Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Maraton Indiana Jonese aneb dobrodružství neohroženého archeologa

Maraton Indiana Jonese aneb dobrodružství neohroženého archeologa

Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.
Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stejně jako Hvězdné vál­ky, Star Trek či v posled­ní době Avengers, najde se asi jen málo fanouš­ků pop­kul­tu­ry, kte­ré by minul Indiana Jones. Neohrožený pro­fe­sor arche­o­lo­gie, jenž mís­to spo­řá­da­né­ho vyu­čo­vá­ní na uni­ver­zi­tě, honí po svě­tě nacis­ty, kte­rým se sna­ží z rukou vytrh­nout ty nej­moc­něj­ší magic­ké pokla­dy svě­ta. Tuto legen­dár­ní posta­vu stvo­řil ve své hla­vě otec prv­ní jme­no­va­né ságy - George Lucas, když pře­mýš­lel o fil­mu, kde by hlav­ní posta­vou byl hrdi­na podob­ný těm, kte­ré si pama­to­val z komik­sů, jenž četl v dět­ství. Tuto myš­len­ku pak svě­řil své­mu kama­rá­do­vi Stevenu Spielbergovi, kte­rý zase tou­žil nato­čit bon­dov­ku. A tak spo­ji­li síly a v roce 1981 spat­řil svět­lo svě­ta prv­ní díl ze zamýš­le­né pen­ta­lo­gie - Dobyvatelé ztra­ce­né archy. Možná se ptá­te, jak to sou­vi­sí s titul­kem člán­ku. Kino Aero nám totiž kro­mě mara­to­nu Pána prs­te­nů nabí­zí i kom­plet­ní pro­jek­ce jiných fil­mo­vých sérií. A vče­ra byla na pro­gra­mu prá­vě původ­ní tri­lo­gie Indiana Jonese.

Dobyvatelé ztra­ce­né archy (1981)
Jak už jsme si řek­li, prv­ní film vzni­kl v roce 1981, kdy Spielbergovy a Lucasovy myš­len­ky zhmot­nil Harrison Ford. Musíme si říci, že to byl vel­mi pove­de­ný start zamýš­le­né ságy. Když se nad tím fil­mem zamys­lí­te, dojde vám, že ten scé­nář je oprav­du geni­ál­ně posta­ven přes­ně pod­le holly­wo­od­ských pří­ru­ček. Autoři krás­ně dáv­ku­jí divá­ko­vi infor­ma­ce o posta­vě, a když se do záplet­ky při­dá magic­ká archa úmlu­vy a herec­ké výko­ny se pod­po­ří hud­bou Johna Williamse, je cel­kem pocho­pi­tel­né, že se z toho stal hit. Mimochodem, povši­mě­me si, že ten­to film ješ­tě nemá v původ­ním názvu jmé­no hlav­ní­ho hrdi­ny. Názvy ostat­ních fil­mů ze série již jmé­no Indiana Jones obsa­hu­jí.

Indiana Jones a Chrám zká­zy (1984)
Jak už to tak u tri­lo­gií bývá, dru­hý film je vět­ši­nou ten slab­ší. Tady to do jis­té míry pla­tí také, pod­le mě to je zejmé­na kvů­li vel­mi nesym­pa­tic­ké ved­lej­ší posta­vě, pří­pad­ně také pro­to, že se děj ode­hrá­vá na výraz­ně men­ším počtu loka­cí než jiné fil­my. Ačkoliv se jed­ná o v pořa­dí dru­hý sní­mek, dějo­vě by měl před­chá­zet Dobyvatele ztra­ce­né archy, nicmé­ně je mys­lím vhod­né sle­do­vat tuto sérii postup­ně, pro­to­že se zde obje­vu­jí odka­zy na před­cho­zí film. Jak už jsem zmí­nil, dvoj­ka mi při­jde nej­slab­ší z původ­ní tri­lo­gie, ovšem když je porov­ná­me s pokra­čo­vá­ní­mi z roku 2008 a 2023, tak to vlast­ně není tak hroz­né.

Indiana Jones a Poslední kří­žo­vá výpra­va (1989)
Těsně před kon­cem dese­ti­le­tí vzni­kl ješ­tě posled­ní sní­mek z vče­ra pro­mí­ta­né tri­lo­gie. Jedná se patr­ně ze všech tří fil­mů o nejdel­ší, nej­vý­prav­něj­ší a dějo­vě nej­ná­roč­něj­ší sní­mek. A hod­no­ce­ní tomu odpo­ví­dá. Z mého pohle­du se zejmé­na díky herec­ké sou­hře Connery - Ford vyrov­ná, ne - li před­čí jed­nič­ku a sub­jek­tiv­ně mi při­jde asi i nej­vtip­něj­ší.

Na začát­ku jsem psal o tom, že auto­ři původ­ně zamýš­le­li pen­ta­lo­gii, ovšem v osm­de­sá­tých letech vznik­ly pou­ze tři fil­my. Jak ale víme, v poz­děj­ších letech byly dopl­ně­ny ješ­tě o dva dal­ší kous­ky. V roce 2008 vzni­kl Indiana Jones a Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky a minu­lý rok jsme se již pod tak­tov­kou jiné­ho reži­sé­ra dočka­li pra­zvlášt­ní­ho zakon­če­ní v podo­bě fil­mu Indiana Jones a nástroj osu­du. Dle mého názo­ru čtvr­té pokra­čo­vá­ní se dá ješ­tě poměr­ně snad­no odkou­kat, Spielberg se vlast­ně dost drží jím nasta­ve­né lať­ky (i co se scé­ná­ře týče), ovšem pátý díl, kte­rý jsem zhlé­dl v době jeho pre­mi­é­ry, mi při­šel již vyslo­ve­ně jako nesmy­sl. Scénáristé se totál­ně utrh­li ze řetě­zu a jen ved­le sebe vrši­li nesmy­sl­né scé­ny plné sice napí­na­vé a efekt­ní akce, nicmé­ně dle mého názo­ru se to vel­mi vymklo původ­ní myš­len­ce celé série. A neza­chrá­ni­lo to ani angaž­má herec­kých hvězd typu Mads Mikkelsen ane­bo Antonio Banderas.

To jsem ale tro­chu odbo­čil. Musím říci, že mě podob­né mara­to­ny nebo double fea­tu­re začí­na­jí v posled­ní době vel­mi bavit. Myslím, že zasa­zo­vá­ní do kon­tex­tu celé série těm­to pop­kul­tur­ním legen­dám vůbec neško­dí, spí­še nao­pak. Pokud by vás podob­ný divác­ký záži­tek zají­mal, mrk­ně­te na web kina Aero, pro­jek­ce toho­to typu tam míva­jí poměr­ně čas­to (ten­to pátek Hvězdy hon­g­kon­gské akce a za týden pak dola­ro­vý double).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 25 zajímavých detailů ve hře Far Cry 52. dubna 2018 25 zajímavých detailů ve hře Far Cry 5 https://youtu.be/QEcEsqSw-GI Posted in Zajímavosti
  • Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera20. ledna 2018 Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera Josef Schrötter je jako autor známý tím, že jeho knihy jsou jasné, stručné a s encyklopedickou přesností ukáží, jak funguje lidské tělo na fyzické i energetické úrovni. Snadno a rychle […] Posted in Recenze knih
  • Ave, Caesar!22. března 2016 Ave, Caesar! Film Ave, Caesar! sice již není úplnou novinkou v našich kinech, ale já jsem se konečně odhodlal k jeho zhlédnutí. Trochu mě odrazovala kritika, ale filmy bratří Coenů mám rád, a tak jsem […] Posted in Kritický Klub
  • Pathology (2008)31. ledna 2012 Pathology (2008) Mrtvoly je fascinují. Jsou mladí, zvrhlí a věčně nadržení, proto vymysleli vlastní hru, která se vymyká snad všem etickým pravidlům. Pokud ji začnete hrát, tak si dobře rozmyslete, […] Posted in Horory
  • Coolinářka - Testováno na rodině - Svatava Vašková (96%)25. listopadu 2016 Coolinářka - Testováno na rodině - Svatava Vašková (96%) Ak máte záľubu v dobrom jedle a zaujímajú vás recepty naň, potom upriamte pozornosť sem. Vezmite do ruky túto knihu a pozorne si ju pozrite. Pretože práve o naozaj dobrom jedle a naozaj […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Medici: Masters of Florence S03E02 - Episode #3.21. února 2020 Titulky k Medici: Masters of Florence S03E02 - Episode #3.2 Florencie se potýká s armádou papeže a neapolského krále. Priory nechce poskytnout vojáky z Florencie na pomoc najatým žoldnéřům a Lorenzo ví, že bez nich bude město brzy v obležení. […] Posted in Titulky
  • Jitřní záře27. června 2022 Jitřní záře Jedná se o 6 dílnou seriálovou sérii, kterou můžeme zhlédnout pouze na internetové televizi Voyo. Premiéra na Voyo v ČR byla 10.6.2022, poté přidávají nový díl každý pátek, je však škoda, […] Posted in TV Recenze
  • Jak si vyrobit papírové 3D květy?17. září 2019 Jak si vyrobit papírové 3D květy? Milujete květiny a je vám líto, že léto končí, a vy si tak až do jara žádné další nenatrháte, nedáte do vázy a nezkrášlite tak svůj milovaný domov? Jistě, můžete si zajít do květinářství a […] Posted in Recenze knih
  • Blessed (2004)16. prosince 2011 Blessed (2004) Každá žena touží po dítěti. Manželé Samantha a Craig žijí poklidný život. Oba se věnují na své práci a jsou docela spokojení, ale jediné co jim chybí kromě peněz jsou děti. Marně se už […] Posted in Horory
  • Kniha džunglí (2016)10. srpna 2016 Kniha džunglí (2016) Letos vládne zvěř!! Jungle book mi od úvodních minut vyrážela dech intenzitou a nostalgií tak moc, že kdybych nespolkl všechny prášky na stole je zřejmě po mě. Tohle je doslova a do […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08785 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71672 KB. | 19.06.2024 - 21:59:32