Kritiky.cz > Recenze knih > Tři případy tří detektivů

Tři případy tří detektivů

Plymouth Express obálka
Plymouth Express obálka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V povíd­ko­vém sou­bo­ru Expres do Plymouthu se skrý­va­jí ti detek­tiv­ní povíd­ky Agathy Christie. V kaž­dé z nich se setká­me s jiným detek­ti­vem. V prv­ní povíd­ce, kte­rá pro­půj­či­la jmé­no celé kni­ze Hercule Poirot, vyšet­řu­je vraž­du dce­ry mili­o­ná­ře Hallidaye. V dru­hé se obje­ví milá a na prv­ní pohled mož­ná tro­chu poma­te­ná Jane Murplová, kte­rá pomů­že poli­cii objas­nit vraž­du míst­ní podi­vín­ky, sta­ré dámy vlast­ní­cí pod­le míně­ní mno­hých oby­va­tel ves­ni­ce nej­o­hav­něj­ší dům širo­ko dale­ko. V závě­reč­né povíd­ce se pak Parker Pyne vydá na výlet do per­ské­ho Shirazu a při ces­to­vá­ní stih­ne vyře­šit i jed­nu vel­kou záha­du.

Mazaná přestrojení

Bližší děj poví­dek a rozuz­le­ní samo­zřej­mě odta­j­ňo­vat nebu­du. Prozradím ale, že všech­ny tři povíd­ky se ten­to­krát točí kolem pře­vle­ků a přestro­je­ní. Pokud jste toho od Agathy Christie pře­čet­li více a zná­te její styl ane­bo pros­tě máte fili­pa, stej­ně vám už nej­spíš u prv­ní povíd­ky bude jas­né, jak to nako­nec dopad­ne. Detektivním pří­bě­hem, při kte­rém bude­te zata­jo­vat dech do posled­ní sekun­dy, bych nej­spí­še nena­zva­la ani jed­nu. I díky své­mu krát­ké­mu roz­sa­hu jsou tyto pří­běhy spí­še odde­cho­věj­ším čte­ním, kte­ré se neztra­tí tře­ba ani při deš­ti­vém dni na let­ní dovo­le­né.

Plusem je pak samo­zřej­mě, že Expres do Plymouthu vyšel v bilin­gv­ní anglicko/české ver­zi.

The Plymouth Express/ Expres do Plymouthu

Autor: Agatha Christie

Překlad: Zora Procházková, Pavla Iblová, Matouš Ibl

Nakladatelství: Garamond

Rok vydá­ní: 2009

Počet stran: 194


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44320 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71584 KB. | 19.06.2024 - 19:02:23