Kritiky.cz > Recenze knih > Tvoříme s prožitkem-jak rozvíjet dětskou kreativitu

Tvoříme s prožitkem-jak rozvíjet dětskou kreativitu

Predprodej nove knihy na donio.cz 31
Predprodej nove knihy na donio.cz 31
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tvoříte rádi? Máte děti, či s nimi pra­cu­je­te? Tak prá­vě ve vaší kni­hov­nič­ce by nemě­la chy­bět pří­ruč­ka s názvem Tvoříme pro­žit­kem, jehož autor­kou je Radka Rubešová. 

Kniha má před­mlu­vu a úvod. Je roz­dě­le­na do dvou čás­tí. První část je o tvo­ře­ní. Ta dru­há část je prak­tic­ká, to, jak tvo­ří­me. Na kon­ci kni­hy je uve­den závěr, podě­ko­vá­ní všem, co se na kni­ze podí­le­li, dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra, ze kte­ré může­te čer­pat. Dále také odka­zy na růz­né e-shopy, kde si může­te kou­pit růz­né hry, kar­ty, námě­ty na tvo­ře­ní i růz­né porad­ny a kur­zy. Celkem 50 výtvar­ných pro­jek­tů, kte­ré si může­te spo­leč­ně s autor­kou pro­jít, a jak se říká na vlast­ní kůži vyzkou­šet.

V prv­ní čás­ti se dozví­te, co vlast­ně pro­žit­ko­vé uče­ní je, jak se k němu dopra­co­vat, proč je vlast­ně tvo­ře­ní u dospě­lých důle­ži­té, co jim při­ná­ší. Dále, jak při­pra­vit vlast­ní tvo­ři­vé pro­stře­dí, jaké výtvar­né tech­ni­ky i výtvar­né mate­ri­á­ly zná­me, ale pře­de­vším rady, jak u dětí pro­bu­dit chuť ke tvo­ře­ní, jak odblo­ko­vat vlast­ní kre­a­ti­vi­tu, či jak si vytvo­řit rodin­nou gale­rii.

Druhá část je čis­tě prak­tic­ká. Najdete zde výtvar­né pro­jek­ty, co vše k nim bude­te potře­bo­vat, podrob­ný návod i foto­ga­le­rie pro­ce­su tvo­ře­ní i hoto­vé­ho výrob­ku. Každému pro­jek­tu je věno­va­ná jed­na stra­na. Materiály jsou dostup­né v běž­ných papír­nic­tvích i na inter­ne­tu, ale i v domá­cích potře­bách, či ve vaší kuchy­ni. Součástí kni­hy jsou i výtvar­né hry, kte­ré vás při­pra­ví a nala­dí na vlast­ní tvo­ře­ní a jak si je pak lépe užít. Jsou to např. kres­le­ný či malo­va­ný dik­tát, spo­leč­nou man­da­lu, teč­ka, čár­ka, tra­la­la.

Co si vlast­ně díky této „výtvar­né bib­li“ může­te vyro­bit? Např. vlast­ní por­trét v rámeč­ku, nau­čit se, jak ztvár­nit vlast­ní tělo pomo­cí barev, vytvo­řit pam­pe­liš­ko­vou lou­ku, pro­sto­ro­vou koláž s názvem Vítej Vesno, či rodin­né trič­ko pomo­cí tis­ku z fólie na tex­til. Projektů je oprav­du nespo­čet. Rozhodně nebu­de­te vědět, čím začít, pro­to­že je spous­tu mož­nos­tí, jak pro­bu­dit vaši kre­a­ti­vi­tu.

Kniha se mně moc líbi­la a nadchla mě. Jak po strán­ce obsa­ho­vé, tak i strán­ce for­mál­ní. Rozhodně ji vyu­ži­ji při prá­ci s dět­mi v mateř­ské ško­le i jako vedou­cí na pří­měst­ských tábo­rech. Nabídka je oprav­du pes­t­rá. Baví mě v ní jen tak lis­to­vat a inspi­ro­vat se.

Autorku znám z růz­ných tvo­ři­vých výzev i webi­ná­řů, kte­rých jsem se měla mož­nost zúčast­nit. Musím říci, že to bylo vždy vel­mi pouč­né, zají­ma­vé i roz­hod­ně inspi­ra­tiv­ní. Jelikož jsem vel­mi tvo­ři­vý člo­věk, tato kni­ha je pro mě bal­zám na duši. Už jako malá hol­ka jsem vel­mi ráda malo­va­la. Určitě neby­lo tolik mož­nos­tí i kre­a­tiv­ních mate­ri­á­lů jako nyní. Pak jsem na něja­ký čas výtvar­né čin­nos­ti pově­si­la na hře­bík. Kreativitu ve mně pro­bu­di­ly až moje děti, ale hlav­ně pří­le­ži­tost pra­co­vat jako uči­tel­ka. Od té doby jsem tvo­ře­ní vše­ho dru­hu pro­padla a věnu­ji se mu v pod­sta­tě kaž­dý den, jak doma, tak i v prá­ci. Tuto kni­hu moc ráda vyu­ži­ji a dopo­ru­čím ji všem kama­rád­kám, uči­tel­kám, vycho­va­tel­kám, rodi­čům, dětem, pros­tě všem kre­a­tiv­ním duším, kte­ří v sobě chtě­jí pro­bu­dit kre­a­ti­vi­tu, či načer­pat zají­ma­vé inspi­ra­ce pro tvo­ře­ní vše­ho dru­hu.

Prožitkové uče­ní v sobě nese urči­tou míru svo­bo­dy, nezá­le­ží na tom, co vznik­ne, ale co při tom pro­ži­je­te. Nečekejte uni­form­ně stej­né obráz­ky. Obrňte se trpě­li­vos­tí, pro­to­že mož­ná ze začát­ku vám budou vstá­vat vla­sy hrů­zou na hla­vě, když uvi­dí­te ten nepo­řá­dek po tvo­ře­ní. Nenechte se odra­dit a věř­te, že příš­tě to bude urči­tě lep­ší. Za ten pro­ži­tek to roz­hod­ně sto­jí. Teď už ale neztrá­cej­te čas a pusť­te do toho pra­vé­ho tvo­ře­ní.

Kresba je krá­lov­ská ces­ta k duši dítě­te.

Ukázka z kni­hy:

Termín pro­žit­ko­vé tvo­ře­ní v učeb­ni­cích didak­ti­ky výtvar­né výcho­vy nena­jde­me. Jedná se spí­še o mar­ke­tingo­vou znač­ku a záro­veň vyme­ze­ní se opro­ti main­stre­a­mo­vým výtvar­ným postu­pům, kte­ré se zamě­řu­jí na uni­form­ní tvor­bu kopí­ru­jí­cí námě­ty z pin­te­res­tu, bez­du­ché oma­lo­ván­ky a šab­lo­ny či nej­růz­něj­ší návo­do­vá videa.

Můj pří­stup se liší od běž­ných výtvar­ných akti­vit pře­de­vším tím, že v něm kla­de­me důraz na pro­ces tvor­by, hru a expe­ri­ment s výtvar­ný­mi mate­ri­á­ly. Respektujeme výtvar­ný pro­jev dítě­te a nesna­ží­me se jej zby­teč­ně sva­zo­vat před­lo­ha­mi, šab­lo­na­mi a oma­lo­ván­ka­mi. Takto poja­té tvo­ře­ní roz­ví­jí komu­ni­ka­ci a pomá­há budo­vat rov­no­cen­ný vztah mezi rodi­čem či peda­go­gem a dítě­tem. Vzděláním jsem výtvar­ná peda­gož­ka a arte­te­ra­pe­u­t­ka a do pro­žit­ko­vé­ho tvo­ře­ní zahr­nu­jí prá­vě ty prin­ci­py, kte­ré mě nej­ví­ce oslo­vi­ly.

Nejblíže má pro­žit­ko­vé tvo­ře­ní k tzv. arte­fi­le­ti­ce, jejímž zakla­da­te­lem je Jan Slavík, a kte­rou lze zjed­no­du­še­ně cha­rak­te­ri­zo­vat jako výcho­vu umě­ním. Všichni zná­me rče­ní, že i ces­ta může být cíl. Pro pro­žit­ko­vé tvo­ře­ní i arte­fi­le­ti­ku to pla­tí dvoj­ná­sob. Jak Slavík hovo­ří o ces­tě tam a zase zpát­ky.

Podpůrný web ke kni­ze: Radka Rubešová | Prožitkové tvo­ře­ní (radkarubesova.cz), najde­te zde mate­ri­á­ly pro dal­ší roz­voj dět­ské kre­a­ti­vi­ty.

Několik slov o autor­ce:

Radka Rubešová je lek­tor­kou pro­žit­ko­vé­ho tvo­ře­ní a arte­te­ra­pe­u­t­kou. Již pat­náct let uka­zu­je rodi­čům i peda­go­gům nejen z mateř­ských škol ces­tu, jak si uží­vat tvo­ře­ní s dět­mi s rados­tí, leh­kos­tí a důra­zem na pro­ces. Pořádá tvo­ři­vé onli­ne kur­zy a výzvy, vyu­ču­je na Pedagogické fakul­tě Masarykovy uni­ver­zi­ty a v les­ní ško­le Liška v Brně. Je spo­lu­au­tor­kou knih Hravé tvo­ře­ní, pro malá stvo­ře­ní, Nápady pro rodi­čov­skou dovo­le­nou, Výchova pro­žit­kem a autor­kou kni­hy Ruce v hlí­ně. Ve své páté kni­ze Tvoříme s pro­žit­kem před­sta­vu­je své nej­ob­lí­be­něj­ší tech­ni­ky a mate­ri­á­ly, kte­ré se v prů­bě­hu let osvěd­či­ly také při tvo­ře­ní doma s její­mi tře­mi dět­mi.

 

Autorka: Radka Rubešová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2023, vlast­ním nákla­dem

Počet stran: 300

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-11-03725-3

Knihu může­te kou­pit zde:

Kniha TVOŘÍME S PROŽITKEM | Radka Rubešová (radkarubesova.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79667 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72315 KB. | 19.05.2024 - 02:47:26