Kritiky.cz > Recenze knih > Barevný rok - celoroční program pro mateřskou školu

Barevný rok - celoroční program pro mateřskou školu

132263 350 0 fit
132263 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le? Začínáte a neví­te si rady? Jste již zku­še­né, ale chce­te svou prá­ci něčím novým zpes­t­řit? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Kristýny Kapounkové, kte­rou vyda­la Grada v Praze a jme­nu­je se Barevný rok. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. Tato kni­ha se ve vaší pra­xi sta­ne báječ­ným spo­leč­ní­kem, na kte­ré­ho nedá­te jen tak dopus­tit. 

Jaká téma­ta zde najde­te? Téma o Indiánech, Pirátech, les­ních skřít­cích, čer­tech, zim­ní olym­pi­á­dě, sně­hu­lá­cích, jež­cích, jak se pří­ro­da pro­bou­zí, o naší Zemi a na závěr vás čeká duho­vý týden.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te diplo­my k jed­not­li­vých týd­nům, kte­ré může­te pou­žít pro děti a seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry. Každý celek je detail­ně roz­pra­co­va­ný. Najdete zde seznam dopo­ru­če­né lite­ra­tu­ry se kte­rou může­te pra­co­vat, bás­nič­ku k téma­tu, jak barev­ně vyzdo­bit tří­du, námě­ty na poví­dá­ní s dět­mi, cvi­če­ní, akti­vi­ty na vyrá­bě­ní, poku­sy, tak­též nechy­bí i ven­kov­ní námě­ty, růz­né hry, zpěv a hudeb­ní hrát­ky, decho­vá cvi­če­ní i moti­va­ce k čin­nos­tem a akti­vi­ty k tré­no­vá­ní předma­te­ma­tic­kých před­stav.

Tato kni­ha je napros­to báječ­ná. Musím říci, že se oprav­du poved­la. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, plná námě­tů na růz­né akti­vi­ty s dět­mi. Knihu oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, jak začí­na­jí­cí, tak i ty zku­še­né, dále také stu­dent­ky peda­go­gic­kých fakult, kte­ré hle­da­jí růz­né námě­ty pro růz­né semi­nár­ní prá­ce. Součástí této kni­hy jsou i diplo­my, kte­ré může uči­tel­ka nako­pí­ro­vat a pou­žít jako odmě­nu pro děti za spl­ně­ný barev­ný týden.

Líbí se mně, že jsou i akti­vi­ty, kte­ré lze pod­ni­kat s dět­mi ven­ku, dále také námě­ty na logo­pe­dic­kou pre­ven­ci.

Co si děti díky těm­to akti­vi­tám pro­cvi­čí?

Především logic­ké myš­le­ní, pro­so­ci­ál­ní cho­vá­ní, jem­nou a hru­bou moto­ri­ku, rov­no­váhu, slu­cho­vé a zra­ko­vé vní­má­ní, postřeh. Zvláštní pozor­nost je věno­vá­na předma­te­ma­tic­kým doved­nos­tem. V kaž­dé kapi­to­le jsou námě­ty na počí­tá­ní.

Dětský svět je plný barev a tou­hy po nových zážit­cích - tato kni­ha nabí­zí kom­bi­na­ci obo­jí­ho. Cílem této pub­li­ka­ce je děti opět při­vést ke hře ven­ku, k poby­tu v pří­ro­dě a roz­ví­jet u nich pro­so­ci­ál­ní­ho cho­vá­ní.

Tato pub­li­ka­ce odpo­ví­dá všem oblas­tem Rámcově- vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu. Je roz­dě­le­na na deset kapi­tol pod­le měsí­ců v roce.

Nejvíce mě zau­ja­la kapi­to­la o naší Zemi. Myslím si, že je důle­ži­té, aby děti měly zna­los­ti, o tom, kde žijí, jak o naši Zemi pečo­vat, aby byla čis­tá i pro jejich děti. Autorka uved­la zají­ma­vé akti­vi­ty i kni­hy, ve kte­rých může­me čer­pat dal­ší námě­ty pro prá­ci s dět­mi.

Ukázka z kni­hy:

Mizející per­ly

Motivace: Tento týden jsme si poví­da­li o pirá­tech. Už víte, že měli rádi truh­ly plné pokla­dů. A pirát­kám se urči­tě líbi­ly per­lo­vé náhr­del­ní­ky. My si teď vyzkou­ší­me pokus, ale nejdří­ve musí­me per­ly najít.

Pomůcky: prů­hled­ná skle­ně­ná nádo­ba (ide­ál­ně vět­ší kádin­ka), prů­svit­né gelo­vé per­ly (z kvě­ti­nář­ství), voda

Postup:

  • Před samot­ným poku­sem nechá paní uči­tel­ka per­ly ve vodě cca 4 hodi­ny. Perly tak nasák­nou okol­ní vodu a něko­li­ka­ná­sob­ně se zvět­ší.
  • Paní uči­tel­ka vlo­ží per­ly do nádo­by.
  • Děti ze vzdá­le­nos­ti cca 2 met­rů pozo­ru­jí nádo­bu, zda uvi­dí per­ly - per­ly jsou obtíž­ně vidi­tel­né, pro­to­že mají stej­ný index lomu svět­la jako voda.
  • Nakonec paní uči­tel­ka vybe­re dítě, kte­ré vlo­ží do nádo­by ruku a per­ly vytáh­ne.
  • Děti poté spo­leč­ně počí­ta­jí, kolik perel bylo uvnitř.

Tip: Paní uči­tel­ka může vyprá­vět pří­běh o pirát­ském pokla­du a per­lách a spo­leč­ně s dětmi„čarovat“: „Jedna, dva, tři, ať jsou tu per­ly!“ Poté nechá děti per­ly z dál­ky hle­dat.

Několik slov o autor­ce:

Kristýna Kapounková pra­cu­je jako uči­tel­ka v mateř­ské ško­le. Působí také v níz­ko­pra­ho­vém zaří­ze­ní pro děti a mlá­dež. V sou­čas­né době stu­du­je na Pedagogické fakul­tě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Autor: Kristýna Kapounková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2022, Grada Publishing, a.s, Praha

Počet stran: 184

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-271-3226-3

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63042 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71959 KB. | 20.07.2024 - 05:41:53