Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > BEAR GRYLLS UČÍ CELEBRITY, JAK PŘEŽÍT

BEAR GRYLLS UČÍ CELEBRITY, JAK PŘEŽÍT

DCUK Running Wild With Bear Grylls S04 Key Art Layered title
DCUK Running Wild With Bear Grylls S04 Key Art Layered title
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve svém pořa­du - hitu Discovery Channel - Nutné k pře­ži­tí (Ultimate Survival) Bear Grylls uká­zal divá­kům, jak pře­žít v těch nej­ex­trém­něj­ších teré­nech svě­ta. S tím se ale nespo­ko­jil a poved­lo se mu zajít ješ­tě dál – v doku­men­tár­ní sérii V divo­či­ně s Bearem Gryllsem (Running Wild with Bear Grylls), jejíž čtvr­tá řada star­tu­je na Discovery Channel již 3. září 2018 ve 22:00, se roz­ho­dl při­b­rat na svo­je expe­di­ce par­ťá­ky. A to rov­nou z řad svě­to­vých celebrit!

Angličan Bear Grylls pra­co­val celý život na doko­na­lém ovlád­nu­tí tech­nik pře­ži­tí. Přelet na parag­li­du přes Angel Falls, výpra­va na Everest nebo obe­plu­tí Velké Británie na skút­ru – to je pou­hý zlo­mek výzev, se kte­rý­mi se doká­zal poprat. Jak si ale v (pro něj již poměr­ně běž­ných) situ­a­cích doká­že pora­dit oby­čej­ný smr­tel­ník? V před­cho­zích třech séri­ích jsme moh­li vidět kde­co – ame­ric­ký herec Ben Stiller čelil úska­lím nej­se­ver­něj­ší­ho skot­ské­ho ost­ro­va Skye, legen­dár­ní „pret­ty woman“ Julia Roberts s Bearem absol­vo­va­lo vyčer­pá­va­jí­cí ana­bá­zi skr­ze keň­ské ste­pi. S teh­dej­ším nej­moc­něj­ším mužem svě­ta Barackem Obamou zdo­lal Exit Glacier, popu­lár­ní cíl horo­lez­ců na Aljašce, a na vrcho­lu s ním dis­ku­to­val o nebez­pe­čí glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní. Zmiňovaný ledo­vec se totiž stal jed­ním z nej­vi­di­tel­něj­ších sym­bo­lů nebez­pe­čí, kte­rá pla­ne­tě hro­zí v důsled­ku změn kli­ma­tu.

Známé osob­nos­ti zážit­ky jejich před­chůd­ců neod­ra­zu­jí. Naopak – ve čtvr­té sérii se setká­me s dal­ší osmič­kou odváž­ných, kte­ří se roz­hod­li svě­řit svůj osud do rukou nezná­měj­ší­ho svě­to­vé­ho sur­vi­va­lis­ty. Na koho se může­me těšit?

Lena Headey pat­ří mezi nej­lé­pe pla­ce­né tele­viz­ní tvá­ře sou­čas­nos­ti a jako krá­lov­na Cersei Lannister z Game of Thrones je zvyk­lá na lec­cos. Na tele­viz­ních obra­zov­kách si ji vět­ši­na z nás spo­ju­je s odzbro­ju­jí­cí sobec­kos­tí a agre­si­vi­tou. Pyrenejský polo­ostrov zná dob­ře z natá­če­ní, teď mu ale bude čelit ve vší syro­vos­ti. Beara dopro­vo­dí na trip do špa­něl­ských pra­le­sů. Ty jsou pověst­né tím, že se hemží růz­ný­mi dru­hy pavou­ků – a to je jed­na z věcí, kte­rou hereč­ka nesne­se. Při poby­tu v divo­či­ně se Lena roz­po­ví­dá i o nej­těž­ším obdo­bí živo­ta – počát­cích herec­ké kari­é­ry spo­je­ný­mi s bojem s depre­sí.

Zdá se, že teni­so­vá legen­da Roger Federer s Bearem tolik nevy­stu­pu­je ze své kom­fort­ní zóny. Jejich cílem jsou Švýcarské Alpy, tedy domi­nan­ta Federerovy domo­vi­ny. Po zamrz­lých vodo­pá­dech se ale ani Švýcaři nepo­hy­bu­jí den­no­den­ně. Na zamrz­lém jeze­ře se pro­je­ví i vyna­lé­za­vost, kte­rá tenis­to­vi dopo­moh­la k mno­ha vítěz­stvím na nej­pres­tiž­něj­ších svě­to­vých grand­sla­mech, když pro sebe a své­ho sou­put­ní­ka v mži­ku oka vyro­bí z teni­so­vých raket sněž­ni­ce. Roger Federer má ve zvy­ku vyhrá­vat. Povede se mu to beze šrá­mu i ten­to­krát?

V dal­ších epi­zo­dách budou nástra­hám divo­či­ny čelit her­ci Joseph Gordon-Levitt, Don CheadleScott Eastwood, hereč­ky Keri RussellUzo Aduba, nebo taneč­ní super­star Derek Hough.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94878 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72418 KB. | 28.05.2024 - 03:36:43