Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Ben Kingsley o získání Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Gándhí (1982)

Ben Kingsley o získání Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Gándhí (1982)

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Kdybych věděl, že vyhra­ju, nešel bych tam oble­če­ný jako číš­ník.“
Kingsley se naro­dil jako Krishna Bhanji ve Scarborough v ang­lic­kém hrab­ství Yorkshire. Jeho otec, Rahimtulla Harji Bhanji, byl lékař naro­ze­ný v Keni, půvo­dem Ind z Gudžarátů, a jeho mat­ka, Anna Lyna Mary (Goodman), byla ang­lic­ká hereč­ka.

O změ­ně jmé­na: „Byl to způ­sob, jak se dostat na můj prv­ní kon­kurz. Můj otec [kte­rý je Ind] za tím napros­to stál. Moje křest­ní jmé­no Ben je táto­va pře­zdív­ka. Moje dru­hé jmé­no, Kingsley, pochá­zí z pře­zdív­ky mého dědeč­ka, kte­rá zně­la King Clove. Byl to obchod­ník s koře­ním. Teď už je tro­chu poz­dě měnit ho zpát­ky.“

Na lon­dýn­ské scé­ně debu­to­val v roce 1966 jako vypra­věč hry „A Smashing Day“, kte­rou pro­du­ko­val mana­žer Beatles Brian Epstein. K insce­na­ci napsal hud­bu a také v ní zpí­val a hrál na kyta­ru. Po jed­nom před­sta­ve­ní za ním do záku­li­sí při­šli John Lennon a Ringo Starr a řek­li mu, že by se měl věno­vat hud­bě a že pokud to neu­dě­lá, „bude toho do kon­ce živo­ta lito­vat“. Následně dostal nabíd­ku od stej­né­ho vyda­va­tel­ství, kte­ré se sta­ra­lo o Beatles, ale roz­ho­dl se zůstat her­cem. Následující rok dostal nabíd­ku při­po­jit se ke Královské shake­spea­rov­ské spo­leč­nos­ti a jeho vol­ba byla uči­ně­na.

Kingsley se na svou osca­ro­vou roli při­pra­vo­val tak, že stu­do­val novi­no­vé zábě­ry Gándhího, četl kni­hy o něm a od něj, držel die­tu, zhu­bl, cvi­čil jógu a nau­čil se spřá­dat nitě stej­ně jako Gándhí. To posled­ní pro něj neby­lo nijak zvlášť nároč­né. Naopak sku­teč­ným pro­blé­mem, na kte­rý nara­zil, bylo pře­de­ní a mlu­ve­ní záro­veň, což se sna­žil zvlád­nout s vel­ký­mi obtí­že­mi. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Bene Kingsley!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21693 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72497 KB. | 19.05.2024 - 07:25:23