Kritiky.cz > Recenze knih > Bouška Luděk, Lukeš Martin: Fotografujeme digitální zrcadlovkou DSLR - 100 %

Bouška Luděk, Lukeš Martin: Fotografujeme digitální zrcadlovkou DSLR - 100 %

FografujemeZrcadlovko
FografujemeZrcadlovko
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma dob­rý foťák, ale jedi­né foto­gra­fo­vá­ní, kte­ré ovlá­dá­te, je na režim „Auto“. Víte, že ta dra­há věcič­ka má poten­ci­ál, ale ani za mák nero­zu­mí­te pojmům, jako jsou ISO, ostře­ní, kra­ji­na, por­trét, makro, RAW nebo dood­stře­ní? Nepatříte mezi pro­fe­si­o­nál­ní foto­gra­fy, ale foto­gra­fo­vá­ní je vaším koníč­kem? Právě vám je urče­ná pub­li­ka­ce Luďka Boušky a Martina Lukeše Fotografujeme digi­tál­ní zrca­dlov­kou (DSLR), kte­rá vychá­zí v Gradě.

„Začínáte se zrca­dlov­kou a chce­te mít rych­le výsled­ky jako pro­fe­si­o­nál? Nechte si pora­dit od dvou výteč­ných foto­gra­fů – lek­to­rů, kte­ří vědí, s čím se nej­ví­ce trá­pí začá­teč­ní­ci i co zají­má pokro­či­lej­ší. Díky této kni­ze snad­no poro­zu­mí­te zdán­li­vě slo­ži­tým pojmům, jako je hloub­ka ost­ros­ti, expo­zič­ní troj­ú­hel­ník, korek­ce expo­zi­ce nebo hyper­fo­kál­ní vzdá­le­nost. Dozvíte se, jak v nej­růz­něj­ších pro­stře­dích a pod­mín­kách vyu­žít výrob­cem nasta­ve­né foto­gra­fic­ké reži­my, ale také to, jak se postup­ně pro­pra­co­vat k plně manu­ál­ní­mu nasta­ve­ní. Technickým postu­pům je věno­vá­na prv­ní část kni­hy, v té dru­hé se sezná­mí­te se spe­ci­fi­ky foto­gra­fic­kých žánrů, jako je kra­ji­na, por­trét, archi­tek­tu­ra a dal­ší,“ před­sta­vu­je kni­hu nakla­da­tel­ství.

Autory kni­hy jsou foto­gra­fo­vé ze spo­leč­nos­ti Megapixel. Luděk Bouška se foto­gra­fo­vá­ní věnu­je od mlá­dí, kdy se k lep­ší tech­ni­ce se dostal díky otci foto­gra­fo­vi. Dnes pra­cu­je jako šéf­re­dak­tor Magazínu Megapixel a jako lek­tor foto­gra­fic­kých kur­zů, ve kte­rých veřej­nos­ti pře­dá­vá svo­je zna­los­ti. Také dru­hý autor – Martin Lukeš – měl k foto­gra­fo­vá­ní blíz­ko už od dět­ství. Vystudoval obor mecha­nik optic­kých pří­stro­jů a s nástu­pem digi­tál­ní tech­ni­ky se začal napl­no věno­vat foto­gra­fo­vá­ní. To ho při­ved­lo do spo­leč­nos­ti Megapixel. Než začal vést foto­gra­fic­ké kur­zy, dopl­nil si vzdě­lá­ní na foto­gra­fic­ké kon­zer­va­to­ři Impuls v Hradci Králové. Kromě kur­zů má v Megapixelu na sta­ros­ti veřej­nou foto­gra­fic­kou gale­rii. Komerčně se věnu­je foto­gra­fo­vá­ní jíd­la, archi­tek­tu­ry a inte­ri­é­rů. Ačkoli jsou oba auto­ři kni­hy odbor­ní­ky, jejich jazy­ku dob­ře poro­zu­mí i začá­teč­ník s foto­gra­fo­vá­ním.  Díky této kni­ze se brzy bude­te moci pochlu­bit foto­gra­fie­mi, o jakých sní­te.

Kniha je roz­dě­le­na do dvou čás­tí – tech­nic­ké a tema­tic­ké. V úvo­du tech­nic­ké čás­ti se dozví­te, jak vlast­ně foto­a­pa­rát fun­gu­je, jaké jsou foto­gra­fic­ké reži­my a jakých výsled­ků lze za pomo­ci nich dosáh­nout. Autoři vás nau­čí pra­co­vat se „sva­tým grá­lem foto­gra­fie“ – s expo­zič­ním troj­ú­hel­ní­kem. Naučíte se měřit expo­zi­ci, zaost­řo­vat, vyvá­žit bílou bar­vu, pra­co­vat s bleskem, dozví­te se, k čemu slou­ží sta­tiv, jak vybrat výhod­ný objek­tiv či v jakém for­má­tu foto­gra­fie uklá­dat.  Kapitoly v tema­tic­ké čás­ti kni­hy se věnu­jí kra­ji­ně, por­trétu, foce­ní pohy­bu (sport, zví­řa­ta), repor­táž­ní foto­gra­fii (svat­ba), foto­gra­fo­vá­ní archi­tek­tu­ry, mak­ra a detai­lů, dále se dozví­te, jak vytvo­řit dobrou noč­ní foto­gra­fii, pano­ra­ma, foto­gra­fii z kon­cer­tu nebo diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní nebo čer­no­bí­lou foto­gra­fii. Jednotlivé kapi­to­ly a popi­so­va­né jevy jsou dopl­ně­ny foto­gra­fie­mi, a to jak zda­ři­lý­mi, tak nezda­ři­lý­mi, slou­ží­cí k porov­ná­ní.

„Možná se vám zdá, že foto­gra­fo­vá­ní je věda. Každý se ale může nau­čit dělat skvě­lé sním­ky,“ jsou pře­svěd­če­ni Luděk Bouška a Martin Lukeš.


  • Autor: Bouška Luděk, Lukeš Martin
  • Formát / stran: 23×21 cm, 216 stran
  • Datum vydá­ní: 21.11.2016
  • Katalogové čís­lo: 65500
  • ISBN: 978-80-247-5683-7

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58387 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72002 KB. | 25.02.2024 - 00:50:21