Kritiky.cz > Ze života > Tescoma nabízí kuchyňský trojlístek ve formě termohrnku, zmrzlinovače a rýžovaru

Tescoma nabízí kuchyňský trojlístek ve formě termohrnku, zmrzlinovače a rýžovaru

Ryzovar
Ryzovar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tescoma má hod­ně roz­lič­ných výrob­ků. Od pán­vi­ček, hrn­ců až po vel­mi „vymaka­né“ pomoc­ní­ky do kuchy­ně. V dneš­ním člán­ku si při­po­me­ne­me tři vel­mi oblí­be­né výrob­ky.

Termohrnek

Hrnek pat­ří za vel­mi oblí­be­né výrob­ky od Tescomy. S obsa­hem nece­lé­ho půl lit­ru si ucho­vá­te obsah teku­ti­ny (vody, kafe, čaje..) po celý den. Mezi jeho vel­ké výho­dy pat­ří neje­nom atrak­tiv­ní design a vyso­ce kva­lit­ní pro­ve­de­ní, ale i vel­mi šikov­ný sklá­pě­cí uzá­věr, kte­rý umož­ňu­je pít rov­nou z hrn­ku. Termohrnek je vhod­ný ke kaž­do­den­ní­mu pou­ží­vá­ní, jak v létě, tak i v zimě.

Elektrický zmrzlinovač

Tento výro­bek pat­ří mezí spe­ci­a­li­ty výrob­ce. S obsa­hem více než 800 ml vám doká­že vyro­bit 0,8 l kva­lit­ní zmrz­li­ny. Dle Vaší chu­ti. Nejen ovoc­nou zmrz­li­nu, ale i sme­ta­no­vou… a co je důle­ži­té, tak výrob­kem vyro­be­ná zmrz­li­na je, dle Vašeho postu­pu, zdra­vá, tj. bez kon­zer­van­tů, umě­lých bar­viv a pře­by­teč­ných sla­di­del.

Výrobek je vyro­ben z plas­tů a zdra­vot­ně nezá­vad­né­ho hli­ní­ku, a tak neško­dí pro­stře­dí. S výš­kou nece­lých 30 cm a šíř­kou 20 cm lze zmrz­li­no­vač dát do kaž­dé kuchyň­ské skříň­ky.

Určitě jej Vaše děti oce­ní, když nebu­dou muset zmrz­li­nu kupo­vat u stán­ků, nebo pří­mo v krá­mech. Můžou si udě­lat zmrz­li­nu úpl­ně sami a o dost zdra­vě­ji.

Elektrický rýžovar

Hrnec na výro­bu vaře­né rýže pat­ří mezi výkon­né pomoc­ní­ky v kuchy­ni. Každá kuchař­ka jej oce­ní a už zavrh­ne vaře­ní rýže v trou­bě v peká­či, jak dělá­va­li naše babič­ky.

Velká výho­da opro­ti zasta­ra­lé­mu vaře­ní a duše­ní rýže je to, že si může­te rýži dáv­ko­vat dle své­ho přá­ní. Do hrn­ce může­te dát jakou­ko­liv rýži, všech­ny dru­hy, dlou­hozrn­nou, krát­kozrn­nou, kula­tozrn­nou i jasmí­no­vou rýži, pros­tě vše.

Ani při výro­bě rýže, v tom­to rýžo­va­ru, nepo­tře­bu­je­te nic vážit, pros­tě vsy­pe­te rýži do hrn­ce a dle odměr­ky (při­lo­že­né k výrob­ku) doli­je­te vodu a zapne­te a už jenom čeká­te na konec prá­ce, bez stre­su při­pá­le­ní jíd­la. Rýžovar ve vel­mi cen­ným pomoc­ní­kem v kuchy­ni.

Závěr

Všechny tři výrob­ky pat­ří mezi nej­lep­ší výrob­ky od Tescomy. Každý rok výrob­ce vymys­lí nové pří­stro­je a kuchyň­ské pří­slu­šen­ství. Termornek je už tesco­mác­kou stá­li­cí a zmrz­li­no­vač a ryžo­var je sou­čás­tí pro­duk­to­vé linie GrandCHEF, kte­rá i z nor­mál­ní kuchař­ky udě­lá šéf­ku­chař­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43715 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71602 KB. | 25.06.2024 - 15:36:23