Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Breathe In (2013)

Breathe In (2013)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Když je člo­věk ner­vóz­ní tak není na ško­du zavřít na chví­li oči..., zhlu­bo­ka se nadechnou,....a poslé­ze vydech­nout ústy. Prý to fun­gu­je, aspoň na Guye Pearce v roli živo­tem tro­chu otrá­ve­né­ho uči­te­le hud­by Keitha. Bodejď by také nebyl nále­ži­tě ner­vóz­ní, když se mu po bytě pro­me­ná­du­je mla­dá Sophie, kte­rou si zde zahrá­la sice už ne zrov­na mla­dá (Sophie by mělo být 18), ale stá­le vel­mi mla­dě vyhlí­že­jí­cí Felicity Jones, kte­rá se zde obje­vi­la na stu­dij­ním poby­tu. Co čert ješ­tě nechtěl, tak Sophie je vel­mi talen­to­va­ná kla­ví­rist­ka a na svůj věk půso­bí i cel­kem vyzrá­le a dospě­le, což vytvá­ří vel­ký kon­trast s Keithovou dce­rou (Mackenzie Davis), kte­rá se po vět­ši­nu fil­mu cho­vá jako puber­tál­ní telát­ko, a také se stár­nou­cí man­žel­kou (Amy Ryan).
Film Breathe In není sním­kem, kte­rý by bořil hra­ni­ce kine­ma­to­gra­fie, ale jed­ná se o poměr­ně komor­ní pří­běh zob­ra­zu­jí­cí slo­ži­té vzta­hy v jed­né rodin­ce, na kte­rou pří­chod Sophie zapů­so­bí tro­chu jako kata­ly­zá­tor dal­ších udá­los­tí. Co bych fil­mu tro­chu vyče­tl je snad jen let­mé nastí­ně­ní postav a vztah mezi nimi, pro­to­že to je téma, se kte­rým reži­sér Drake Doremus pra­cu­je jako se stě­žej­ním moti­vem. Velmi se mi ale líbi­la kame­ra, oce­nil bych i vhod­ně zvo­le­nou hud­bu. Největší plus bych ale spat­řo­val v her­cích, kte­ří jsou vel­mi pře­svěd­či­ví.
Ve výsled­ku byl pro mě film Breathe In vel­mi pří­jem­ných pře­kva­pe­ním, kte­ré se nebu­du zdrá­hat dopo­ru­čit komu­ko­li, kdo má rád tako­vé ty cit­li­věj­ší fil­my o lid­ském nit­ru. Snímek se zao­bí­rá otáz­kou, zda sou­čas­ný stav je tím koneč­ným štěs­tím, kte­ré jsme si přá­li tře­ba před dese­ti lety a zda na nás někde neče­ká něco lep­ší­ho....

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26497 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71997 KB. | 24.04.2024 - 15:28:34