zajat­ci. Při své smů­le měl ale štěs­tí, našel totiž něco hod­ně cen­né­ho.

Je to tak žáda­né zbo­ží že ten kdo ho chce, udě­lá coko­li aby ho zís­kal. Na to náš milý rybář dopla­tí, rebe­lo­vé ovlá­da­jí­cí tuto zem mu totiž une­sou jeho syna. Solomon se dosta­ne po zása­hu vlád­ních jed­no­tek do věze­ní, kde při­jde řeč o obrov­ském růžo­vém dia­man­tu. To ovšem zaslech­ne i Danny (Leonardo DiCaprio) kte­rý mu poz­dě­ji nabí­zí spo­lu­prá­ci. Když bude vlíd­ný a nabíd­ku při­jme, najde mu ztra­ce­né­ho syna. Solomon ze začát­ku nechtěl do niče­ho namo­čit a syna se sna­žil najít s pomo­cí úřa­dů, ty mu ale neda­ly jinou mož­nost než při­jmout Dannyho návrh. Ten se v dia­man­tech oprav­du vyzná, a pro­dá coko­liv co se třpy­tí. Tímto „řemes­lem“ už se živí dosti dlou­ho a pro­to mu ze začát­ku šlo jen o rudou „krás­ku“, když ale pood­ha­lil celý jeho život­ní pří­běh, roz­ho­dl se mu doo­prav­dy pomo­ci s pát­rá­ním po syno­vi. To ovšem ale ješ­tě netu­ši­li jak dlou­há a stras­tipl­ná ces­ta je čeká. Bude oprav­du hod­ně krva­vá. O to víc, když si uvě­do­mí­me že tak­to to nějak v těch­to zemích oprav­du vypa­dá. Když na plát­ně uvi­dí­te jak tré­nu­jí malé děti aby umě­li stří­let ze samo­pa­lů, jak jim po veče­rech pícha­jí do žil něja­ké dro­gy… Je to oprav­du otřes­ný pohled, ale úchvat­ná fil­mař­ská prá­ce. Snímku uvě­ří­te kaž­dé políč­ko, a bude vám z toho mra­zit v zádech když uvi­dí­te jak armá­da 10letých děcek stří­lí bez jakých­ko­liv emo­cí do nevin­ných civi­lis­tů. Zjistíte že už nejste na Zemi ale v pekle, a že lidé se pro­mě­ni­li na zví­řa­ta. Dále mě veli­ce zau­ja­lo to, že i syn Solomona se v tom­to pro­stře­dí změ­nil a z nevin­né­ho dítě­te se sta­la vraž­dí­cí maši­na.

Bylo veli­ce zají­ma­vé a efekt­ní sle­do­vat jeho sou­boj totož­nos­ti, a vy se u toho oprav­du zapo­tí­te a adre­na­li­no­vě vyřá­dí­te. Škoda že se tvůr­ci nepo­sta­ra­li o občas­ný dojem že už jste to někde vidě­li, je to oprav­du jen občas­né ale prá­vě kvů­li tomu uteklo sním­ku pěti hvěz­dič­ko­vé ohod­no­ce­ní. Tato chy­ba vás ale nijak zásad­ně neo­me­zí a věř­te, že když bude­te odchá­zet z kina tak si stá­le bude­te opa­ko­vat onu zásad­ní větu kte­rou vám film dal : Pouze kupu­jí­cí mohou žádat dolo­že­ní půvo­du dia­man­tu. Už to nebu­du nějak pro­dlu­žo­vat, Krvavý dia­mant je zkrát­ka úchvat­ný film za kte­rý vdě­čí­me mému oblí­be­né­mu reži­sé­ro­vi Edwardovi Zwickovi. Pro při­po­me­nu­tí v roce 2003 nato­čil nemé­ně úchvat­ný sní­mek Poslední samu­raj.

Verdikt: Zkrátka je to bom­ba! Tento sní­mek vás nalá­ká na drs­nou dáv­ku rea­lis­mu, drs­né­ho, ale přes­to skvě­lé­ho Leonarda DiCapria a vyni­ka­jí­cí dějo­ví tok. Ovšem hlav­ně se dozví­te, že dia­man­ty nejsou tak čis­té jak se nám na prv­ní pohled mohou zdát. Opravdu dopo­ru­ču­ji!


Podívejte se na hodnocení Krvavý diamant na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44351 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71962 KB. | 09.12.2023 - 06:04:09