Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Babylon - Hollywoodský epos od tvůrce La La Landu (90 %)

Babylon - Hollywoodský epos od tvůrce La La Landu (90 %)

Photo @ Paramount Pictures
Photo @ Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Damien Chazelle, jeden z nej­vý­raz­něj­ších reži­sé­rů posled­ních let, kte­rý má na kon­tě sním­ky jako Whiplash (2014) či La La Land (2016) nyní při­chá­zí se svým pátým celo­ve­čer­ním fil­mem nazva­ným Babylon. Jedná se o epic­ký milost­ný dopis Hollywoodu dva­cá­tých a tři­cá­tých let, tedy pře­cho­du mezi němý­mi a zvu­ko­vý­mi fil­my, kte­rý se ovšem nebo­jí tuto éru nepři­krášlo­vat a pou­ká­zat i na její stin­né strán­ky. V hlav­ních rolích se obje­vu­jí Diego Calva, Margot Robbie a Brad Pitt.

Scénář fil­mu není doko­na­lý. Děje se zde toho oprav­du hod­ně a ne všech­no půso­bí dosta­teč­ně dota­že­ně a vyrov­na­ně, ne všech­ny dějo­vé lin­ky dosta­nou dosta­tek pro­sto­ru a mís­ty může film půso­bit lehce zma­te­ně. No a mi došly jaké­ko­liv nega­tiv­ní poznám­ky, pusť­me se tedy do pozi­tiv.

Film půso­bí oprav­du gigan­tic­ky, a to z vel­ké čás­ti díky výpra­vě. Kulisy jsou pompéz­ní, masiv­ní, napros­to do sebe divá­ka vtáh­nou a pře­ne­sou ho zce­la jiné­ho (i když pro něko­ho pově­do­mé­ho) svě­ta. Kostýmy jsou výraz­né a skvě­le do vše­ho zapa­da­jí, vysti­hu­jí posta­vy a jsou zapa­ma­to­va­tel­né - čer­ve­né šálo­vé šaty, kte­ré na sobě má Margot Robbie na začát­ku fil­mu (a snad v kaž­dé upou­táv­ce a na kaž­dém pla­ká­tu) bez­po­chy­by pat­ří mezi neji­ko­nič­těj­ší kos­týmy minu­lé­ho roku. Na film se navíc nád­her­ně dívá, za což vdě­čí­me vyni­ka­jí­cí­mu kame­ra­ma­no­vi Linusi Sandgrenovi - spo­lu s La La Landem bych ten­to sní­mek ozna­čil za jeho nej­lep­ší dílo.

Hudba. Ta hud­ba! Justin Hurwitz se veli­ce rych­le pro­pra­co­vá­vá mezi nej­lep­ší mla­dé skla­da­te­le této doby. Ano, pou­ží­vá zde sice někte­ré své melo­die prá­vě z La La Landu, ale upřím­ně - může si to dovo­lit, jeli­kož jsou výbor­né, neza­po­me­nu­tel­né, a jed­no­du­še zábav­né. Vážně mu fan­dím v Oscarovém klá­ní, jeho soš­ka z roku 2017 by měla na polič­ce mít spo­leč­nost. Jedná se o jeho pátý film (mimo­cho­dem zatím na všem spo­lu­pra­co­val prá­vě s reži­sé­rem Chazellem) a již takhle rych­le se vypro­fi­lo­val jako napros­to špič­ko­vý umě­lec.

Ačkoliv zda­le­ka není nej­vět­ším jmé­nem mezi tím­to obsa­ze­ním, je Diego Calva hlav­ní hvězdou Babylonu. V prv­ní polo­vi­ně je jeho výkon spí­še nená­pad­ný, cel­kem mini­ma­lis­tic­ký, jeho posta­va Manny Torres je spí­še pozo­ro­va­te­lem, ovšem v dru­hé polo­vi­ně pře­vez­me Calva otě­že a napros­to září. Budu jeho kari­é­ru sle­do­vat s vel­kým zájmem, veli­ce se mi líbí jeho ener­gie. Tím ovšem nechci nijak zne­hod­no­tit výko­ny ostat­ních. Margot Robbie coby Nellie LaRoy je šíle­ná. Ano, opět zde hra­je bláz­ni­vou hol­ku z New Jersey, ale tato polo­ha jí oči­vid­ně veli­ce sed­ne, tak v tom nevi­dím pro­blém. Fantasticky stří­dá polo­hy, divá­ka poba­ví, při­nu­tí ho se do ní zami­lo­vat, a zlo­mí mu srd­ce. Ve všem je napros­to pře­svěd­či­vá a do své role dává 110%. Brad Pitt coby ostří­le­ný herec Jack Conrad je veli­ce zají­ma­vý, v urči­tém smys­lu je pro něj tato role dost mož­ná cel­kem osob­ní, a porov­nal se s ní výbor­ně. Ovšem i ostat­ní si zaslou­ží chvá­lu - úžas­ná Jean Smart, Jovan Adepo, Samara Weaving, Flea, a v nepo­sled­ní řadě i Tobey Maguire, kte­rý zde sice nemá vel­kou roli, je ovšem veli­ce zapa­ma­to­va­tel­ná, a navíc se ješ­tě obje­vu­je v snad nejdiv­něj­ší čás­ti celé­ho fil­mu, a tak zane­chá­vá trva­lý dojem.

Nenechte se odra­dit dlou­hou sto­pá­ží sním­ku. Tři hodi­ny ute­čou jako voda, film oprav­du neu­stá­le pře­kva­pu­je, a hlav­ně baví. Prosím, zastih­ně­te film v kině, na co nej­vět­ším plát­ně, pro­to­že přes­ně pro­to byl ten­to ambi­ci­óz­ní spek­tá­kl vyro­ben.


Podívejte se na hodnocení Babylon na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29826 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71614 KB. | 24.06.2024 - 05:28:35