Kritiky.cz > Domácí rady > Bezinka nebo-li černý bez

Bezinka nebo-li černý bez

bezcerny
bezcerny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to drob­ný, pla­ně ros­tou­cí keř, kte­rý je v době kvě­tu obsy­pán žlu­ta­vý­mi až bílý­mi kvě­ty. Po odkve­te­ní se mění v lesk­lé, kula­té, čer­no­fi­a­lo­vé plo­dy, jež lze dále zpra­co­vá­vat.

Sbíraná část a obdo­bí:
Květ sbí­rá­me v obdo­bí od květ­na do červ­na a plod od srp­na do září.

Způsob sbě­ru, suše­ní a ucho­vá­vá­ní:

U kvě­tu:
Sbíráme celá kvě­ten­ství i se stop­kou dlou­hou do 1 cm, buď odšti­po­vá­ním ane­bo odstři­há­vá­ním.  Dáváme pozor na to, abychom sbí­ra­li pou­ze kvě­ty pěk­ně roz­vi­té a nepře­kvet­lé.

Květy suší­me na vzduš­ném a stin­ném mís­tě v ten­ké vrst­vě, či je může­me rozvě­sit na šňů­ru. Při umě­lém suše­ní  nesmí tep­lo­ta pře­sáh­nout 35°C. Dobře usu­še­né kvě­ty mají původ­ní krás­ně nažloutlou bar­vu (nesmí být nahněd­lé a narez­lé), sil­ně voní. Skladujeme na suchém mís­tě, abychom zabrá­ni­li vlh­kos­ti.

U plo­du: 
Odštipujeme nebo odstří­há­vá­me celá plo­den­ství zra­lých, čer­no­fi­a­lo­vých plo­dů. Plody nechá­me nej­pr­ve zaschnout na slun­ci, a poté dosou­ší­me umě­le do 40°C. Slepí-li se nám plo­dy do hru­dek, neva­dí, na léči­vých účin­cích to nijak neztrá­cí. Před usklad­ně­ním plo­dů v dob­ře uza­ví­ra­tel­ných lah­ví neza­po­me­ne otr­hat všech­ny pře­by­teč­né stop­ky.

Léčebné účin­ky:
Tato bylin­ka pří­z­ni­vě půso­bí na záně­ty močo­vé­ho měchý­ře a led­vin, dob­ře sni­žu­je tep­lo­tu při horeč­na­tých sta­vech. Hlavní vyu­ži­tí však nachá­zí buď jako čaj z kvě­tů  při chřip­ko­vých one­moc­ně­ní a nachla­ze­ní, rýmě a kaš­li; ane­bo jako odvar pro zklid­ně­ní zaní­ce­né sliz­ni­ce, krvá­ce­jí­cích dás­ní a oto­ku vzni­ka­jí­cích po vytr­že­ní zubu. Výborné je jako klok­ta­dlo při chrapo­tu a boles­tech krku.

Plody, na roz­díl od kvě­tů, lze apli­ko­vat na léče­ní nespa­vos­ti a boles­tech hla­vy; bez­in­ko­vý ocet zas jako výbor­né maza­dlo při boles­tech sva­lů

Pozor! 
Kůra a lis­ty čer­né­ho bezu jsou jedo­va­té! Čerstvé plo­dy jsou mír­ně jedo­va­té a mohou způ­so­bit zvra­ce­ní, prů­jem a cel­ko­vé osla­be­ní orga­nis­mu.  Tyto nepří­z­ni­vé, ved­lej­ší účin­ky lze odstra­nit dal­ším zpra­co­vá­ním tj. suše­ním a pře­va­ře­ním. U této bylin­ky vždy dodr­žu­je­me dáv­ko­vá­ní!

Použití:
Bezový čaj:
Dvě čajo­vé lžič­ky usu­še­né­ho kvě­tu zali­je­me 250 ml vaří­cí vody. Necháme 10 minut stát, nijak čaj nece­dí­me. Květy nechá­me usa­dit u dna a pije­me po douš­cích. Čaj může­me dochu­tit medem a citró­nem. Teplý čaj pije­me při nachla­ze­ní a horeč­ce; chlad­ný a nesla­ze­ný čaj nao­pak při žalu­deč­ní nevol­nos­ti.

Bezinkový čaj: 
Jednu polév­ko­vou lží­ci suše­ných plo­dů vaří­me 15 minut v 500 ml vody. Čaj nechá­me vychlad­nout, pře­ce­dí­me a pije­me po douš­cích.


HHC


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66882 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71573 KB. | 14.07.2024 - 18:35:11