Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Armáda lupičů - prequel Armády mrtvých

Armáda lupičů - prequel Armády mrtvých

AL
AL
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Armáda mrtvých na Netflixu byla doce­la úspěš­ná, tak se roz­hod­lo, že se bude postup­ně roz­ši­řo­vat svět kolem „zom­bi­ků“. Prvním fil­mem je tedy prequel. Vedlejší posta­va, zlo­děj, spí­še vykra­dač tre­zo­rů, Dieter, má svůj film. Je dlou­hý, je natá­čen v Česku a hra­je tam i hvězda seri­á­lu Hra o trů­ny.

Dietera zno­va hra­je němec­ký, prav­dě­po­dob­ně i v zemi půvo­du, Německu, úspěš­ný herec Matthias Schweighöfer. Sám herec si svůj film zre­ží­ro­val, a tak úspě­chy a neú­spě­chy může­me svést pou­ze na něj.

Ne že by nebyl film zají­ma­vý, jed­ná se o tři vel­ké lou­pe­že, spí­še vlou­pá­ní do tre­zo­rů, kte­ré jsou „kle­no­ty“ mezi tre­zo­ry. První najde­me v Paříží, dru­hý v Praze a tře­tí ve Svatý Mořic. A ten posled­ní (nej­slav­něj­ší), nej­ví­ce chrá­ně­ný, samo­zřej­mě najde­me až v Las Vegas (v Armádě mrtvých).

Ve fil­mu o vel­kých lou­pe­žích jsem čekal zábav­né lou­pe­že. První vykra­de­ní v Paříži se doce­la poved­lo a hlav­ní sesta­va měla vel­ké štěs­tí. Praha byla (pro Pražáka) tím pra­vým zábav­ným kous­kem. Užil jsem si Národního diva­dla, Malé stra­ny a vše­mož­ných uli­ček. A posled­ní lou­pež byla spí­še hlou­pá.

Hlavní posta­va je jas­ná, Matthias Schweighöfer, hra­je nej­lé­pe ze všech. Nathalie Emmanuel (ano ta ze seri­á­lu Hra o trů­ny), je také dost dob­rá. Ostatní už nic moc. Nesmím zapo­me­nout i na „lev­né­ho“ Hugha  Jackmana -  Stuarta Martina, kte­rý má straš­ně málo cha­risma­tu.

Pro dvě hodi­ny dlou­hý film nesta­čí mít jenom tři lou­pe­že, je potře­ba i pří­běh něčím vypl­nit. Tím byla na začát­ku „pokus­ná“ lou­pež ve skla­du za asi­s­ten­ce čes­ké zpě­vač­ky Tonyi Graves, kte­rá má dal­ší zářez do fil­mu. Od Menzelova fil­mu Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le se dosta­la do prv­ní­ho ame­ric­ké­ho vel­ko­fil­mu.

Vyplnit film je potře­ba i dia­lo­gy a vzá­jem­ným jis­kře­ním mezi her­ci. Nevím, jest­li je to i můj pohled, ale krom akcí (lou­pe­že a akč­ní sek­ven­ce) byly dia­lo­gy doce­la blbé. Vyplňující pří­běhy o jed­not­li­vých pro­ta­go­nis­tech fil­mu, jejich his­to­rie a vzá­jem­né vzta­hy, mne vůbec neza­jí­ma­ly. Prostě nud­né pasá­že.

Nesmíme zapo­me­nout i na ště­ky dal­ších čes­kých her­ců, když už byl film natá­čen v Praze. Po Tonyi Graves je tím, koho jsem si vši­ml, Lukáš Duy Anh Tran. Ano ten, kte­rý byl hlav­ní posta­vou dru­hé­ho fil­mu Jiřího Mádla. Plus mno­ho čes­kých sta­tis­tů, mož­ná i kaska­dé­rů.

Film je na zábav­ný večer až pří­liš dlou­hý, chá­pu, že je potře­ba posta­vám udě­lat poza­dí (jejich his­to­rii), ale bohu­žel by neuško­di­lo celý film zkrá­tit na hodi­nu a půl krát­kou jed­no­hub­ku.

To, že je hlav­ní posta­vou je kasař Dieter, je dob­ré, ale sám film neu­táh­ne. Scénář mu moc nepo­má­há a ostat­ní her­ci taky ne.

Bohužel moje hod­no­ce­ní je 60 %


Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Armáda lupičů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48665 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72432 KB. | 20.05.2024 - 19:54:12