Kritiky.cz > Recenze knih > Travis Langley - Batman and Psychology (100%)

Travis Langley - Batman and Psychology (100%)

batman psychology dark stormy knight
batman psychology dark stormy knight
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Najčastejšie zob­ra­zo­va­ným komik­so­vým hrdi­nom je asi Batman. Zaujímalo Vás nie­ke­dy, ako by ten­to samozva­ný ochran­ca spra­vod­li­vos­ti dopa­dol u psy­chi­at­ra? A čo jeho (ne)priatelia?

Kto je Travis Langley?

Na zači­a­tok je potreb­né pove­dať pár slov o auto­ro­vi. Autor kni­hy je pro­fe­sor Langley. Tento vyso­ko­škol­ský uči­teľ psy­cho­ló­gie pred­náša nie­len na Hendersonskej uni­ver­zi­te, ale aj na ame­ric­kých komik­so­vých fes­ti­va­loch (tzv. Comic-Conoch). Má rád komiksy a ako samot­ný názov  kni­hy napo­ve­dá, v tej­to pub­li­ká­cii sa roz­ho­dol psy­cho­lo­gic­ky ana­ly­zo­vať Batmana a jeho (ne)priateľov naprieč všet­ký­mi komiksa­mi, fil­ma­mi a ani­mo­va­ný­mi seri­ál­mi.

Kto je Batman?

Batman, vlast­ným menom Bruce Wayne, je boháč, kto­rý cez deň vystu­pu­je ako maji­teľ fir­my Wayne Enterprise a v noci ochra­ňu­je mes­to Gotham v kos­tý­me neto­pie­ra. Batman nemá žia­d­ne super­schop­nos­ti, je iba veľ­mi dob­re tech­nic­ky vyba­ve­ný (pre­to­že je boha­tý, môže si to dovo­liť). Síce znie jeho prí­beh úžas­ne, jeho det­stvo úžas­né nebo­lo. Zažil veľ­kú trau­mu – videl, ako mu zavraž­di­li rodi­čov.

Ako sa táto uda­losť pod­pí­sa­la na jeho psy­chi­ke? Prečo nosí mas­ku? A pre­čo prá­ve neto­pier? Na tie­to (ale aj ďal­šie otáz­ky) pri­náša autor odpo­ve­de v kni­he.

Nebudem taj­nost­kár­ka - jed­nu z nich vám pre­zra­dím. Batman, hoci mám mno­ho prí­zna­kov post-traumatickej stre­so­vej poru­chy, ju podľa pro­fe­so­ra nemá. Batman nespĺňa via­ce­ré kri­té­riá. Profesor sa domnie­va, že sa Batman na svo­ju život­nú situ­á­ciu adap­to­val pozi­tív­ne (post-traumatický rast), keď na seba vzal úlo­hu Batmana.

Profesor Langley sa ďalej v kni­he pozrel aj na zápo­rá­kov. Joker, King Tut, Poison Ivy a ďašie prí­pa­dy sú zhr­nu­té v prí­pa­do­vých štúdi­ách a to posky­tu­je nový náhľad na ich činy v komik­soch či fil­moch.

Záver:

Kniha je super a odpor­účam ju kaž­dé­mu, kto má aspoň tro­chu rád Batmana. Páčia sa mi prí­pa­do­vé štúdie jeho nepri­a­teľov – Joker, Bane ale aj menej zná­my Hugo Strange. Autor im na zákla­de DSM (Diagnosticko-štatistický manu­ál) sta­no­vil dia­gnó­zy a ak by exis­to­va­li v reál­nom sve­te, mno­hí z nich by skon­či­li na psy­chi­atrii.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47361 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72713 KB. | 19.05.2024 - 07:17:39