Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bojovník (Southpaw) - 60 %

Bojovník (Southpaw) - 60 %

Boj3
Boj3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Billy Hope je boxer, kte­rý je prá­vě na výslu­ní své kari­é­ry. Získal mis­trov­ský titul a jeho milo­va­ná žena Maureen by chtě­la, aby se teď víc věno­val své rodi­ně. To se ale neho­dí jeho mana­že­ro­vi, kte­rý by ho potře­bo­val na dal­ší zápa­sy. Při spo­le­čen­ské akci se nechá Billy vypro­vo­ko­vat boxe­rem Ramonem, ale celá potyč­ka se neče­ka­ně zvrt­ne. Po výstře­lu totiž zůstá­vá ležet na zemi Maureen a na násled­ky zra­ně­ní umí­rá. Billymu se tím zhrou­tí svět, pro­to­že jeho žena pro něj byla nej­dů­le­ži­těj­ším člo­vě­kem. Teď už mu zby­la jen dce­ra Leila a box. O obo­je ale při­chá­zí kvů­li své vznět­li­vé pova­ze a sys­té­mu, je zno­vu na začát­ku.

Boj1Scénář fil­mu napsal Kurt Suttler, kte­rý má jako scé­náris­ta zku­še­nos­ti z TV seri­á­lů (Zákon Gangu, The Shield – poli­cej­ní odznak) a sní­mek Bojovník je jeho fil­mo­vou prvo­ti­nou. Suttler napsal scé­nář, kte­rý má jas­nou dějo­vou lin­ku – úspěš­ný muž, kte­ré­mu se v mži­ku změ­ní celý život a on se musí prac­ně dostat ze dna na výslu­ní. Sledovat jeho návrat do svě­ta je sice zají­ma­vé, ale mís­ty až moc „ame­ric­ké“.

Do hlav­ní role Billyho byl obsa­zen Jake Gyllenhaal (Zkrocená hora), kte­rý se na svou boxer­skou roli vel­mi při­pra­vo­val - byl z něho pokoj­ný bojov­ník Intenzivní pří­pra­va spo­čí­va­la v půlroč­ním tré­nin­ku boxu a při­brá­ní něko­li­ka kil sva­lo­vé hmo­ty, kte­ré jsou na prv­ní pohled dob­ře vidi­tel­né a pro žen­ské oko pří­jem­né. Do role boxe­ra se pak vžil a jeho nezkrot­nou pova­hu s vytr­va­los­tí zahrál oprav­du pře­svěd­či­vě. Jako pro­ti­pól pak půso­bí jeho žena Maureen, kte­rou ztvár­ni­la Rachel McAdams (Hezké vstá­vá­ní). Roli ochra­ni­tel­ské, ale i pyš­né part­ner­ky a mat­ky, hra­je vel­mi pře­svěd­či­vě a spo­leč­ně s Billym tvo­ří dob­ře sehra­ný tým.

Boj2Do posta­vy tre­né­ra Tita Ticka Willise byl obsa­zen Forest Whitaker (Poslední skot­ský král). Jeho ztvár­ně­ní býva­lé boxer­ské hvězdy, kte­rá se sna­ží pomo­ci dal­ším, je dob­ře zahrá­no, ale je ško­da, že nedo­stal pro­stor pro vět­ší před­ve­de­ní své­ho boxer­ské­ho umě­ní.

Film reží­ro­val Antoine Fuqua (Training day, Král Artuš). Začínal jako reži­sér video­kli­pů a reklam, a to je tro­chu vidět i na sním­ku Bojovník. Scény půso­bí jako kli­py, kte­ré jsou sice sestří­ha­né a dané pod­le děje, ale někte­ré ze scén bych buď zkrá­ti­la nebo úpl­ně vyřa­di­la. Film by pak měl vět­ší spád a akč­nost.

Boj3Kromě herec­kých výko­nů sto­jí za povšim­nu­tí také hud­ba. Tu napsal James Horner (Titanic, Statečné srd­ce) a cit­li­vě dotvá­ří cel­ko­vý dojem v klid­něj­ších i akč­ních scé­nách.

Film nabí­zí pří­běh z boxer­ské­ho pro­stře­dí, na kte­rý mohou jít divá­ci i divač­ky, pro­to­že neza­chy­cu­je jen scé­ny z boxer­ské­ho rin­gu, ale i vta­hy a emo­ce, kte­ré jsou jen občas až moc „přesla­ze­né“.


Podívejte se na hodnocení Bojovník na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76443 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72289 KB. | 21.05.2024 - 11:36:38