Kritiky.cz > Recenze knih > Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce

Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce

Darwin
Darwin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste někdy tou­ži­li zís­kat něja­kou celo­svě­to­vě zná­mou cenu, pak to ale urči­tě neby­la ta Darwinova. Jak zná­mo, jed­ná se totiž o oce­ně­ní pro ty, kte­ří se svou vlast­ní hloupostí buď zabi­li, nebo (v tom lep­ším pří­pa­dě) při­šli o schop­nost dal­ší repro­duk­ce. Kniha Wendy Northcuttové, Darwinovy ceny vám v prv­ní řadě před­klá­dá pří­běhy nešťast­ní­ků, kte­ří toto oce­ně­ní – vět­ši­nou posmrt­ně – zís­ka­li.

Je až s podi­vem, jak moc nám může při­pa­dat něčí smrt nebo zmr­za­če­ní směš­né. Je tomu tak zejmé­na v pří­pa­dě, že si zúčast­ně­ný všech­no při­vo­dil sám vlast­ní hloupostí tak, jako je tomu v pří­bě­zích této kni­hy. Nutno zmí­nit, že tato pub­li­ka­ce uvá­dí jak zaru­če­ně prav­di­vé, tak i neo­vě­ře­né pří­běhy, což se vždy dozví­te hned na začát­ku kaž­dé „neho­dy“. Bohužel se tak stá­vá, že u těch neo­vě­ře­ných máte sklon poklá­dat je rov­nou za výmy­sl, což není totéž. I tak je ale kni­ha plná prav­di­vých absur­dit, jakou je napří­klad pří­běh ženy, kte­rá chtě­la v budo­vě zakři­čet svůj vzkaz něko­mu o patro níže pro­střed­nic­tvím výta­ho­vé šach­ty. Bohužel v době, kdy jel výtah – zespo­da naho­ru, tak­že se na něj muse­la při své smr­ti pří­mo dívat a neuh­nout. To je ovšem jen jeden ze sta nerůz­něj­ších pří­bě­hů, o kte­rých se zde může­te dočíst.

K cel­ko­vé pře­hled­nos­ti tex­tu pomá­há rozřa­ze­ní do něko­li­ka kapi­tol (Nejrůznější neho­dy, Úmrtí elek­tric­kým prou­dem, Dopravní neštěs­tí, Doktor Bolíto, Kousky kri­mi­nál­ní­ků, Nehody na pra­co­viš­ti, Zážehové šílen­ství a Hrátky se zví­řát­ky). Ty jsou navíc pro­lo­že­ny vědec­ký­mi vsuv­ka­mi, což jsou kapi­to­ly, v nichž se může­me dočíst růz­né zají­ma­vos­ti o téma­tech týka­jí­cí se evo­lu­ce. V samot­ném závě­ru této kni­hy se pak může­te podí­vat na odpo­vě­di na čas­to kla­de­né otáz­ky týka­jí­cí se udí­le­ní Darwinových cen, jako napří­klad proč jsou téměř všich­ni kan­di­dá­ti na Darwinovu cenu muži nebo jak tuto cenu nezís­kat.

Kniha Wendy Northcuttové vám bez­po­chy­by při­ne­se spous­tu úža­su, nepo­cho­pe­ní, poba­ve­ní a v nepo­sled­ní řadě pou­če­ní. A to nejen o evo­lu­ci, ale pře­de­vším o tom, co nedě­lat, abys­te neby­li oce­ně­ni jako nej­hlou­pěj­ší lidé, kte­ří pro­ká­za­li lid­stvu služ­bu tím, že zemře­li nebo sami zne­mož­ni­li svou repro­duk­ci, díky čemuž jejich hloupý gen nebu­de pokra­čo­vat v dal­ším novém živo­tě.


  • Autor:Wendy Northcuttová
  • Žánr:humor
  • Nakladatelstvi:XYZ
  • Datum vydá­ní:07.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30511 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71479 KB. | 23.06.2024 - 06:26:21