Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Policajt v Beverly Hills: Axel F - Návrat po 30 letech

Policajt v Beverly Hills: Axel F - Návrat po 30 letech

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnoho fil­mů z Ameriky u nás před rokem 1989 v ČSSR nešlo. Jedním z fil­mů, kte­ré jsme si nemoh­li vychut­nat byl Policajt v Beverly Hills, kte­rý se nato­čil už před 40 lety. Do Čech a Slovenska se dostal až pomo­cí tele­vi­ze, kdy pro něj vznik v roce 1992 legen­dár­ní dabing v čele Oldřichem Kaiserem.

Poslední díl původ­ní tri­lo­gie šel kinech (mys­lím v Americe) po dese­ti letech po vzni­ku prv­ní­ho a k nám o Čech dva roky po prv­ním, tj. 1994 ješ­tě s nej­lep­ším dabin­gem (Oldřich Kaiser) hlav­ní posta­vy.

Během něko­li­ka let jsme si moh­li vybí­rat růz­né dabing všech tří dílů tri­lo­gie, ale nej­ví­ce se pro hlav­ní posta­vu vel­mi uke­ca­né­ho poli­caj­ta hodí Oldřich Kaiser, přes­to­že jej neda­bo­val v dru­hém díle. Je to hlav­ně pro­to, že dabing ČT, pro kte­rý začal dabo­vat Oldřich Kaiser, vzni­kl až v roce 2002, když už Kaiser pros­tě neda­bo­val a pros­tě nechtěl.

Po 30 letech od posled­ní­ho dílu se pro­du­cen­ti roz­hod­li vrá­tit slav­nou uke­ca­nou iko­nu zpět do Beverly Hills. Ne, že by neplá­no­vá­va­li už desít­ky let od teď, ale až v letoš­ním roce to vyšlo. Na scé­ná­ři se vymě­ni­lo mno­ho tvůr­ců. Režisérů se také nevy­mě­ni­lo málo, a tak čer­né­ho Petra vel­mi odda­lo­va­né­ho pokra­čo­vá­ní dostal Netflix, kte­rý hle­dá úspěš­né tvůr­ce, úspěš­né série, kte­ré by roz­ší­ři­lo jeho seznam hitů.

Pro letoš­ní film s důchod­ci se ten­to­krát hlav­ní posta­va, Axel Foley, vrá­til s dabin­gem Martina Dejdara. Ne že by to byla výhra, Eddie Murphy má více lep­ších dabé­rů, ale asi pro pro­duk­ci tvůr­ců dabin­gu byl slav­ný „Bart“ nej­ví­ce vyho­vu­jí­cí. Možná i vyhrál v kon­kur­zu, kdo ví.

A teď něco o pří­bě­hu. Tím, že už je Axel Foley už sko­ro před důcho­dem, tak má samo­zřej­mě děti. Tedy spí­še jed­nu dce­ru, kte­rá vede práv­nic­kou kari­é­ru v Beverly Hills. Zaplete se kam nemá, a tak ji jde „uke­ca­ný“ otec zachrá­nit. Samozřejmě že v tom jsou dro­gy, kar­tel a úplat­ní poli­caj­ti. Jde jim o krk a jedi­ný, kdo jim pomá­há je sta­rá par­ta detek­ti­vů John Taggart a Judge Reinhold, na nich je už věk znát, a nová­ček Bobby Abbott, kte­rý s Jane Foleyovou cho­dil, než mu dala košem z důvo­du, že je „poli­cajt“.

Hlavního zápo­rá­ka zahrál Kevin Bacon, pro kte­ré­ho už je to x-tý zápo­rák. U Kevina je to pěk­ně vidět, že pro hra­ní pro­tiv­ní­ků hlav­ních postav má nejen hlas ale i cha­risma.

Vše je točí jenom kolem Axela a jeho dce­ry a Eddie Murphy hra­je stá­le tou stej­nou posta­vu se stej­nou uke­ca­nou vyří­dil­kou Jeho věk na něm není znát, buď­to má na mla­dist­vý vzhled geny, nebo mu pomoh­li dra­hé plas­ti­ky. Ale pat­ří mezi her­ce, kte­ré nevy­pa­da­jí na to, že už je jim přes 60.

Jeho dvor­ní nahrá­va­či série „Policajt v Beverly Hills“ už věk neza­přou. Judge Reinhold se už urgu­je svůj věk plas­ti­ka­mi, je to na něm vidět, a Johnovi Ashtonovi už je pře­ci 76, a tak už oprav­du pat­ří do staré­ho žele­za. Už si z jeho věku děla­jí tvůr­ci sran­du, přes­to­že si to ani neza­slou­ží.

Nováček této tetra­lo­gie Joseph Gordon-Levitt dělá občas se své­ho poli­cej­ní­ho důstoj­ní­ka dob­rác­ké­ho „ňou­mu“, kdy je sice původ­ně let­cem na vrtu­l­ní­ku slav­né LAPD Air Support Division, ale dozví­dá­me se o něm, že vlast­ně jedi­né, co umí, je být pol­dou, že létat neu­mí.

Možná neuško­di­la fil­mů tro­cha krat­ší sto­páž. Vynechat úvod lou­pe­že pří­mo v Detroitu během hoke­jo­vé­ho zápa­su. Vrhnout se rov­nou do akce v „mili­ar­dář­ském“ měs­tě.

Cesta za vítěz­stvím pro­ti zlým poli­caj­tům je trni­tá, ale Axel Foley samo­zřej­mě všech­ny uke­cá, zachrá­ní a zví­tě­zí a kde akce skon­čí? Samozřejmě v pře­py­cho­vé vile plné ozbro­je­ných agen­tů a mafi­á­nů.

Co mně na fil­mu také hod­ně potě­ši­lo. Film je plný na 80. léta nejen s odka­zů na pop­kul­tu­ru, ale i na posta­vy kolem Axela v prv­ních dvou dílech

Hodnocení: 70 %


Podívejte se na hodnocení Policajt v Beverly Hills: Axel F na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58065 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72060 KB. | 22.07.2024 - 19:19:37