Kritiky.cz > Recenze knih > Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.)

Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.)

ProcProto
ProcProto
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knížky pro dospí­va­jí­cí dív­ky neby­ly ani v dobách, kdy jsem na tom měla věk, mým šál­kem kávy. Přesto jsem, spí­še ze zvě­da­vos­ti, po tom­to žán­ru občas sáh­la. A měla jsem štěs­tí, že se mi vět­ši­nou poda­ři­lo vybrat tako­vá díla, kte­rá pře­sa­ho­va­la rámec stře­do­škol­ských sla­ďá­ků a zami­lo­va­ných pří­bě­hů. Dokonce jsem našla i tako­vá, kte­rá mi uvíz­la v hla­vě nato­lik, že mám občas chuť se k nim vrá­tit i po letech. Jednou tako­vou je kni­ha Jaye Ashera Proč? 13 × pro­to

Živá a stereo

Hannah Bakerová se zabi­la. A mezi její­mi býva­lý­mi spo­lu­žá­ky teď kolu­je hro­mád­ka mag­ne­to­fo­no­vých kazet. Pro kaž­dé­ho, kdo je za její smrt zod­po­věd­ný jed­na stra­na. Jeden pří­běh. Pro niko­ho z nich není asi jed­no­du­ché to všech­no poslou­chat. Pro Claye Jensena obzvlášť. Tím spíš, že vůbec nemá tuše­ní, co Hanah pro­ve­dl.

Dvojí pohled na věc

V pří­bě­hu se obje­vu­jí pohle­dy dvou vypra­vě­čů – Claye a Hanah, jejíž hlas k němu pro­mlou­vá z kazet. Na čti­vos­ti a dra­ma­tič­nos­ti mu navíc při­dá­vá retrospek­tiv­ní kom­po­zi­ce. A i přes­to, že pře­dem víte, že Hannah žád­ný hap­pyend neče­ká, bude­te si při čte­ní zou­fa­le přát, aby to všech­no neby­la prav­da. Aby ty kaze­ty a sebe­vraž­da byly jenom něja­ký špat­ný vtip, kte­rý se nějak zázrač­ně vysvět­lí.

Na 230 strán­kách kni­hy na vás čeká obvyk­lý pro­ple­te­nec stře­do­škol­ských vzta­hů a pomluv, jde ale dál než na něja­ké prvo­plá­no­vé pří­běhy. Sleduje vnitř­ní svět něko­ho, koho zra­dy, pomlu­vy a lhos­tej­nost oko­lí dove­de až k myš­len­ce skon­čit se svým živo­tem. A také vnitř­ní svět toho, kdo ho chtěl zachrá­nit, ale nedo­ká­zal k tomu sebrat dost odva­hy.

Emoce rozhodně nezůstanou v klidu

Asherova kníž­ka se mi dva­krát lehce nečet­la. Ve čte­ná­ři vyvo­lá­vá řadu zne­klid­ňu­jí­cích otá­zek, a navíc sko­ro žád­ná posta­va (ačko­li, výjim­ky se najdou), kte­rá se v ní obje­ví není sto­pro­cent­ní sva­tou­šek ani sto­pro­cent­ní padouch. Jedno je ale jis­té, posta­vám bude­te jejich sku­teč­nou exis­ten­ci oprav­du věřit.

Zkrátka a dob­ře, knih toho­to žán­ru jsem sice čet­la málo, ale tato je jed­na z nej­lep­ších, ke kte­ré se mi poda­ři­lo dostat. Na moti­vy kníž­ky vzni­kl i stej­no­jmen­ný seri­ál, za sebe však dopo­ru­ču­ji, abys­te se kníž­ce nevy­hý­ba­li. A nenech­te se odra­dit obál­kou. Tohle čte­ní opra­vu sto­jí za to.

Proč? 13 × proto

Autor: Jay Asher

Název ori­gi­ná­lu: Thirteen Reasons Why

Překlad: Lumír Mikulka

Nakladatelství: Albatros

Rok vydá­ní: 2009

Počet stran: 230


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61997 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72079 KB. | 21.04.2024 - 20:23:19