Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 31.epizoda (SK - 57, 58.) - Paskvil jménem Survivor

Survivor - 31.epizoda (SK - 57, 58.) - Paskvil jménem Survivor

Fotka od PublicDomainPictures z Pixabay
Fotka od PublicDomainPictures z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obával jsem se, jaký bude závěr Survivora, a jak­ko­li jsem posled­ní díly hod­no­til pozi­tiv­ně, dnes toho pozi­tiv­ní­ho bude vel­mi málo.

SK-57. díl

Díl začí­ná­me vzpo­mín­kou na Chilli a její sta­rost­li­vost, zejmé­na o jíd­lo, a roz­hod­ně byla pro Survivora i v tom­to ohle­du vel­kým pří­no­sem. Na kon­ci minu­lé­ho dílu nám Novotný vysvět­lil, jak to bude vypa­dat v dneš­ním díle, ale nevím, jak vy, ale já jsem to pocho­pil tak, že bude jeden duel a vítěz půjde rov­nou do finá­le. Dva pora­že­ní pak před­stou­pí před poro­tu, kte­rá roz­hod­ne o dal­ším fina­lis­to­vi. Souboj opět vyhrá­la Johy. Už jsem si říkal, že koneč­ně, pro­to­že Johy se necha­la v minu­lém díle napá­lit, když si mys­le­la, že po výhře je ve finá­lo­vé troj­ce. Najednou na kme­no­vé radě zjis­ti­la, že tomu tak není, a teď po dal­ší výhře se necha­la zno­vu napá­lit. Následoval totiž dal­ší duel, v němž se dozvě­dě­la, že ji čeká dal­ší sou­boj o finá­le.

Už tu jsem byl naštva­ný a samo­zřej­mě se to stup­ňo­va­lo. Druhý duel byl o sta­bi­li­tě, kde mají samo­zřej­mě ženy výho­du v celém Survivoru, a ten­to duel vyhrá­la Veve, a tak jde před poro­tu Vladimír. To vlast­ně zna­me­ná téměř jis­té vyřa­ze­ní, pokud pro­hra­jí ten posled­ní sou­boj, pro­to­že Vladimir je pros­tě nej­lep­ší hráč a obě pro­ti němu nema­jí před poro­tou šan­ci.

SK-58. díl

Na začát­ku dru­hé­ho dílu jsme spo­mí­na­li na všech­ny vyřa­ze­né, jen na Xenii se nějak zapo­mně­lo. To je i v ori­gi­ná­le, ale není to tak suché jako u nás. Právě tady, kde měli pří­le­ži­tost to pro­táh­nout, to zkrá­ti­li. Opravdu nechá­pu myš­le­ní pro­duk­ce, pro­to­že v ori­gi­ná­le mají finá­lo­vá dvojka/trojka tako­vou ces­tu, kde sbí­ra­jí buď pochod­ně, nebo něja­ké fotky/vlajky se jmé­ny vyřa­ze­ných hrá­čů, a je tam pár krát­kých medai­lon­ků těch­to hrá­čů a fina­lis­té na ně vzpo­mí­na­jí. Nebudou to dělat tam, kde se mohou inspi­ro­vat, ale budou tam str­kat své paskvi­li....

Boj fina­lis­tek skon­čil vítěz­stvím Veve, tak­že postu­pu­je do finá­le a Johy s Vladimírem jdou před poro­tu. Podle mého názo­ru mělo finá­le vypa­dat tak­to, ale opět si při­po­mí­nám, že díky pro­dukč­ní­mu paskvi­lu to bylo jinak.

Kmenová rada: Obával jsem se, jak to zde bude vypa­dat, ale vzhle­dem k poz­děj­ší­mu vysvět­le­ní finá­le to bylo vyře­še­no dob­ře. Novotný dal otáz­ky pro Johy a Vladimíra a Veve se k nim moh­la také vyjá­d­řit a poro­ta na zákla­dě odpo­vě­dí roz­hod­la, koho vyřa­dí. Otázky se vlast­ně toči­ly kolem hes­la Survivora pro­hrát, přelstít a pře­žít. Bylo by hloupé, kdy­by někdo musel před poro­tou dva­krát před­nést stej­nou obha­jo­bu. Johy si neved­la moc dob­ře, ale doce­la mě pře­kva­pi­la Veve, pro­to­že na ty otáz­ky odpo­ví­da­la oprav­du dob­ře a jsem zvě­da­vý na její závě­reč­nou řeč.

Porota se pak jed­no­my­sl­ně shod­la na vyřa­ze­ní Johy, čímž se sta­la posled­ním čle­nem poro­ty. A pak to přišlo- Novotný vysvět­lil, jak bude vypa­dat finá­le, a bohu­žel s tím sou­bo­jem, kte­rý jsem zmí­nil v minu­lé recen­zi, jsem nebyl tak dale­ko od prav­dy. Před závě­reč­nou kme­no­vou radou pro­běh­ne roz­lou­če­ní s otro­vem a pět díl­čích due­lů, při­čemž za kaž­dý vyhra­ný duel má fina­lis­ta bod rov­ný hla­su poro­ty. Čistě teo­re­tic­ky se tedy může stát, že jeden z fina­lis­tů před­stou­pí před poro­tu s násko­kem 5:0. Na závěr, jak jsem již pro­zra­dil, budou fina­lis­té kla­sic­ky obha­jo­vat svou hru před poro­tou, kte­rá ten­to­krát čás­teč­ně roz­hod­ne o vítě­zi Survivora.

Závěr: Kdybych nepsal tyto člán­ky, tak se na Survivora už nedí­vám, říkám si to už dva měsí­ce, ale po slou­če­ní mě stej­ně začal více zají­mat a věřil jsem, že se postup­ně sta­ne dob­rým. Jedné epi­zo­dě jsem dokon­ce dal nej­vyš­ší hod­no­ce­ní, a to té, kde Nicol vypadla. Konec však totál­ně zpac­ka­li a z celé skvě­lé show (v ori­gi­ná­le) udě­la­li jed­nu vel­kou parodii-výsměch. Tento díl hod­no­tím 3/10.


Fotka od PublicDomainPicturesPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,67819 s | počet dotazů: 238 | paměť: 73123 KB. | 17.06.2024 - 18:50:53