Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Candy Land: Grindhouse se potkává s arthousem v netradičním počinu z prostředí zastávky kamionů.

Candy Land: Grindhouse se potkává s arthousem v netradičním počinu z prostředí zastávky kamionů.

Photo by John Swab - © Thai Villa, LLC
Photo by John Swab - © Thai Villa, LLC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skupina sexu­ál­ních pra­cov­nic na zastáv­ce kami­o­nu adop­tu­je uprch­lí­ka z nábo­žen­ské sek­ty ve fil­mu Candy Land, níz­ko­roz­počto­vém, ale čas­to pou­ta­vém sním­ku, kte­rý je nyní k dis­po­zi­ci na plat­for­mách VOD po celém svě­tě. Tento sní­mek, pod­po­ře­ný něko­li­ka sil­ný­mi herec­ký­mi výko­ny v hlav­ních rolích, úspěš­ně spo­ju­je slizkost grind­hou­su sedm­de­sá­tých let se sou­čas­ným citem pro nezá­vis­lý film.

Scénář a režie fil­mu Candy Land (Ida Red) jsou dílem Johna Swaba a Sam Quartin v roli Sadie, sexu­ál­ní pra­cov­ni­ce, kte­rá spo­lu s pří­tel­ky­ní Liv (Virginia Randová), upo­ví­da­ným Rileym (Eden Brolin) a Levim (Owen Campbell) obý­vá zastáv­ku kami­o­nů na Středozápadě. Bydlí na mís­tě v mote­lo­vých poko­jích u bis­tra a slou­ží pod ostří­le­nou madam Norou (Guinevere Turner).

Projíždějící nábo­žen­ská sek­ta jim zane­chá něko­lik letá­ků a něco navíc: mla­dou uprch­li­ci Remy (Olivia Luccardi), kte­rá tvr­dí, že se nemů­že vrá­tit ke své rodi­ně, a nechá se snad­no pře­mlu­vit k živo­tu pro­sti­tut­ky.

Země cuk­ro­vi­nek však není exhi­bi­cí, a když par­ta Remy uka­zu­je, jak to cho­dí - růz­né typy zákaz­ní­ků mezi kami­oňá­ky a s tím spo­je­nou ter­mi­no­lo­gii, je tu leh­ké, věc­né podá­ní líče­ní těch­to postav a svě­ta, kte­rý obý­va­jí, kte­ré jako by odpo­ví­da­lo ame­ric­ké­mu indie fil­mu z 90. let a la Clerks.

A pak začnou při­bý­vat mrt­vo­ly, vrah si z řidi­čů kami­o­nů udě­lá mrt­vo­ly a šeri­fu Rexovi (William Baldwin) rych­le dojdou nápa­dy a tou­ží je zamést pod kobe­rec. Zdá se, že Candy Land nemá pří­liš vel­ký roz­po­čet na gore efek­ty, ale z toho, s čím pra­cu­je, vytě­ží maxi­mum; vrchol­ná sexu­ál­ní scé­na, kte­rá své účast­ní­ky zalé­vá krví, je vrcho­lem.

Identita vra­ha není pří­liš vel­kým tajem­stvím a Candy Land nás nene­chá­vá hádat: zhru­ba v polo­vi­ně dojde ke zvra­tu ve vyprá­vě­ní, kte­rý pří­běh pře­ori­en­tu­je a podiv­ně sjed­no­tí divá­ky s vra­hem. Svižný tón a pří­slib sexu a nási­lí vás vtáh­nou do vyprá­vě­ní, ale vrchol­né scé­ny půso­bí syro­vě, což se zdá být mno­hem ambi­ci­óz­něj­ší, než by si film toho­to kalib­ru měl klást za cíl.

Candy Land fun­gu­je díky pev­né ruce reži­sé­ra Swaba a něko­li­ka sku­teč­ně odda­ným ústřed­ním výko­nům mla­dých her­ců. Luccardi (It Follows, The Deuce) je v neleh­ké roli obzvlášť pou­ta­vý, ale Quartin, Brolin (dce­ra Joshe) a Campbell (nedáv­no vidě­ný ve fil­mu X od Ti Westa) mu zdat­ně sekun­du­jí.

Film o sexu­ál­ních pra­cov­ni­cích na zastáv­kách kami­o­nů, kte­ré se nechá­va­jí řezat, měl být vždyc­ky explo­a­tač­ní a sliz­ký, ale Candy Land při­jí­má to, čím je, a sta­ví na tom. Ten nako­nec dopad­ne mno­hem lépe, než na co má prá­vo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Candy Land na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56043 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72352 KB. | 18.05.2024 - 07:03:00