Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Bulworth: Politická revoluce ve stylu hip-hopu s Warrenem Beatty

Bulworth: Politická revoluce ve stylu hip-hopu s Warrenem Beatty

Photo © 20th Century-Fox Film Corporation
Photo © 20th Century-Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Warren Beatty popr­vé nabí­dl film „Bulworth“ z roku 1998 v roce 1992 pod základ­ním slo­ga­nem o muži v depre­si, kte­rý si před­tím, než se zami­lu­je, sjed­ná život­ní pojist­ku. Výkonný ředi­tel spo­leč­nos­ti 20th Century Fox Joe Roth schvá­lil ten­to návrh a roz­po­čet 30 mili­o­nů dola­rů, než se Beatty pus­til do prá­ce na poli­tic­kém úhlu pohle­du, kte­rý měl být pro film ústřed­ním bodem, při­čemž Beatty vyu­žil pod­ně­ty od scé­náris­tů, jako jsou Jeremy Pikser, James Toback a Aaron Sorkin (kte­rý údaj­ně scé­nář pře­psal). Beatty a Pisker by zís­ka­li nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší původ­ní scé­nář.

Pikser popsal zku­še­nost ze spo­lu­prá­ce s Beattym jako frustru­jí­cí. Studio mu pla­ti­lo pau­šál­ní část­ku za kaž­dou vytvo­ře­nou před­lo­hu a Beatty strá­vil měsí­ce pra­cí a pře­pra­co­vá­vá­ním jed­né před­lo­hy. Pikser byl una­ve­ný z odlou­če­ní od rodi­ny, Beattyho ega a nedo­sta­teč­né­ho pla­tu, a tak opus­til losan­ge­leskou kan­ce­lář, kde s Beattym psal scé­nář, a vrá­til se ke své rodi­ně do L.A. Zbytek pro­ce­su dokon­či­li oba po tele­fo­nu a faxu.

Beatty, kte­rý se v poli­ti­ce anga­žo­val už dlou­ho, od doby, kdy byl jeho prv­ním hrdi­nou Robert Kennedy, chtěl nato­čit film, kte­rý by zasá­hl do vní­má­ní toho, že se poli­ti­ka pří­liš zahle­dě­la do prů­zku­mů veřej­né­ho míně­ní a zís­ká­vá­ní finanč­ních pro­střed­ků, při­čemž ztra­ti­la ze zře­te­le to nej­dů­le­ži­těj­ší. Beatty svůj film sty­li­zo­val do hip-hopu a rapu kvů­li „vel­ké­mu komic­ké­mu kon­tras­tu“, kte­rý by z toho vze­šel.

Beatty byl chvá­len za to, že se zabý­val rasou, chu­do­bou, nefunkč­nos­tí sys­té­mu zdra­vot­ní péče a kon­t­ro­lou kor­po­ra­cí nad poli­tic­kou agen­dou, při­čemž význam­ná práv­nič­ka Patricia J. Williamsová (kte­rá film vidě­la tři­krát) pozna­me­na­la, že film zkou­má „pro­lí­ná­ní rasis­mu s hlu­bo­ký­mi a ros­tou­cí­mi tříd­ní­mi roz­dí­ly v Americe“.
Beattyho film byl také chvá­len za to, že se zabý­val rasis­mem, chu­do­bou, nefunkč­nos­tí sys­té­mu zdra­vot­ní péče a kon­t­ro­lou kor­po­ra­cí nad poli­tic­kou agen­dou.
Williamsová: „[Beatty] zná moc, ne-li ghet­to, a ten­to film je účin­ný prá­vě pro­to, že se zabý­vá otáz­kou moci.... Vracel jsem se k němu, pro­to­že mě udi­vu­je takhle ote­vře­ně levi­co­vý, nebo­jác­ný a excen­t­ric­ký film.“ - „Vždycky jsem se k němu vra­cel. Dodala: „Bulworth není jen o rase; přes­ně­ji řeče­no, je to film o pro­lí­ná­ní rasis­mu s hlu­bo­ký­mi a ros­tou­cí­mi tříd­ní­mi roz­dí­ly v Americe.“ (Wikipedia/IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Warrene Beatty!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93646 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72430 KB. | 22.05.2024 - 15:50:15