Kritiky.cz > Recenze knih > Vinařství - V bouřlivých časech

Vinařství - V bouřlivých časech

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píše se rok 1870 a siro­tek Irena při­chá­zí pra­co­vat jako služ­ka do boha­té rodi­ny pan­ské­ho domu rodu Gerbanových. Syn Willhelma Gerbana Franz se popr­vé setká s Irenou a oba se do sebe zami­lu­jí. Jejich lás­ka má ale vel­ké pře­káž­ky. Nejen roz­díl­né spo­le­čen­ské posta­ve­ní, ale i něco, co se Irena dozví­dá od Wilhelma Gerbana. V Evropě vypuk­ne vál­ka. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Zažijí Irena a Franz spo­leč­nou lás­ku? Jak zasáh­ne do jejich osu­du vál­ka? Začtěte se do nád­her­né novin­ky s názvem Vinařství - V bouř­li­vých časech. 

Kniha je roz­dě­le­na na šest čás­tí, 29 kapi­tol, cel­kem 496 stran. Začíná pro­lo­gem, zakon­če­ná epi­lo­gem, glosá­řem i sezna­mem nej­dů­le­ži­těj­ších pra­me­nů. Na začát­ku romá­nu autor­ka uved­la význam­né posta­vy, domá­cí per­so­nál, ale i aktiv­ně vystu­pu­jí­cí his­to­ric­ké osob­nos­ti, což si mys­lím, že je pro čte­ná­ře vel­mi pří­nos­né a usnad­ní mu tak lep­ší ori­en­ta­ci v ději romá­nu.

Na titul­ní strán­ce se vám ský­tá nád­her­ný pohled na vinař­ské pan­ství a vino­hra­dy. Evokuje to ve mně pří­jem­né poci­ty bla­že­nos­ti, krá­sy a dob­ré­ho vína. Román se mi moc líbil a dopo­ru­čím ho všem milov­ní­kům vína, rodin­ných ság i váleč­ných romá­nů. Kniha má vel­mi sil­né pasá­že, nad kte­rý­mi jen tak nepře­sta­ne­te pře­mýš­let. Myšlenky autor­ky se vám zary­jí pod kůži a nene­cha­jí vás spát. Moc jsem fan­di­la Ireně, za lep­ší život­ní pod­mín­ky i lás­ku k Franzovi. Místy mě mra­zi­lo v zádech, jak doká­že být vál­ka zlá, co vše bra­la hla­va nehla­va.

Román se mě četl dob­ře, je sro­zu­mi­tel­ně psa­ný. Bylo by tedy ško­da nedo­číst ho až do kon­ce. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní toho­to romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. Tato kni­ha se pyš­ní krás­ným pře­ba­lem. Už se moc těším na dal­ší část této vel­mi sil­né rodin­né ságy. S napě­tím budu oče­ká­vat její vydá­ní.

Vinařství je oprav­du dechbe­rou­cí čte­ní, kte­ré zatou­ží­te si pře­číst zno­vu. Děj kni­hy vás pohl­tí a jen tak nepus­tí. Nebudete chtít pře­stat, tak jako jsem to měla já.

Několik slov o autor­ce:

Marie Lacrosse vystu­do­va­la psy­cho­lo­gii a pra­cu­je dnes pře­váž­ně jako nezá­vis­lá porad­ky­ně ve firem­ních pro­stře­dí. Své úspěš­né his­to­ric­ké romá­ny píše pseu­do­ny­mem. Žije se svým mužem v poklid­ném vinař­ství.

Vinařství - V bouř­li­vých časech je prv­ní díl ságy o rodi­ně obchod­ní­ka s vínem.

 

Autor: Marie Lacrosse

Přeložila: Ivana Dirk Lukačovičová

Žánr: Edice Světový best­seller

Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 496

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4162-2


Foto: Euromedia Group, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97754 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71768 KB. | 29.02.2024 - 05:08:34