Kritiky.cz > Články autora:Eliška Gregorová

Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny

 Kniha kyno­lo­ga Stanleyho Corena se bude hodit všem maji­te­lům chlu­pá­čů ať už vlast­ní němec­ké­ho ovčá­ka, čiva­vu nebo voříš­ka. Pes pod drobnohledem Stanley Coren kni­hu roz­dě­lil na pět oddí­lů zamě­ře­ných... Read more »

Další dávka Agathy Christie

V dal­ším poči­nu nakla­da­tel­ství Garamond se opět setká­me se tře­mi detek­tiv­ní­mi pří­pa­dy tří detek­ti­vů vytvo­ře­ných ve fan­ta­zii Agathy Christie. Excentričtí detektivové V prv­ním pří­pa­du se setká­me s panem Parkerem Pynem a jeho podiv­nou... Read more »

Nápady na zkrášlení domova

V kni­ze maďar­ské autor­ky se setká­me s typy na celo­roč­ní zkrášle­ní a zútul­ně­ní našich domo­vů. Sympatické je, že vyu­ží­vá mate­ri­á­ly, kte­ré máte běž­ně doma, nebo se dají leh­ko nasbí­rat v pří­ro­dě či kou­pit za... Read more »

Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.)

Knížky pro dospí­va­jí­cí dív­ky neby­ly ani v dobách, kdy jsem na tom měla věk, mým šál­kem kávy. Přesto jsem, spí­še ze zvě­da­vos­ti, po tom­to žán­ru občas sáh­la. A měla jsem štěs­tí, že... Read more »

Tři případy tří detektivů

V povíd­ko­vém sou­bo­ru Expres do Plymouthu se skrý­va­jí ti detek­tiv­ní povíd­ky Agathy Christie. V kaž­dé z nich se setká­me s jiným detek­ti­vem. V prv­ní povíd­ce, kte­rá pro­půj­či­la jmé­no celé kni­ze Hercule Poirot, vyšet­řu­je vraž­du... Read more »

Literární poklesky pana profesora

Kanadský humo­ris­ta Stephen Leacock pat­ří ke kla­si­kům svě­to­vé­ho humo­ru, bohu­žel u nás tolik zná­mý není, a ve svě­tě je mož­ná mno­hem zná­měj­ší jako poli­to­log a eko­nom, než jako autor humor­ných pří­bě­hů. Slavným... Read more »

Původce Brdskou vrchovinou

Turistický prů­vod­ce Brdy a Hřebeny před­sta­vu­je 50 nej­krás­něj­ších tras vedou­cích tou­to své­ráz­nou kra­ji­nou ve Středních Čechách. Vzhledem k tomu, že vyšel téměř deset let před vyhlá­še­ním CHKO Brdy, nena­jde­te tu mís­ta,... Read more »

Vzrušující přehled dějin astronomie

Dějiny ast­ro­no­mie vás mož­ná na prv­ní pohled odra­dí. Jednak svým roz­sa­hem, jed­nak téma­tem. Nebojte se jich. Od Stonehenge po čer­né díry Heather Couperová a Nigel Henbest vás v této objem­né kni­ze pro­ve­dou... Read more »

Dárky inspirované přírodou

Knížek a bro­žu­rek zabý­va­jí­cích se výro­bou deko­ra­cí z pří­rod­ních mate­ri­á­lů stej­ně tak jako kucha­řek věnu­jí­cí se zpra­co­vá­ní byli­nek a ostat­ních jed­lých darů pří­ro­dy je na trhu ohrom­né množ­ství. Tato kníž­ka němec­ké autor­ky... Read more »

Agatha Christie třikrát jinak

Mohla bych vám vyjme­no­vat sluš­nou řád­ku důvo­dů, proč mi kníž­ky a fil­my pod­le před­loh Agathy Christie někdy lezou na ner­vy. Zaprvé, nechuť ke kri­mi­nál­kám, kte­ré se obje­vu­jí všu­de, ať už... Read more »

Ženy, které čtou, jsou nebezpečné

Schopnost číst a mož­nost číst téměř coko­li a kde­ko­li dnes pova­žu­je mno­ho čte­ná­řek za tak samo­zřej­mou, že si mno­ho z nás nedo­ká­že před­sta­vit, že tomu vždy tak neby­lo. Ženy, které čtou, inspirují umělce Stefan... Read more »

Vyčerpávající exkurze do světa bot

Pokud se zají­má­te o módu a zvlášť o její his­to­rii, tahle kníž­ka by urči­tě nemě­la chy­bět ve vaší knihov­ně. 60 nejdůležitějších typů obuvi Kniha napros­to vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem před­sta­vu­je šede­sát dru­hů obu­tí, kte­ré... Read more »

Pátrání po událostech zvěčněných ve známých písních

Pokud vám někdy vrta­lo hla­vou, jest­li má bala­da o postře­le­né Delii něja­ký reál­ný základ nebo jest­li slav­ný dům U Vycházejícího slun­ce oprav­du exis­to­val a co se za jeho zdmi vlast­ně ode­hrá­va­lo, je... Read more »

Vyrobte si doma šampon, zubní pastu nebo prací prášek

Alena Thomas má na svém kon­tě už dvě kníž­ky věnu­jí­cí se výro­bě domá­cí kos­me­ti­ky, dro­ge­rie a jiných nezbyt­nos­tí, kte­ré si vět­ši­na z nás kupu­je v obcho­dě. A jak zmi­ňu­je v úvo­du k dru­hé­mu dílu, v době... Read more »

Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové

Denisa Bartošová vyda­la v uply­nu­lých čtyřech letech už dvě kníž­ky. První z nich nese titul Láska pro­chá­zí kuchy­ní a je plná tipů na jed­lé dár­ky, kte­ré doká­že­te vlast­ní­ma ruka­ma při­pra­vit urči­tě... Read more »

Láska ze školního autobusu

Ke kníž­ce ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky Rainbow Rowellové jsem při­stu­po­va­la tro­chu skep­tic­ky. Na prv­ní vel­mi let­mý pohled se vám totiž může zdát, že máte před sebou něco jako Muzikál ze střed­ní... Read more »
Stránka načtena za 2,56713 s | počet dotazů: 192 | paměť: 48240 KB. | 21.05.2024 - 20:44:45