Kritiky.cz > Speciály > Policajt v Beverly Hills II

Policajt v Beverly Hills II

pvbh2
pvbh2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Polda z Beverly Hills II je ame­ric­ká akč­ní bud­dy kome­die z roku 1987, kte­rou reží­ro­val Tony Scott, scé­nář napsa­li Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlav­ní roli ztvár­nil Eddie Murphy. Jedná se o pokra­čo­vá­ní fil­mu Polda z Beverly Hills z roku 1984 a dru­hý díl fil­mo­vé série Polda z Beverly Hills. Murphy se vra­cí jako det­ro­it­ský poli­cej­ní detek­tiv Axel Foley, kte­rý se zno­vu setká­vá s detek­ti­vy z Beverly Hills Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) a Johnem Taggartem (John Ashton), aby zasta­vi­li loupežný/pašerácký gang poté, co je postře­len a váž­ně zra­něn kapi­tán Andrew Bogomil (Ronny Cox).

Přestože film vydě­lal méně peněz než prv­ní díl a od kri­ti­ků se dočkal smí­še­ných hod­no­ce­ní, byl i tak kasov­ně úspěš­ný a vydě­lal 276,5 mili­o­nu dola­rů. Kromě kasov­ní­ho úspě­chu byl film nomi­no­ván na Oscara a na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší původ­ní píseň, a to za sklad­bu „Shakedown“ od Boba Segera.

Děj

Policejní kapi­tán Andrew Bogomil, detek­tiv Billy Rosewood a ser­žant John Taggart se sna­ží zjis­tit, kdo sto­jí za „abe­ced­ní­mi zlo­či­ny“, sérií pře­pa­de­ní vět­ši­nou luxus­ních obcho­dů, kte­ré se vyzna­ču­jí mono­gra­mo­vý­mi obál­ka­mi s abe­ced­ním pořa­dím, jež po sobě útoč­ní­ci zane­chá­va­jí. Situaci kom­pli­ku­je nový „poli­tic­ký“ stav poli­cej­ní­ho oddě­le­ní v Beverly Hills, v jehož čele sto­jí nekom­pe­tent­ní, ego­is­tic­ký a ver­bál­ně agre­siv­ní nový poli­cej­ní šéf Harold Lutz, kte­rý dělá vše pro to, aby si udr­žel pří­zeň sta­ros­ty Teda Egana. Když Rosewood zavo­lá FBI, aby mu pomoh­la pří­pad vyře­šit, Lutz pova­žu­je Bogomila jako velí­cí­ho důstoj­ní­ka za zod­po­věd­né­ho a suspen­du­je ho, přes­to­že se Bogomil sna­ží šéfa pře­svěd­čit, že Rosewood se řídil pou­ze před­tu­chou. Lutz také potres­tá Taggarta a Rosewooda tím, že je posta­ví do doprav­ní služ­by. Cestou domů je Bogomil postře­len a zra­něn Karlou Fryovou (Brigitte Nielsenová), hlav­ní vyma­hač­kou Maxwella Denta (Jürgen Prochnow), kte­rý je taj­ným strůj­cem Abecedních zlo­či­nů. Poté, co se Axel Foley o střel­bě dozví ve zpra­vo­daj­ství, taj­ně opus­tí své dosa­vad­ní povin­nos­ti v uta­je­ní a oka­mži­tě odlé­tá do Beverly Hills, aby pomohl zjis­tit, kdo Bogomila zastře­lil, při­čemž Taggarta a Rosewoodovou najde až pří­liš ochot­ně, aby mu pomoh­li.

Předstírá, že je taj­ným agen­tem FBI, aby se s pomo­cí detek­ti­va Jeffreyho Friedmana dostal přes Lutze, a Axel brzy zjis­tí spo­je­ní mezi lou­pe­že­mi a Dentem. Nejprve zjis­tí, že muni­ci, kte­rou se stří­le­lo při jed­né z lou­pe­ží, vyro­bil zbro­jíř pro Charlese Caina, ředi­te­le klu­bu se zbra­ně­mi, kte­rý vlast­ní Dent. Axel při­mě­je Bogomilovu dce­ru Jan, aby vyu­ži­la svých kon­tak­tů pojiš­ťo­va­cí agent­ky a zjis­ti­la infor­ma­ce o Dentových finanč­ních trans­ak­cích. Dent záměr­ně vykrá­dá své vlast­ní pod­ni­ky, aby mohl finan­co­vat obcho­dy se střel­ný­mi zbra­ně­mi s obchod­ní­kem se zbra­ně­mi jmé­nem Nikos Thomopolis, a nená­pad­ně vyu­ží­vá Caina jako kry­tí pro své ope­ra­ce. Bogomil byl zastře­len, pro­to­že jeho vyšet­řo­vá­ní bylo na správ­né sto­pě pří­pa­du.

Po zma­ře­ní poku­su o lou­pež v ban­kov­ním skla­du Axel obelstí Dentova účet­ní­ho Sidneyho Bernsteina, aby mu umož­nil pou­žít jeho počí­tač, a zjis­tí, že Dent a Karla plá­nu­jí opus­tit zemi. Axel se také od Jana dozví, že všem Dentovým pod­ni­kům bylo zru­še­no pojiš­tě­ní a kro­mě jeho dosti­ho­vé­ho závo­diš­tě se chys­ta­jí zkra­cho­vat. Axel spě­chá na závo­diš­tě, vyře­ší posled­ní hádan­ku zasla­nou poli­cii a je pře­svěd­čen, že tato hádan­ka byla vytvo­ře­na tak, aby byla snad­no vyře­ši­tel­ná, a to s cílem usvěd­čit Kaina jako Abecedního lupi­če a svést úřa­dy z Dentovy sto­py.

Trojice dora­zí na mís­to pří­liš poz­dě, aby zabrá­ni­la lou­pe­ži, a mezi zabi­tý­mi najde Kaina, kte­ré­ho zastře­li­la Karla. Zatímco Lutz veřej­ně ozná­mí, že Abecední zlo­či­ny byly vyře­še­ny, Axel si ve stá­jích všim­ne čer­ve­né­ho blá­ta, kte­ré ho, Taggarta a Rosewooda zave­de na Dentovo rop­né pole, kde Dent uza­ví­rá posled­ní obchod se zbra­ně­mi s Thomopolisem. Všichni tři se dosta­nou do pře­střel­ky se vše­mi, kdo se na obcho­du podí­le­jí. Rosewood zni­čí jed­nu zásil­ku rake­to­vým gra­ná­tem, když nákla­ďák opouš­tí mís­to činu, zatím­co Axel zni­čí gra­ná­ty dal­ší zásil­ku. Dent kon­fron­tu­je Axela ve skla­diš­ti, ale Axela vyru­ší jeden z Dentových posko­ků na stře­še nad ním a Dent unik­ne. Dent pak ve svém autě pro­ra­zí zeď a Axel stře­lí Denta přes čel­ní sklo. Auto nara­zí do Axela, sje­de z kop­ce a vzpla­ne. Objeví se Karla a chys­tá se Axela zabít, ale je zastře­le­na Taggartem.

V oka­mži­ku, kdy se posled­ní zlo­čin­ci chys­ta­jí utéct, při­jíž­dí na mís­to poli­cie a zatý­ká zby­tek Dentových posko­ků a Thomopolise. Přichází také Lutz a sta­ros­ta Egan. Lutz je na Rosewooda a Taggarta roz­zu­ře­ný kvů­li jejich nekáz­ni a poku­sí se zatknout Axela. Taggart i Rosewood se však roz­zu­ře­né­mu Lutzovi posta­ví a doká­ží, že Dent byl sku­teč­ný Abecední ban­di­ta a zby­tek abe­ced­ních zlo­či­nů se týkal obcho­du se zbra­ně­mi. Podaří se jim také pře­svěd­čit sta­ros­tu Egana o Lutzově neschop­nos­ti a sta­ros­ta Lutze vyho­dí za jeho hrubý pří­stup k vlast­ním lidem a za ohro­že­ní vyšet­řo­vá­ní.

Starosta Egan si na mís­to nové­ho poli­cej­ní­ho šéfa vybe­re Bogomila. Axel se vra­cí do Detroitu, ale až poté, co mu inspek­tor Todd tele­fo­nic­ky vyna­dá poté, co Egan Toddovi zavo­lal, aby mu pobla­ho­přál, že Axelovi dovo­lil pomá­hat jim v tom­to pří­pa­du.

Obsazení

 • Eddie Murphyjako detek­tiv Axel Foley
 • Judge Reinholdjako detek­tiv Billy Rosewood
 • Jürgen Prochnowjako Maxwell Dent
 • John Ashtjako detek­tiv John Taggart
 • Rony Coxjako kapi­tán Andrew Bogomil
 • Brigitte Nielsenas Karla Fry
 • Allen Garfieldas náčel­ník Harold Lutz
 • Brian O’Connoras detek­tiv Biddle
 • Dean Stockwellas Charles Cain
 • Gil Hillas inspek­tor Douglas Todd
 • Gilbert Gottfriedas Sidney Bernstein
 • Paul Reiseras detek­tiv Jeffrey Friedman
 • Paul Guilfoyleas Nikos Thomopolis
 • Robert Ridgelyas sta­ros­ta Ted Egan
 • Alice Adair jako Jan Bogomil
 • Glenn Withrow jako Willie
 • Tom Bower jako Russ Fielding
 • Hugh Hefner jako on sám
 • Chris Rock jako Parking Valet
 • Valerie Wildmanas recepč­ní Gun Clubu
 • Robert Pastorellias Vinnie
 • Tommy „Tiny“ Listeras Orvis
 • John Hostetteras Stiles

Produkce

Paramount Pictures plá­no­val tele­viz­ní seri­ál pod­le prv­ní­ho fil­mu. Murphy seri­ál odmí­tl, ale byl ocho­ten nato­čit pokra­čo­vá­ní. Producenti Simpson a Bruckheimer naja­li k režii Tonyho Scotta díky jeho úspě­chu s fil­mo­vým trhá­kem Top Gun z roku 1986. Film se měl původ­ně ode­hrá­vat a natá­čet v Londýně a Paříži, nicmé­ně scé­nář byl pře­psán poté, co Murphy vyjá­d­řil neo­cho­tu natá­čet mimo Spojené stá­ty.

Plat Eddieho Murphyho za účin­ko­vá­ní ve fil­mu činil 8 mili­o­nů dola­rů. Rozpočet fil­mu činil 27 mili­o­nů dola­rů.

Zvukový doprovod

Píseň „Hold On“ v podá­ní Kety Billa hra­je během scé­ny, v níž Axel, Rosewood a Taggart kon­fron­tu­jí Denta v Playboy Mansion. Na soun­d­trac­ko­vém albu k fil­mu, kte­ré vyda­la spo­leč­nost MCA Records, je však pou­ze jiná ver­ze nazpí­va­ná Corey Hartem s odliš­ným tex­tem. Ve fil­mu byla uve­de­na kon­tro­verz­ní píseň George Michaela „I Want Your Sex“, kte­rá se sta­la hitem čís­lo 2 v žeb­říč­ku Billboard Hot 100. Dále obsa­hu­je sklad­by „Cross My Broken Heart“ od sku­pi­ny The Jets (hit čís­lo 10 v žeb­říč­ku Billboard Hot 100) a „Shakedown“ od Boba Segera (kte­rá se sta­la hitem čís­lo 1 v tom­též žeb­říč­ku) a také sklad­bu „Better Way“ v podá­ní Jamese Ingrama. Skupina Pointer Sisters zazna­me­na­la mír­ný hit s pís­ní „Be There“ (42. mís­to v žeb­říč­ku Hot 100), kte­rá byla jejich sin­glem ze soun­d­trac­ku. Bylo to podru­hé, co sest­ry při­spě­ly do série Poldové z Beverly Hills; před­tím si při­psa­ly top 10 sin­gl s „Neutron Dance“ ze soun­d­trac­ku k fil­mu Poldové z Beverly Hills. Album Harolda Faltermeyera z roku 1988, Harold F, obsa­hu­je píseň „Bad Guys“, kte­rá je pou­ži­ta jako sou­část hud­by k fil­mu - instru­men­tál­ní část pís­ně zazní během úvod­ní scé­ny pře­pa­de­ní kle­not­nic­tví a také během něko­li­ka dal­ších scén v prů­bě­hu fil­mu.

Soundtrack debu­to­val na 8. mís­tě v žeb­říč­ku alb Billboard 200 a strá­vil v něm 26 týd­nů, což je dale­ko méně než 49 týd­nů, kte­ré strá­vil soun­d­track k prv­ní­mu fil­mu. Přesto byla jed­na píseň z alba, „Shakedown“, nomi­no­vá­na na Oscara a Zlatý gló­bus za nej­lep­ší původ­ní píseň. Jiná píseň z alba, „I Want Your Sex“, však zís­ka­la cenu Razzie Award za nej­hor­ší píseň, přes­to­že dosáh­la pla­ti­no­vé cer­ti­fi­ka­ce za pro­dej od Recording Industry Association of America.

Recepce

Box offi­ce

Policajt v Beverly Hills II byli jed­ním z nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů roku 1987 a po uve­de­ní do kin se sta­li kasov­ně úspěš­ný­mi, přes­to­že nevy­dě­la­li tolik jako Policajt v Beverly Hills I. Film debu­to­val na prv­ním mís­tě ame­ric­kých pokla­den a během úvod­ní­ho víken­du vydě­lal 33 mili­o­nů dola­rů, což byla trž­ba, díky níž film dosá­hl nej­vyš­ší­ho debu­tu za úvod­ní víkend v tom roce a také nej­vyš­ší­ho zis­ku za úvod­ní víkend všech dob. Film Policajt v Beverly Hills II vydě­lal ve Spojených stá­tech a Kanadě 153 665 036 dola­rů, čímž se stal tře­tím nej­vět­ším domá­cím kasov­ním trhá­kem toho roku po fil­mech Smrtící při­taž­li­vostTři muži a nemluv­ně a vydě­lal 276 dolarů.5 mili­o­nů dola­rů celo­svě­to­vě, což byl dru­hý nej­vý­dě­leč­něj­ší film toho roku po Fatal Attraction.

Kritické při­je­tí

Film zís­kal od kri­ti­ků smí­še­né hod­no­ce­ní. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 32 recen­zí 47 % „shni­lé“ hod­no­ce­ní s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 4,98/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 32 recen­zí 47 % „shni­lé“ hod­no­ce­ní. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Eddie Murphy zůstá­vá v roli moud­ré­ho Axela Foleyho při­taž­li­vý, ale Polda z Beverly Hills II ho - ani divá­ka - nepři­vá­dí nikam dosta­teč­ně nově, aby to ospra­ve­dl­ni­lo pokra­čo­vá­ní.“. Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě hod­no­ce­ní 11 kri­ti­ků 48 bodů ze 100, což zna­me­ná „smí­še­né nebo prů­měr­né hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „A-“ na stup­ni­ci od A do F.

Desson Howe z The Washington Post ozna­čil film za „pokra­čo­vá­ní, kte­ré je stej­ně dob­ré jako ori­gi­nál, ne-li lep­ší“. Roger Ebert dal fil­mu jed­nu hvěz­dič­ku ze čtyř a napsal: „Co je to kome­die? Vím, že je to dost zásad­ní otáz­ka, ale Poldu v Severly Hills II ani nena­padlo se na ni zeptat.“ Janet Maslinová z The New York Times napsa­la, že film je zruč­ným klo­nem prv­ní­ho dílu, kte­rý se mu nedo­ká­že vyrov­nat ani novos­tí, ani vzru­še­ním. Variety jej ozna­čil za „hluč­ný, otu­pu­jí­cí, nepřed­sta­vi­tel­ný, bez­cit­ný rema­ke původ­ní­ho fil­mu“. Sheila Bensonová z Los Angeles Times napsa­la: „Je těž­ké uvě­řit, že sku­pi­na, kte­rá při­šla s tvr­dý­mi, čis­tý­mi hra­na­mi Top Gun, jak­ko­li uhla­ze­né­ho a necit­li­vé­ho, moh­la nato­čit film tak hrubý, zma­te­ný, destruk­tiv­ně der­by­ov­ský, jako je ten­to.“

Poldové z Beverly Hills II byli prav­dě­po­dob­ně nej­ú­spěš­něj­ším prů­měr­ným fil­mem v his­to­rii,“ řekl Murphy. „Celosvětově vydě­lal 250 mili­o­nů dola­rů a byl to polo­vi­ča­tý film. Pop II byl v pod­sta­tě opa­ko­vá­ním Pop I, ale nebyl tak spon­tán­ní a zábav­ný.“Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Policajt v Beverly Hills


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Policajt v Beverly Hills4. února 2022 Policajt v Beverly Hills Policajt z Beverly Hills je americká policejní akční komedie z roku 1984, kterou režíroval Martin Brest, napsal Daniel Petrie Jr. a v níž hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy jako Axel Foley, […] Posted in Speciály
 • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
 • Duna (1984)19. října 2021 Duna (1984) Tak tedy, abych byl spravedlivý, Dunu mám rád. Četl jsem knihu od Franka Herberta, hrál několik počítačových her s touto tematiku, ale tento film mi pořád tak nějak unikal...., což je […] Posted in Retro filmové recenze
 • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
 • Půlnoční běh25. května 2021 Půlnoční běh Bývalý policista Jack Walsh (Robert De Niro) pracuje jako lovec odměn a má šanci získat 100 000 dolarů. Musí ale dopravit do pátku do půlnoci k soudu v Los Angeles mafiánského účetního […] Posted in Retro filmové recenze
 • RoboCop: Ikonický Sci-Fi film 80. let, který překonal čas23. června 2024 RoboCop: Ikonický Sci-Fi film 80. let, který překonal čas RoboCop je americký akční sci-fi film z roku 1987, který režíroval Paul Verhoeven a scénář napsali Edward Neumeier a Michael Miner. Ve filmu hrají Peter Weller, Nancy Allen, Daniel […] Posted in Speciály
 • Kruh…tehdy jsem se opravdu bál. Skutečně, ten večer jsem se opravdu bál21. května 2024 Kruh…tehdy jsem se opravdu bál. Skutečně, ten večer jsem se opravdu bál Nebylo to zase tak dávno, co jsem si jednoho chladného a mrazivého zimního večera udělal volnou chvilku a jal se sledovat nějaký ten filmeček. Nahlédl jsem tedy do své filmotéky a po […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kruh – The Ring21. května 2024 Kruh – The Ring Remake japonského filmu z roku 1998, který se stal v Americe hitem a i v Evropě se neztrácí v šedi průměru. S horory jsem měl zatím pouze dvě zkušenosti. První přišla v mých čtrnácti, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Zákulisí natáčení A.I. Umělé inteligence: Tajemství tváří bez výrazu10. dubna 2024 Zákulisí natáčení A.I. Umělé inteligence: Tajemství tváří bez výrazu Aby Haley Joel Osment při natáčení filmu "A.I. Umělá inteligence" (2001) vypadal jako člověk, každý den před natáčením mu byla oholena veškerá odhalená kůže (obličej, paže, ruce atd.), aby […] Posted in Zajímavosti
 • Jokerův úsměv: Heath Ledger a jeho ikonická role v Temném rytíři5. dubna 2024 Jokerův úsměv: Heath Ledger a jeho ikonická role v Temném rytíři Než byl Heath Ledger obsazen do role Jokera ve filmu Temný rytíř (2008), veřejně o ni projevili zájem Paul Bettany, Adrien Brody, Steve Carell a Robin Williams. Christopher Nolan však […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07286 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71811 KB. | 25.06.2024 - 19:46:03