Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Krvavá nevěsta

Krvavá nevěsta

Photo © Fox Searchlight Pictures
Photo © Fox Searchlight Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Místo sva­teb­ní noci, čeká mla­dou nevěs­tu krva­vá hra na scho­vá­va­nou a boj o holý život…

Na pan­ství rodi­ny Le Domas je dnes vese­lo. Jejich syn Alex se žení a bere si pohled­nou blon­dýn­ku Grace. Svatba pro­běh­ne pod­le všech zvyk­los­tí a mla­dý pár se už těší na svou sva­teb­ní noc. Jenže je potře­ba ješ­tě vyří­dit jed­nu for­ma­li­tu. Dle tam­ních zvy­ků je totiž nový člen rodi­ny nucen pod­stou­pit ješ­tě jed­nu rodin­nou tra­di­ci. Přesně o půl­no­ci si totiž musí zahrát jed­nu z jejich tra­dič­ních her, kte­rou si sám (sama) vylo­su­je. Tato zámož­ná rodi­na totiž své jmě­ní zís­ka­la pro­de­jem nej­růz­něj­ších des­ko­vých a karet­ních her. Grace dosta­ne do rukou tajem­nou sta­ro­by­lou kra­bič­ku a vytáh­ne si „Hru na scho­vá­va­nou“. Zatímco zma­te­ná Grace hle­dá po celém síd­le vhod­ný úkryt kde má dle poky­nů vydr­žet scho­va­ná až do sví­tá­ní (pokud chce vyhrát), čle­no­vé rodi­ny se vyzbro­ju­jí nej­růz­něj­ší­mi sta­ro­žit­ný­mi zbra­ně­mi. Tato hra má totiž poně­kud odliš­něj­ší pra­vi­dla, než na jaké jsme zvyklí. Hra o život může začít!

 • Český název: Krvavá nevěs­ta
 • Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
 • Rok výro­by: 2019
 • Délka: 95 min
 • Země: USA
 • Hrají:
 • Samara Weaving...(Grace)
 • Mark O’Brien...(Alex)
 • Adam Brody...(Daniel)
 • Andie MacDowell...(Becky)
 • Henry Czerny...(Tony)
 • ...a dal­ší

 

Svatební den, krás­né bílé šaty, spo­ko­je­ní sva­teb­ča­né a náru­ži­vá noc – to si samo­zřej­mě pře­je kaž­dá budou­cí novo­man­žel­ka. Toho vše­ho se dočká i naše hlav­ní hrdin­ka Grace, tedy až na tu posled­ní věc. Svatební noc si před­sta­vo­va­la urči­tě troš­ku jinak. Místo hrá­tek v poste­li se musí scho­vá­vat ve starém domě a hrát při­blblou hru. Tedy ale­spoň tak to zpo­čát­ku vypa­dá. To by však nesmě­lo jít o horo­ro­vou kome­dii. A že si pro nás dvo­ji­ce reži­sé­rů při­pra­vi­la oprav­du zají­ma­vou podí­va­nou.

 

Tvůrci však nechtě­li při­jít jen s tuc­to­vou (okou­ka­nou) záplet­kou, kte­rou by oko­ře­ni­li o něja­ký ten krva­věj­ší masa­kr a postup­nou vybí­je­nou vět­ši­ny postav. Vsadili pře­de­vším na čer­ný humor a nej­růz­něj­ší „mor­bid­ní“ situ­a­ce. Naše hrdin­ka totiž neby­la žád­ným žen­ským „Rambem“, nýbrž vystra­še­nou dív­kou, kte­rá měla pros­tě v mno­ha situ­a­cích sak­ra vel­ké štěs­tí, no a hlav­ně pro­ti ní nestá­li žád­ný vycvi­če­ní zabi­já­ci. Divák se tak stá­vá svěd­kem něko­li­ka na prv­ních pohled až vtip­ných situ­a­cí (při kte­rých někdo umře, což bylo samo­zřej­mě zámě­rem), až to mís­ty sklouzá­va­lo spí­še k jakési obdo­bě paro­die. Je však dob­ře, že to bylo váž­ně dyna­mic­ké, vtip­né, zábav­né a hlav­ně ani ne moc trap­né.

 

Vyloženě trap­ný mi při­šel až samot­ný závěr a ty krva­vé výbuchy. I z toho důvo­du jsem se roz­ho­dl jít s koneč­ným hod­no­ce­ním mír­ně dolů. Nicméně bych chtěl ješ­tě v nepo­sled­ní řadě pochvá­lit výkon Samary Weaving, kte­rá si ved­la vel­mi dob­ře, byla mi i vzhle­do­vě sym­pa­tic­ká a já po dlou­hé době zase fan­dil něja­ké té hlav­ní posta­vě, aby všech­ny pořád­ně zma­sa­kro­va­la. Špatně si neve­dl ani Adam Brody a potě­ši­la i pří­tom­nost Andie MacDowell.

 

Za všech­no to „fuc­ko­vá­ní“, bolest, smích i zají­ma­vou podí­va­nou tak samo­zřej­mě dám lehce nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Jen mě troš­ku mrzel ten nepří­liš vyda­ře­ný závěr a fakt, že si moh­li ješ­tě více vyhrát s his­to­rií oné tajem­né kra­bič­ky, ze kte­ré se vybí­ra­ly hry.

 

Hodnocení:

60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02145 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71741 KB. | 19.06.2024 - 22:01:56