Kritiky.cz > Recenze knih > Barvínkovi-poklad, který přišel poštou

Barvínkovi-poklad, který přišel poštou

large 2
large 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte dob­ro­druž­ný pří­běh pro své děti? Chcete pro­žít hod­ně zába­vy, při­tom se poba­vit? Kniha Barvínkovi – poklad, kte­rý při­šel poš­tou je určen prá­vě vám i vašim dětem. 

Kdo vlast­ně pat­ří do rodi­ny Barvínků? Je to Jonáš, nej­star­ší ze všech, Mia, kte­ré je 9 let, také dvoj­ča­ta Leo a Lukáš, kte­rým je 6 let.  A také děda, kte­ré­mu říka­jí „dědu­la.“ V kni­ze je cel­kem 13 kapi­tol a zave­dou vás do sta­ré vily Roing, kde byd­lí rodi­na Barvínků a té při­jde dopis již 10, kte­rý je sta­rý již 100 let. Mia kres­lí tzv. atlas živo­ta, růz­né map­ky a sché­ma­ta pro lep­ší poro­zu­mě­ní její rodi­ně. Dvojčata sla­ví naro­ze­ni­ny, zaži­jí při­tom spous­ty legra­ce a dob­ro­druž­ství, také hle­da­jí poklad. Na kon­ci kni­hy je recept na výbor­ný dezert Ganaché – s kré­mo­vou pole­vou pro pra­vé fajnšme­k­ry. Pohodlně se usaď­te, vyprá­vě­ní prá­vě začí­ná.

Kniha mě moc zau­ja­la a pře­čet­la jsem si ji s nad­še­ním. Je psa­ná milým, sro­zu­mi­tel­ným způ­so­bem, zaujme jak dět­ské­ho, tak i dospě­lé­ho čte­ná­ře. Je vhod­ná pro spo­leč­né čte­ní rodi­čů, pra­ro­di­čů s dět­mi, také pro paní uči­tel­ky pro spo­leč­né čte­ní s dět­mi před spa­ním. Kniha má 176 stran, na titul­ní strán­ce je celá rodi­na Barvínků při osla­vě dor­tu a je roz­dě­le­na na 13 krát­kých kapi­tol. Moc se těším na pokra­čo­vá­ní dob­ro­druž­ství této rodi­ny. Věřím, že bude stát roz­hod­ně za to.

Kniha je urče­na pro děti od 8 let a nejen jim.

Ukázka z kni­hy:

Když jsem se příští­ho rána pro­bu­di­la, měla jsem hod­ně div­ný pocit. Něco bylo špat­ně. Chvíli mi trva­lo, než jsem pře­ko­na­la ran­ní roze­spa­lost a vzpo­mně­la si proč.

Cítila jsem se pito­mě kvů­li dvě­ma věcem. Nevěděla jsem, co je hor­ší. Jednak mě tíži­lo špat­né svě­do­mí, že jsme naštva­li dědu. A zadru­hé jsem byla hoř­ce zkla­ma­ná z výsled­ku naše­ho dob­ro­druž­ství.

Někdo zazvo­nil. Zpozorněla jsem, ale když dlou­ho nikdo neo­t­ví­ral, vysko­či­la jsem z poste­le a seběh­la dolů. Za dveř­mi stál Kamil s Lízou.

„Tak co, prin­cez­no,“ usmál se Kamil a pocu­chal mi už tak dost roz­cu­cha­né vla­sy, „kdy vyrá­ží­me?“

„Kam jako?“ podi­vi­la jsem se.

„Do lesa. Na hou­by. Tvůj děde­ček nás pozval, jde­me s vámi,“ bre­ben­ti­la Líza.

Několik slov o autor­ce:

Antje Herdenová je němec­ká spi­so­va­tel­ka, naro­ze­na 1971 v Magdeburgu. V roce 1983 její rodi­na opus­ti­la Německou demo­kra­tic­kou repub­li­ku (NDR) s pomo­cí výjezd­ní­ho víza a pře­stě­ho­va­la se do Darmstadtu v západ­ním Německu. Po absol­vo­vá­ní střed­ní ško­ly ces­to­va­la dva roky po svě­tě jako model­ka žila ve Vídni, Kapském Městě, Miami, Londýně a Barceloně. V roce 1994 zača­la stu­do­vat archi­tek­tu­ru, kte­rou po 24 semestrech psa­ní vzda­la.

V roce 2003 udě­la­la Antje Herdenová své prv­ní lite­rár­ní kro­ky, napří­klad jako fina­list­ka v roce 2003 German National Poetry Slam.

Antje Herden pra­cu­je jako autor­ka a edi­tor­ka na plný úva­zek od roku 2010. Má dvě děti (naro­ze­né v roce 1998 a 2001).

 

Autor: Antje Herdenová

Ilustrace: Florentine Prechtelová

Série: Barvínkovi -1.díl

Přeložila: Vendula Haltufová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Vydala Euromedia Group, a.s v edi­ci Pikola, Praha

Počet stran: 176

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 948-80-242-8160-5

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83396 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71700 KB. | 18.06.2024 - 03:50:33