Kritiky.cz > Recenze knih > Vzrušující přehled dějin astronomie

Vzrušující přehled dějin astronomie

Dějiny astronomie
Dějiny astronomie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dějiny ast­ro­no­mie vás mož­ná na prv­ní pohled odra­dí. Jednak svým roz­sa­hem, jed­nak téma­tem. Nebojte se jich.

Od Stonehenge po čer­né díry

Heather Couperová a Nigel Henbest vás v této objem­né kni­ze pro­ve­dou ději­na­mi ast­ro­no­mie od koléb­ky po sou­čas­nost. Ve dva­nác­ti kapi­to­lách se dotknou vše­ho, co mělo pro tuto vědu zásad­ní význam od prv­ních pozo­ro­vá­ní oblo­hy a mega­li­tic­kých sta­veb, přes objev gra­vi­tač­ní­ho záko­na, Gallielova dale­ko­hle­du a Keplerových záko­nů pohy­bu pla­net až k obje­vům moder­ní ast­ro­no­mie jako jsou kva­za­ry, pul­za­ry nebo čer­né díry. Zkušenosti auto­rů s tvor­bou vzdě­lá­va­cích pořa­dů a seri­á­lů pro tele­vi­zi se neza­přou. Text je čti­vý a trou­fám si tvr­dit, že dob­ře sro­zu­mi­tel­ný a pocho­pi­tel­ný i pro lai­ka, roz­hod­ně se nejed­ná o něja­kou suchou učeb­ni­ci ast­ro­fy­zi­ky. Naopak při čte­ní pří­bě­hu někte­rých obje­vů bude­te zata­jo­vat dech víc, než kdy­bys­te si do ruky vza­li detek­tiv­ní román.

Dalším pří­jem­ným bonu­sem jsou vzpo­mín­ky obou auto­rů na někte­ré slav­né ast­ro­no­my zmí­ně­né v kníž­ce, zvlášť ty z cambridges­ké uni­ver­zi­ty, kde oba v minu­los­ti půso­bi­li. Nigel Henbest byl dokon­ce čle­nem slav­né radi­o­astro­no­mic­ké sku­pi­ny vede­né Martinem Rylem. Právě Ryleův tým podal jeden z roz­ho­du­jí­cí důka­zů ve pro­spěch Teorie vel­ké­ho třes­ku … ale o tom už více v samot­né kníž­ce. Setkáte se v ní s názo­ry mno­ha odbor­ní­ků z obo­ru a s pří­běhy mno­ha osob­nos­tí, o kte­rých jste mož­ná před­tím nesly­še­li. Tak schvál­ně, kdo obje­vil pla­ne­tu Uran? A kdo jako prv­ní při­šel s názo­rem, že naše Slunce je tvo­ře­no z vodí­ku a hélia? Můžu vám slí­bit, že se v pát­rá­ní po vývo­ji ast­ro­no­mie dokon­ce podí­vá­te i do Prahy, a to dokon­ce hned dva­krát!

Publikace navíc obsa­hu­je množ­ství detail­ních celo­strán­ko­vých barev­ných foto­gra­fií, a zda­le­ka to nejsou jen mlho­vi­ny, gala­xie a hvězdy, zdo­bí ji i před­mlu­va napsa­ná slav­ným autor sci-fi romá­nů, usa­ze­ným na Srí Lance, A.C. Clarkem

Dějiny ast­ro­no­mie

Autor: Heather Couperová, Nigel Henbest

Překlad: Mgr. Marek Chvátal

Rok vydá­ní: 2009

Nakladatelství: Euromedia Group


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60533 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71854 KB. | 24.07.2024 - 09:07:21