Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Batmanova historie

Batmanova historie

Batman 1943 Banner 620x300 1
Batman 1943 Banner 620x300 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Film, ve kte­rém se bůh posta­ví člo­vě­ku, nás čeká již za nece­lé dva týd­ny, pro­to dneš­ním člán­kem navá­žu na shr­nu­tí super­man­ské his­to­rie. Tentokrát se poku­sím shr­nout nej­dů­le­ži­těj­ší poči­ny, ve kte­rých je hlav­ním hrdi­nou gotham­ský tem­ný rytíř - Batman.
Poprvé ata­ko­val tem­ný rytíř ame­ric­ké divác­tvo v rám­ci tele­viz­ní­ho seri­á­lu již během dru­hé svě­to­vé vál­ky, kon­krét­ně roku 1943, při­čemž zde bojo­val pro­ti šíle­né­mu japon­ské­mu věd­ci (faj­no­vá pro­pa­gan­da).
Sledujte jen na vlast­ní nebez­pe­čí!!!
O šest let poz­dě­ji se k tem­né­mu rytí­ři při­dal jeho věr­ný spo­leč­ník Robin. Oba dva hrdi­no­vé násled­ně bojo­va­li s moc­ným mas­ko­va­ným nepří­te­lem, kte­rý chtěl ukrást jakési výbuš­ni­ny, jež chtěl pou­žít ke zni­če­ní svě­ta. Tento opět seri­á­lo­vý počin byl roz­hod­ně lep­ší než pro­pa­gan­dis­tic­ký brak z dob vál­ky, avšak pro pocho­pe­ní batma­nov­ské tvor­by jej není potře­ba vidět.
Akční dvo­ji­ce v akci
Konečně se může­me pře­nést do šede­sát­cýh let, kdy na scé­nu vtr­hl seri­ál s pros­tým názvem Batman, na nějž násled­ně nava­zo­val stej­no­jmen­ný film. V hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Adam West a Burt Ward. Všechny epi­zo­dy sei­á­lu začí­na­ly snad tou nej­kul­tov­něj­ší zněl­kou. Posuďte sami.
Batman se jak ve fil­mu, tak v seri­á­lu stře­tl s plejá­dou těch nej­vět­ších padou­chů, kte­ří kdy Gotham ohro­žo­va­li. Postavil se tedy Jokerovi, Catwoman či Riddlerovi. Samozřejmě se v těch­to Batmanových dob­ro­druž­stvích obje­vu­jí i jeho kole­go­vé Alfred Pennyworth či Jim Gordon. Proto tyto poči­ny pova­žu­ji za ten pra­vý počá­tek pří­bě­hů tem­né­ho rytí­ře.
Kultovní seri­ál zau­jal i iko­nic­ký­mi nápi­sy, kte­ré se zje­vi­ly pokaž­dé, když hrdi­na natá­hl nepří­te­li.
Roku 1989 se batma­nov­ské lát­ky cho­pil Tim Burton. Do role Batmana si vybral Michaela Keatona, jako part­ner­ku mu při­dě­lil Kim Basinger a hlav­ní­ho padou­cha udě­lal z Jacka Nicholsona. Film měl ve svě­tě obrov­ský úspěch a tem­ný rytíř se koneč­ně dočkal pořád­né­ho váž­né­ho zpra­co­vá­ní. I když váž­né­ho... Jim Gordon je zde ztvár­něn jako při­hlouplý obtloust­lý poli­cis­ta, což pře­ce jen kva­li­tu fil­mu srá­ží.
Ve fil­mu Tima Burtona byl Joker s tvá­ří Jacka Nicholsona vylí­čen jako vrah Batmanových rodi­čů.
Na úspěch prv­ní­ho dílu navá­zal Burton seque­lem Batman se vra­cí, při­čemž Keaton stá­le zůstal gotham­ským hrdi­nou. Místo Kim Basinger si hlav­ní žen­skou roli střih­la Michelle Pfeiffer, kte­rá zde ztvár­ni­la Catwoman, a roli padou­cha po Nicholsonovi pře­vzal Danny DeVito, kte­rý se před­sta­vil jako zlot­ři­lý Penguin. Ve sním­ku se obje­vil i drži­tel Oscara Christopher Walken.
Michelle Pfeiffer měla ve fil­mu vel­mi zají­ma­vou roli.
Batmanovské fil­my od Tima Burtona však při­šly Warneru moc tem­né a násil­né, neby­ly vhod­né pro celou rodi­nu. Proto byl Tim nahra­zen Joelem Schumacherem, jenž nám roku 1995 naser­ví­ro­val sní­mek Batman navždy. A zde začal obrov­ský pro­pad. Film byl totiž plný nej­růz­něj­ších neo­no­vých efek­tů, tem­no­ta zmi­ze­la a ješ­tě k tomu byl nahra­zen i hlav­ní před­sta­vi­tel, Batmana si zahrál Val Kilmer. K němu se při­da­li Jim Carrey, jenž skvě­le ztvár­nil Riddlera, Tommy Lee Jones, Chris O’Donnell jako Robin, či Nicole Kidman. Samozřejmě jde o znač­ný pokles kva­li­ty, ale stá­le ješ­tě nejsme u nej­hor­ší noč­ní můry všech fanouš­ků tem­né­ho rytí­ře.
Neony sála­jí z kaž­dé­ho zábě­ru.
Největší zesměš­ně­ní zave­de­né­ho gotham­ské­ho hero­je při­šlo roku 1998. A sta­lo se tak samo­zřej­mě opět pod tak­tov­kou Joela Schumachera. Ano, jed­ná se o nechval­ně pro­slu­lý sní­mek Batman a Robin, ve kte­rém si tem­né­ho rytí­ře zahrál George Clooney, kte­rý se za ten­to svůj super­pře­šlap dodnes omlou­vá. Nejen Clooney si však svou účas­tí ve fil­mu poka­zil kari­é­ru - dokon­ce i nej­vět­ší akč­ní hrdi­na všech dob Arnold Schwarzenegger kývl na spo­lu­prá­ci se Schumacherem a zahrál si Mr. Freeze. Hrůza!
K Batmanovi a Robinovi se nako­nec při­da­la i Batgirl, kte­rou zahrá­la Alicia Silverstone.
Joel Schumacher plá­no­val nato­čit ješ­tě sní­mek s pra­cov­ním názvem Batman Triumphant, kde by se výše zob­ra­ze­né tro­ji­ci posta­vi­li Scarecrow a Harley Quinn. (Ne)úspěch fil­mu Batman a Robin jej od toho­to pro­jek­tu naštěs­tí ode­hnal.
V 90. letech batma­nov­ská lát­ka ata­ko­va­la hlav­ně tele­viz­ní obra­zov­ky, nej­čas­tě­ji v podo­bě tele­viz­ních ani­má­ků. Dabováním tem­né­ho rytí­ře býval nej­čas­tě­ji pově­řo­ván Kevin Conroy a arci­pa­dou­cha Jokera něko­li­krát namlu­vil samot­ný Mark Hamill, jehož všich­ni milu­je­me jakož­to Luka Skywalkera.
Smích Jokera v podá­ní Marka Hamilla
Na stří­br­né plát­no vrá­til Batmana až reži­sér Christopher Nolan. Stalo se tak roku 2005 a tem­né­ho rytí­ře ztvár­nil Christian Bale, při­čemž já osob­ně jej pova­žu­ji za nej­do­ko­na­lej­ší batma­nov­skou inkar­na­ci. Po bok se Baleovi posta­vi­li Liam Neeson, kte­rý ztvár­nil posta­vu Ras al Ghula, Michael Caine jako Alfred Pennyworth, Gary Oldman jakož­to Jim Gordon, nebo Morgan Freeman, per­fekt­ní to Lucius Fox. Snímek dostal název Batman začí­ná, pro­to­že bylo pros­tě nut­né začít zno­vu!
Christian Bale bojo­val ve fil­mu Batman začí­ná pro­ti gotham­ské­mu pod­svě­tí či Scarecrowovi.
Roku 2008 se Nolan do Gothamu vrá­til, na scé­nu při­šel dnes již kul­tov­ní film s pros­tým názvem Temný rytíř. Obsazení zůsta­lo stej­né a nové tvá­ře do sním­ku skvě­le zapadly. Především je nut­né vyzdvih­nout osca­ro­vý výkon Heatha Ledgera, kte­rý ztvár­nil Jokera, ale vel­mi dob­rý výkon zde podá­vá i Aaron Eckhart jako Harvey Dent. Víc není potře­ba k fil­mu dodá­vat, jed­ná se pros­tě o kine­ma­to­gra­fic­ký super­skvost a je snad povin­nos­tí kaž­dé­ho zdra­vé­ho člo­vě­ka jej aspoň jed­nou za život vidět.
Batman se v roce 2008 opět utkal s Jokerem.
Nolan si Temným rytí­řem bez­po­chy­by nasa­dil lať­ku hod­ně vyso­ko, ale dle mého skrom­né­ho názo­ru ji čty­ři roky po něm pře­ko­nal. Na scé­nu totiž vtrh­la závě­reč­ná kapi­to­la s názem Temný rytíř povstal. Štafetu po Jokerovi pře­vza­la nej­vět­ší neme­sis, kte­ré kdy Batman musel čelit - mas­ko­va­ný kul­tu­ris­ta Bane. Toho mis­tr­ně ztvár­nil Tom Hardy. Důležitou funk­ci ve fil­mu měly i dvě žen­ské posta­vy - Miranda Tate a Catwoman. Snímek uka­zu­je ten nej­lep­ší závěr komik­so­vé tri­lo­gie, jaký si vůbec lze před­sta­vit.
Nejlepší film o Batmanovi?
Batman se v prů­bě­hu 21. sto­le­tí před­sta­vil ješ­tě v něko­li­ka dal­ších pro­jek­tech. Za zmín­ku urči­tě sto­jí série her z Arkhamu, ale zapo­mí­nat nesmí­me ani na jeho účin­ko­vá­ní v kos­tič­ko­vém Lego pří­bě­hu. Zde jej namlu­vil Will Arnett.
Batman byl jed­nou z hlav­ních postav v Lego pří­bě­hu.
Nu a nyní se může­me těšit na osca­ro­vé­ho tvůr­ce Bena Afflecka, kte­ré­mu se od ozná­me­ní jeho batma­nov­ské­ho nástu­pu po celém svě­tě něvě­ří. Já však vím, že ten­to geni­ál­ní a vizi­o­nář­ský herec a reži­sér nemů­že zkla­mat. Věřme, že mám prav­du.
Bene...
Děkuji, že jste můj srd­ce­ryv­ný člá­nek dočet­li až sem, do pre­mi­é­ry fil­mu Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti bych se ješ­tě rád zamě­řil na his­to­rii fil­mů o Wonder Woman.
zdroj obráz­ků: needtoconsume.com, ocdviewer.com, wired.it, batman.wikia.com, screenrush.com, pinsound.org, blastr.com, halfguarded.com, theairspace.net, moviepilot.com
zdroj videí: youtube.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43472 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72790 KB. | 19.05.2024 - 06:56:22