Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nezlomní: prošel džunglí, aby našel nejlepšího přítele - psa

Nezlomní: prošel džunglí, aby našel nejlepšího přítele - psa

Photo © Carlos Rodriguez / Lionsgate
Photo © Carlos Rodriguez / Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

Dojme vás až k plá­či dob­ro­druž­ný a sou­čas­ně dojem­ný sní­mek ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Simon Cellan Jones s her­ci Markem Wahlbergem a Simu Liu v hlav­ních rolích, kte­rý je nato­če­ný na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu a pod­le kniž­ní­ho best­selle­ru Mikaela Lindnorda „The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home“ a při­chá­zí do kin 11. dub­na 2024.

Snímek je obsa­ze­ný řadou skvě­lých her­ců v čele s Markem Wahlbergem a Simu Liu, kanad­ským kaska­dé­rem, auto­rem, advo­ká­tem, ale pře­váž­ně here­cem asij­ské­ho půvo­du, kte­rý je zná­mý tím, že ztvár­nil roli Shang-Chi ve fil­mu od Marvel Cinematic Universe z roku 2021 s názvem Shang-Chi a Legenda o dese­ti prs­te­nech, dále posta­vu Jung Kim v sit­co­mu tele­vi­ze CBC s názvem Kim’s Convenience a v nepo­sled­ní řadě si zahrál také posta­vič­ku Kena ve sním­ku Barbie. Za prá­ci ve fil­mu Krev a voda zís­kal nomi­na­ce na ACTRA Awards a Canadian Screen Awards. Hlavního hrdi­nu Michaela si zahrál celým jmé­nem Mark Robert Michael Wahlberg, kte­rý je úspěš­ný ame­ric­ký herec, býva­lý rap­per a také pro­du­cent. Na počát­ku své kari­é­ry byl znám jako rap­per Marky Mark.

Jsem rád, že mě hra­je Mark Wahlberg.“ Prohlásil švéd­ský závod­ník Mikael Lindnord. „Už před natá­če­ním jsem věděl, že je to jeden z nej­lep­ších her­ců. A on to v tom­to fil­mu opa­ko­va­ně potvr­zu­je.“ Dodává.

Manželku hlav­ní­ho hrdi­ny Michaela hra­je krás­ná ang­lic­ká hereč­ka Juliet Rylance, kte­rá je nejen hereč­ka, ale i pro­du­cent­ka, a zná­má je pře­de­vším díky dra­ma­tu Days and Nights. Týmovou závod­ni­ci hra­je brit­ská hereč­ka Nathalie Joanne Emmanuel, kte­rá zača­la svou herec­kou kari­é­ru v diva­dle kon­cem 90. let, kdy zís­ka­la role v růz­ných pro­duk­cích West End, jako je napří­klad muzi­kál Lví král.

Děj osu­do­vé­ho setká­ní nemoc­né­ho psa a pře­stár­lé­ho spor­tov­ce se ode­hrá­vá pře­váž­ně v kou­zel­né, nespou­ta­né, ale i nebez­peč­né kra­ji­ně jiho­a­me­ric­ké Dominikánské repub­li­ky, jejíž krá­sy může divák ve fil­mu obdi­vo­vat, za což pat­ří dík kame­ře v rukou Jacques Jouffret. Po deva­te­nác­ti letech mar­né­ho vytr­va­lost­ní­ho závo­dě­ní a při své posled­ní účas­ti na spor­tov­ním vytr­va­lost­ním závo­du napříč Ekvádorskou džun­glí dá kapi­tán týmu Michael (Mark Wahlberg) maso­vou kulič­ku nezná­mé­mu a zane­dba­né­mu tou­la­vé­mu psu (hra­je ho drs­ný a nezdol­ný pes Ukai), kte­rý spo­lu s ním a jeho druž­stvem násled­ně běží 700 kilo­me­t­ro­vou trať a dopro­vá­zí jej a jeho tým k vítěz­ství. Film zachy­cu­je otřes­ně těž­ké pod­mín­ky násle­du­jí­cích šes­ti dnů a nocí na mis­trov­ství svě­ta Adventure Racing, kdy čtyř­člen­ný tým včet­ně páté­ho – psa ze sebe vydá­vá své maxi­mum a pře­kra­ču­je fyzic­ké limi­ty, až si nako­nec doslo­va sáh­ne na dno. Michael nezná­mé­ho kří­žen­ce erdel­te­ri­é­ra pojme­nu­je Arthur – král Arthur a vznik­ne mezi nimi tak sil­né pou­to, že ten­to pes celé­mu týmu zachrá­ní život před jis­tou smr­tí.

Hlavní hrdi­na Michael, kte­rý je vylí­čen jako poměr­ně vel­ký sobec a vždy si jde tvr­dě za svým, dokon­ce utra­til rodin­né úspo­ry jen pro­to, aby si šel pro vítěz­nou tro­fej, při­tom sku­teč­né tro­fe­je má doma, se rázem změ­nil jedi­ným setká­ním se psem Arthurem. Happy end pří­bě­hu před­sta­vu­je sku­teč­nost, že již nemys­lí sobec­ky jen na sebe a své vítěz­ství, ale na záchra­nu nemoc­né­ho psa, kte­rý doslo­va umí­rá. Oceňuji auten­tič­nost sním­ku, ze kte­ré­ho čiší nejen vytr­va­lost, odva­ha i tvr­dý dril všech spor­tov­ců včet­ně psa Arthura, ale také instinkt jako šes­tý smy­sl. Je vůbec mož­né, aby se něco tako­vé­ho sku­teč­ně ode­hrá­lo, že nemoc­ný pes uběh­ne téměř 700km a instink­tiv­ně si najde svou vlast­ní ces­tu džun­glí ke své­mu nové­mu páníč­ko­vi?

Ačkoliv je veli­ce zají­ma­vé sle­do­vat napí­na­vý spor­tov­ní závod, a ačko­liv nejsem spor­tov­ní fanou­šek, sama jsem se při­stih­la, že fan­dím týmu k vítěz­ství, sku­teč­ným hlav­ním hrdi­nou sním­ku se stá­vá náš zatou­la­ný týra­ný pes Arthur, kte­rý nako­nec pod­stou­pí ope­ra­ci, aby se násled­ně uzdra­vil a našel spo­ko­je­ný nový domov. Snímek je osla­vou vítěz­ství lás­ky nad sobec­tvím, osla­vou přá­tel­ství mezi člo­vě­kem a psem a svě­dec­tvím, že ty nej­vět­ší vítěz­ství v živo­tě se obe­jdou i bez medaj­lí. Ze sním­ku vyzní­vá lás­ka ke zví­ře­ti, kte­ré celé­mu týmu zachrá­ni­lo život, a oni na oplát­ku jemu taky, pro­to­že jej neo­pus­ti­li a nene­cha­li napo­spas džun­g­li. Na závěr zmí­ním, že na ope­ra­ci Arthura se vybra­lo vel­ké množ­ství peněz od dár­ců a Arturova nada­ce dopo­sud vybí­rá pení­ze na potřeb­ná zví­řa­ta.

„Michael je nato­lik posed­lý tou­hou vyhrát svůj posled­ní závod, že je ocho­ten tomu obě­to­vat prak­tic­ky coko­li a cho­vá se při­tom dost sobec­ky. Vezme část svých vlast­ních úspor a úspor své ženy, kte­ré pad­nou na star­tov­né. V prů­bě­hu závo­du neče­ka­ně nara­zí na tou­la­vé­ho psa, kte­rý se k němu na tra­ti při­po­jí. Když se pak pod vli­vem okol­nos­tí musí roz­hod­nout, jest­li obě­tu­je psa, nebo vítěz­ství, koneč­ně uká­že svou lid­skou tvář. V tu chví­li ale začí­ná sku­teč­ný závod – závod s časem, pro­to­že, aby Artuš pře­žil, potře­bu­je ho dostat do bez­pe­čí a zajis­tit mu lékař­skou péči. A pří­běh nabí­rá na emo­cích,“ říká o své posta­vě Mark Wahlberg.

 

Snímek není prvo­plá­no­vou osla­vou spor­tu a spor­tov­ců ani závo­dě­ní, je vel­mi emo­tiv­ním zamyš­le­ním nad lid­ský­mi hod­no­ta­mi kaž­dé­ho z nás, a je mož­né, že cit­li­věj­ší pova­hy nebo děti u fil­mu uro­ní slzu. Film je svě­dec­tvím o výji­meč­ném pou­tu utvo­ře­ném v extrém­ních pod­mín­kách. Oceňuji herec­ké výko­ny hlav­ních hrdi­nů, zejmé­na Marka Wahlberga a Simu Liu. Snímek je určen pro nároč­né­ho divá­ka a urči­tě dopo­ru­ču­ji ke zhléd­nu­tí.

NEZLOMNÍ

Původní název: Arthur the King

Žánr: Dobrodružný / Drama

Země: USA

Rok: 2024

Stopáž: 107 min

Titulky: CZ

Přístupnost: Neomezeně

Režie: Simon Cellan Jones

Předloha: Mikael Lindnord (kni­ha)

Scénář: Michael Brandt

Kamera: Jacques Jouffret

Hudba: Kevin Matley

Hrají: Mark Wahlberg, Simu Liu, Juliet Rylance, Nathalie Emmanuel, Ali Suliman, Rob Collins, Michael Landes, Paul Guilfoyle, Bear Grylls, Viktor Åkerblom, Zamantha Díaz, Luis del Valle, Roger Wasserman, Angie Gisèle, Carlton Byrd, Oscar Best (méně)


Podívejte se na hodnocení Nezlomní na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,62392 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71708 KB. | 15.06.2024 - 09:55:02