Kritiky.cz > Recenze knih > Bouška Luděk, Lukeš Martin: Fotografujeme digitální zrcadlovkou DSLR - 100 %

Bouška Luděk, Lukeš Martin: Fotografujeme digitální zrcadlovkou DSLR - 100 %

FografujemeZrcadlovko
FografujemeZrcadlovko
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma dob­rý foťák, ale jedi­né foto­gra­fo­vá­ní, kte­ré ovlá­dá­te, je na režim „Auto“. Víte, že ta dra­há věcič­ka má poten­ci­ál, ale ani za mák nero­zu­mí­te pojmům, jako jsou ISO, ostře­ní, kra­ji­na, por­trét, makro, RAW nebo dood­stře­ní? Nepatříte mezi pro­fe­si­o­nál­ní foto­gra­fy, ale foto­gra­fo­vá­ní je vaším koníč­kem? Právě vám je urče­ná pub­li­ka­ce Luďka Boušky a Martina Lukeše Fotografujeme digi­tál­ní zrca­dlov­kou (DSLR), kte­rá vychá­zí v Gradě.

„Začínáte se zrca­dlov­kou a chce­te mít rych­le výsled­ky jako pro­fe­si­o­nál? Nechte si pora­dit od dvou výteč­ných foto­gra­fů – lek­to­rů, kte­ří vědí, s čím se nej­ví­ce trá­pí začá­teč­ní­ci i co zají­má pokro­či­lej­ší. Díky této kni­ze snad­no poro­zu­mí­te zdán­li­vě slo­ži­tým pojmům, jako je hloub­ka ost­ros­ti, expo­zič­ní troj­ú­hel­ník, korek­ce expo­zi­ce nebo hyper­fo­kál­ní vzdá­le­nost. Dozvíte se, jak v nej­růz­něj­ších pro­stře­dích a pod­mín­kách vyu­žít výrob­cem nasta­ve­né foto­gra­fic­ké reži­my, ale také to, jak se postup­ně pro­pra­co­vat k plně manu­ál­ní­mu nasta­ve­ní. Technickým postu­pům je věno­vá­na prv­ní část kni­hy, v té dru­hé se sezná­mí­te se spe­ci­fi­ky foto­gra­fic­kých žánrů, jako je kra­ji­na, por­trét, archi­tek­tu­ra a dal­ší,“ před­sta­vu­je kni­hu nakla­da­tel­ství.

Autory kni­hy jsou foto­gra­fo­vé ze spo­leč­nos­ti Megapixel. Luděk Bouška se foto­gra­fo­vá­ní věnu­je od mlá­dí, kdy se k lep­ší tech­ni­ce se dostal díky otci foto­gra­fo­vi. Dnes pra­cu­je jako šéf­re­dak­tor Magazínu Megapixel a jako lek­tor foto­gra­fic­kých kur­zů, ve kte­rých veřej­nos­ti pře­dá­vá svo­je zna­los­ti. Také dru­hý autor – Martin Lukeš – měl k foto­gra­fo­vá­ní blíz­ko už od dět­ství. Vystudoval obor mecha­nik optic­kých pří­stro­jů a s nástu­pem digi­tál­ní tech­ni­ky se začal napl­no věno­vat foto­gra­fo­vá­ní. To ho při­ved­lo do spo­leč­nos­ti Megapixel. Než začal vést foto­gra­fic­ké kur­zy, dopl­nil si vzdě­lá­ní na foto­gra­fic­ké kon­zer­va­to­ři Impuls v Hradci Králové. Kromě kur­zů má v Megapixelu na sta­ros­ti veřej­nou foto­gra­fic­kou gale­rii. Komerčně se věnu­je foto­gra­fo­vá­ní jíd­la, archi­tek­tu­ry a inte­ri­é­rů. Ačkoli jsou oba auto­ři kni­hy odbor­ní­ky, jejich jazy­ku dob­ře poro­zu­mí i začá­teč­ník s foto­gra­fo­vá­ním.  Díky této kni­ze se brzy bude­te moci pochlu­bit foto­gra­fie­mi, o jakých sní­te.

Kniha je roz­dě­le­na do dvou čás­tí – tech­nic­ké a tema­tic­ké. V úvo­du tech­nic­ké čás­ti se dozví­te, jak vlast­ně foto­a­pa­rát fun­gu­je, jaké jsou foto­gra­fic­ké reži­my a jakých výsled­ků lze za pomo­ci nich dosáh­nout. Autoři vás nau­čí pra­co­vat se „sva­tým grá­lem foto­gra­fie“ – s expo­zič­ním troj­ú­hel­ní­kem. Naučíte se měřit expo­zi­ci, zaost­řo­vat, vyvá­žit bílou bar­vu, pra­co­vat s bleskem, dozví­te se, k čemu slou­ží sta­tiv, jak vybrat výhod­ný objek­tiv či v jakém for­má­tu foto­gra­fie uklá­dat.  Kapitoly v tema­tic­ké čás­ti kni­hy se věnu­jí kra­ji­ně, por­trétu, foce­ní pohy­bu (sport, zví­řa­ta), repor­táž­ní foto­gra­fii (svat­ba), foto­gra­fo­vá­ní archi­tek­tu­ry, mak­ra a detai­lů, dále se dozví­te, jak vytvo­řit dobrou noč­ní foto­gra­fii, pano­ra­ma, foto­gra­fii z kon­cer­tu nebo diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní nebo čer­no­bí­lou foto­gra­fii. Jednotlivé kapi­to­ly a popi­so­va­né jevy jsou dopl­ně­ny foto­gra­fie­mi, a to jak zda­ři­lý­mi, tak nezda­ři­lý­mi, slou­ží­cí k porov­ná­ní.

Více na Kritiky.cz
Hmyz - 70 % Umění je krásná věc, ale ještě lepší je sám ho tvořit. To si asi myslí divadelní ochotn...
Speed Racer Když jsem jednoho krásného dne viděl první obrázky z nového filmového projektu režisérsk...
Kofeinzombie ...
Recenze: Květiny pro suché zahrady Sucho. Slovo, které je v posledních několika letech chudých na srážky skloňováno stále ča...
Bruce Willis pečený, vařený. Nenechte si ujít novou komediální show Grilování Bruce Willise Grilovací sezóna se sice pomalu chýlí ke svému konci, ale ještě je tu poslední sousto. Bruce...

„Možná se vám zdá, že foto­gra­fo­vá­ní je věda. Každý se ale může nau­čit dělat skvě­lé sním­ky,“ jsou pře­svěd­če­ni Luděk Bouška a Martin Lukeš.


  • Autor: Bouška Luděk, Lukeš Martin
  • Formát / stran: 23×21 cm, 216 stran
  • Datum vydá­ní: 21.11.2016
  • Katalogové čís­lo: 65500
  • ISBN: 978-80-247-5683-7

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05258 s | počet dotazů: 283 | paměť: 69739 KB. | 03.12.2023 - 08:37:30