Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V amerických kinech debutuje film Chevalier natočený v Praze s Kelvinem Harrisonem Jr. v hlavní roli

V amerických kinech debutuje film Chevalier natočený v Praze s Kelvinem Harrisonem Jr. v hlavní roli

Photo © Searchlight Pictures
Photo © Searchlight Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chevalier, his­to­ric­ký živo­to­pis­ný film o hudeb­ním skla­da­te­li Josephu Bolognovi, kte­rý se natá­čel v Praze a oko­lí v roce 2021, debu­tu­je ten­to víkend v kinech ve Spojených stá­tech poté, co se na začát­ku měsí­ce obje­vil ve vybra­ných evrop­ských loka­li­tách.

Chevalier se natá­čel v praž­ském Barrandovském stu­diu, při­čemž loka­ce natá­če­ní pro­bí­ha­ly i po celém čes­kém hlav­ním měs­tě, kte­ré zaska­ko­va­lo za Paříž 18. sto­le­tí. Film měl pre­mi­é­ru na loň­ském Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu.

Kromě Prahy pro­bí­ha­lo natá­če­ní fil­mu Chevalier na his­to­ric­kých mís­tech po celé České repub­li­ce, včet­ně turis­tic­ky vyhle­dá­va­ných míst Českého Krumlova a Kutné Hory. Produkce vyu­ži­la také majestát­ní zámec­ký are­ál Valtice na již­ní Moravě a neda­leký hrad Buchlovice ve Zlínském kra­ji.

Natáčení fil­mu Chevalier pro­bí­ha­lo v Praze a na dal­ších mís­tech České repub­li­ky od 7. září do 12. lis­to­pa­du 2021. Místní pro­duk­ci pro Searchlight Pictures koor­di­no­va­la Stillking Films.

Ve fil­mu Chevalier hra­je Kelvin Harrison Jr. francouzsko-karibského hous­lis­tu a skla­da­te­le Josepha Bologne, Chevalier de Saint-Georges, jed­no­ho z prv­ních hudeb­ní­ků afric­ké­ho půvo­du, kte­rý dosá­hl širo­ké­ho uzná­ní v celé Evropě.

Ve fil­mu dále účin­ku­jí Lucy Boynton jako Marie Antoinetta, Bologneova počá­teč­ní pod­po­ro­va­tel­ka, a Samara Weaving, Minnie Driver, Marton Csokas a Alex Fitzalan jako dal­ší sku­teč­né posta­vy staré­ho reži­mu ve Francii 18. sto­le­tí.

Ohlasy na film jsou vesměs pozi­tiv­ní, mno­zí vyzdvi­hu­jí his­to­ric­ké čes­ké loka­ce, kuli­sy a kos­týmy pou­ži­té při natá­če­ní. Chevalier má v sou­čas­né době 82 skó­re na Rotten Tomatoes a 68 hod­no­ce­ní na Metacritic.

„Kamera Jess Hallové se nad­še­ně točí luxus­ní­mi inte­ri­é­ry Karen Murphyové a s lás­kou pozo­ru­je opu­lent­ní kos­týmy Olivera Garcii,“ píše Mark Jenkins pro Washington Post. „Na urči­té úrov­ni Chevalier chá­pe, že vlá­da Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty byla sta­rá špat­ná doba. Přesto si pros­tě nemů­že pomoct, ale vypa­da­jí oprav­du dob­ře.“

„Díky nád­her­ným kos­týmům Olivera Garcii a scé­no­gra­fii Karen Murphyové, kte­ré napl­no oži­vu­je úžas­ná kame­ra Jesse Halla, Chevalier není jen pou­ta­vým pří­bě­hem, ale také vizu­ál­ně pod­ma­ni­vým,“ říká Maggie Lovittová ze ser­ve­ru Collider.

„Díky honos­ným kos­týmům a kuli­sám, kte­ré nás zasa­zu­jí pří­mo do deka­dent­ní­ho svě­ta toho­to slav­né­ho a nešťast­né­ho panov­ní­ka, Chevalier se zabý­vá Bolognovým nemož­ným úko­lem uspět v tako­vém pro­sto­ru,“ pozna­me­ná­vá Manuel Betancourt pro A.V. Club.

Naneštěstí Chevalier nemá naplá­no­va­nou ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ru v praž­ských kinech. V příš­tích měsí­cích ho hle­dej­te na čes­kém Disney (a ve Státech na Hulu).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53072 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71571 KB. | 23.06.2024 - 09:16:22