Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Batman začíná - Batman Begins

Batman začíná - Batman Begins

Bat01
Bat01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První dva fil­my ve kte­rých se před­sta­vil tem­ný msti­tel Batman dostal na sta­ros­ti Tim Burton. Ten pre­zen­to­val vesmír, kte­rý nese výraz­né sto­py fas­ci­nu­jí­cí gro­tesk­nos­ti, kte­rou doká­že stvo­řit prá­vě a jen on. Depresivní, ale mís­ty pro­tknu­tý nad­sáz­kou, přes­ně tak si před­sta­vo­val Burton svět ve kte­rém zlo tres­tá muž v neto­pý­řím oble­ku. Ovšem pro tře­tí a čtvr­té pokra­čo­vá­ní pře­ne­chal svou reži­sér­skou žid­li Joelu Schumacherovi. Ten od zákla­du změ­nil styl, jakým se jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších hrdi­nů comic­so­vé­ho vyda­va­tel­ství DC Comics, před­sta­vil pub­li­ku. Stal se z něj podi­vín obklo­pe­ný pes­t­ro­ba­rev­ným kýčo­vi­tým svě­tem. Ne, snad, že by Uma Thurman a Alicia Silverstone neby­ly při­taž­li­vé ve svých kos­tý­mech (přes­to nema­jí roz­hod­ně tolik sexap­pea­lu jako Michelle Pfeiffer v roli Kočičí ženy), ale Batman navždy a Batman & Robin se s původ­ní­mi titu­ly Batman a Batman se vra­cí neda­ly srov­ná­vat. Tim Burton totiž na roz­díl od Schumachera doká­že vypi­lo­vat atmo­sfé­ru tak, aby z fil­mu nevznik­la smut­ná fraš­ka.Pátý díl vzni­kal pod dohle­dem Christophera Nolana, jehož před­cho­zí pro­jek­ty (Insomnia, Memento) byly dosta­teč­nou záru­kou kva­li­ty a mož­ná i návra­tu k původ­ní­mu sty­lu. Batman začí­ná ovšem nepři­po­mí­ná ani díly, kte­ré vytvo­řil Burton. Nadsázka napros­to vymi­ze­la. Jde o syro­vý thriller, kte­rý nabí­zí něko­lik málo vtíp­ků, ale jinak se v plné síle sou­střed­ní na budo­vá­ní tem­né atmo­sfé­ry.

Děj je situ­o­ván do doby, kdy se z Bruce Wayna (Christian Bale) tepr­ve stá­vá Batman. Neustále je pro­ná­sle­do­ván dvě­ma trau­ma­ty z dět­ství. Fobií z neto­pý­rů a smr­tí svých rodi­čů, kte­ří byli zabi­ti při pře­pa­de­ní. Hnán zlo­bou a tou­hou po pomstě se sna­ží poznat men­ta­li­tu zlo­čin­ců, aby odha­lil jejich sla­bos­ti. Jenže jeho pozná­vá je nato­lik důklad­né, že je zatčen. Během poby­tu ve věze­ní ho navští­ví nezná­mý muž (Liam Neeson). Ten mu před­lo­ží nabíd­ku, jež nelze odmít­nout – pokud chce najít to, co hle­dá, pak má utrh­nout vzác­ný mod­rý květ a při­nést ho na vrcho­lek hory. Bruce úkol spl­ní, aby násled­ně našel síd­lo orga­ni­za­ce Liga stí­nů. Jejím cílem je likvi­da­ce zla. Jenže její meto­dy jsou nato­lik neor­to­dox­ní, že se s nimi Bruce nedo­ká­že zto­tož­nit. Než aby se stal poprav­čím zaja­té­ho zlo­čin­ce, kte­ré­ho mu pod kata­nu před­lo­ží muži z Ligy stí­nů, uprch­ne do své­ho rod­né­ho Gothamu.

Scénář se věnu­je vel­ké čás­ti Waynova živo­ta. Ta, kte­rou jsem vám nastí­nil, zabe­re jen něko­lik prv­ních desí­tek minut (z více než dvou­ho­di­no­vé­ho fil­mu). Následují čas je věno­ván zro­ze­ní bojov­ní­ka za spra­ve­dl­nost a jeho střet s Ligou stí­nů, kte­rá hod­lá Gotham vyma­zat z povrchu zem­ské­ho. Batman není líčen jako nad­při­ro­ze­ný hrdi­na, ale jako stan­dard­ní člo­věk (až na to, že je to mili­o­nář), kte­rý se jako jeden z mála roz­hod­ne pro zdán­li­vě zby­teč­ný úkol, a to obra­nu za spra­ve­dl­nost. Také jeho vyba­ve­ní je výsled­kem lid­ské čin­nos­ti ve vědec­ké oblas­ti a u někte­rých „hra­či­ček“ je dokon­ce mož­né uvě­řit, že by se moh­ly v obje­vit i v reál­ném svě­tě.

Gotham byl v před­cho­zích dílech ztvár­něn jako bizard­ní gotic­ké měs­to. Nyní je před­sta­ven jako kla­sic­ké vel­ko­měs­to, kte­ré se ovšem utá­pí ve špí­ně a stra­chu. Jediné, co zde vzkvé­tá je zlo­čin ovlá­dá­jí­cí téměř všech­ny od obchod­ní­ků až po poli­cis­ty. Už zbý­vá jen mini­mum pocti­vých. Toto poje­tí Gothamu fun­gu­je mno­hem lépe než futu­ris­tic­ké mís­to plné stu­de­ných gigan­tic­kých soch.

Pro film se poda­ři­lo zís­kat vel­mi sil­né obsa­ze­ní, za kte­ré by moh­lo děko­vat i jaké­ko­liv osca­ro­vé dra­ma. Začneme Christianem Balem, kte­rý je doko­na­lým kan­di­dá­tem na roli muže stí­ha­né­ho minu­los­tí, kte­rý je sží­ra­ný tou­hou po pomstě. Jeho pra­vou ruku komor­ní­ka Alberta ztvár­nil Michael Caine, kte­rý spo­leč­ně s Morganem Freemanem str­há­vá vel­kou pozor­nost na svůj výkon. Jediným výraz­něj­ším žen­ských cha­rak­te­rem je Waynova pří­tel­ky­ně z dět­ství v podá­ní Katie Holmes. Ta není stan­dard­ním pro­to­ty­pem sex­bom­by, ale spí­še tak­zva­nou hol­kou ze sou­sed­ství. Kromě nich se zde obje­ví ješ­tě něko­lik zvuč­ných jmen jako Gary Oldman, Rutger Hauer, Tim Wilkinson, Ken Watanabe nebo zmi­ňo­va­ný Liam Neeson.

Přestože akci je věno­vá­na vel­ká pozor­nost, zbu­de čas i na roz­pra­vy o stra­chu a jeho vyu­ži­tí. Některé dia­lo­gy si oprav­du neza­da­jí s filo­so­fic­ký­mi úva­ha­mi. Místy jsou až pří­liš pře­kom­bi­no­va­né a budou vyža­do­vat maxi­mum vaší pozor­nos­ti, aby jste pochy­ti­li, o co vlast­ně jde. Zpět k dyna­mic­kým sek­ven­cím. Ty jsou poja­ty pře­kva­pi­vě civil­ně, tak­že žád­né neu­vě­ři­tel­né kous­ky. Naopak sou­bo­je jsou bru­tál­ně reál­né. Ale také bru­tál­ně nepře­hled­né.

Batman začí­ná nasmě­ro­val tem­né­ho rytí­ře novou ces­tou. Nolan se ujal mate­ri­á­lu po svém a vytvo­řil zají­ma­vou podí­va­nou o oby­čej­ném člo­vě­ku, kte­rý se roz­hod­ne dělat neo­by­čej­né věci.

Recenze napsá­na: 23. 11. 2005


Podívejte se na hodnocení Batman začíná na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80695 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72176 KB. | 14.07.2024 - 06:41:19