Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Centrální inteligence - 45 %

Centrální inteligence - 45 %

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když pra­co­vat pro CIA, pak jedi­ně s Bobem Stonem. Tenhle chla­pík má v sobě scho­va­né trp­ké zku­še­nos­ti s šika­nou na střed­ní ško­le, ale jeho minu­lost dáv­no zmi­ze­la v pro­pad­liš­ti dějin a teď ho živí prá­ce agen­ta se vším všu­dy. Přestřelky, honič­ky a bit­ky ho nijak nepře­kva­pí a pro reál­ný život zná plno tri­ků, jak se z kaž­dé šla­masty­ky dostat. Jestli se mu na střed­ní ško­le posmí­va­li pro jeho zava­li­tou posta­vu, pak na sra­zu abi­tu­ri­en­tů vypad­nou všem oči z důl­ků. Bob vlast­ní pro­pra­co­va­nou posta­vu a k tomu při­dá­vá jako bonus roz­zá­ře­ný úsměv na tvá­ři. A ješ­tě má vel­ké štěs­tí, pro­to­že mu do ces­ty při­hrá­lo spo­lu­žá­ka Calvina. Ten se zacho­val jako správ­ný kama­rád už na střed­ní ško­le, tak proč by nemohl dob­ře zapad­nout do par­ty agen­tů CIA. Musí se sice přeško­lit z nud­né prá­ce účet­ní­ho na akč­ní­ho hrdi­nu, ale s pomo­cí Boba to jde snad­no. Rychlá pra­xe v teré­nu a hle­dá­ní tajem­né­ho zlo­sy­na jsou dobrou ško­lou, kdy se z nená­pad­né­ho účet­ní­ho sta­ne zase sebe­vě­do­mý Calvin. Práce pro CIA pros­tě udě­lá z kaž­dé­ho hrdi­nu.

Centrak01Režisér Rawson Marshall Thurber už má na svém kon­tě něko­lik fil­mů a rád si pro ně píše scé­ná­ře. V roce 2004 při­pra­vil pro divá­ky nená­roč­nou kome­dii Vybíjená: Běž do toho na plný kou­le, kde vlád­ne bláz­ni­vá atmo­sfé­ra a absurd­ní humor. Film Centrální inte­li­gen­ce obsa­hu­je hod­ně humor­ných scén, ale vyu­ži­tí neob­vyk­lé­ho vypo­řá­dá­ní se šika­nou v dět­ství je hra na ten­kém laně. Na scé­ná­ři se kro­mě Thurbera podí­lel také Ike Barinholtz, kte­rý má na svém kon­tě scé­ná­ře k fil­mům Sousedi a Sousedi 2. Těžko říci, v jakém pomě­ru se oba tvůr­ci podí­le­li na scé­ná­ři a jaké bláz­ni­vé nápa­dy kdo do scé­ná­ře pro­sa­dil. Každopádně se jim poda­ři­lo vytvo­řit nená­roč­ný pří­běh, kde se kome­di­ál­ní scé­ny mísí s akč­ní podí­va­nou a nechy­bí ani pohled pod poklič­ku man­žel­ství Calvina a jeho usmě­va­vé ženy Maggie. Ale slov­ní i akč­ní humor pře­vlá­dá a tomu odpo­ví­da­jí i jed­not­li­vé scé­ny a cha­rak­te­ry postav. Špionážní záplet­ka je ale kostr­ba­tě for­mu­lo­va­ná, že jí lze chá­pat jen jako špat­nou paro­dii.

Central02Dwayne Johnson je svou posta­vou před­ur­čen pro role bojov­ní­ků a neo­hro­že­ných chla­pí­ků a tako­vý je i jeho agent Bob, jenž bojo­vý postoj dopl­nil o vtip­né hláš­ky s úsmě­vem na rtech. Jako by chví­le­mi oprášil posta­vu tupé­ho vaz­bi­če Elliota z fil­mu Buď v kli­du. Místo tou­hy po roli ve fil­mu tou­ží agent Bob po přá­tel­ství s kama­rá­dem Calvinem. Toho si zahrál posta­vou drob­ný Kevin Hart. Tento komik našel pro svou posta­vu mno­ho poloh od sebe­vě­do­mé­ho stu­den­ta, zakřik­nu­té­ho a báz­li­vé­ho úřed­ní­ka, roz­tr­ži­té­ho man­že­la, až po akč­ní­ho agen­ta CIA. Dvojice her­ců se dob­ře dopl­ňu­je a tvo­ří spo­lu výraz­nou dvo­ji­ci podob­ně jako Arnold Schwarzenegger a Danny DeVito ve fil­mu Dvojčata. Dwayne Johnson i Kevin Hart jsou však oba sym­paťá­ci a je patr­né, že jejich herec­ký pro­jev není posta­ven jen na pře­hrá­vá­ní a kře­či. Oba si natá­če­ní fil­mu uží­va­li a je to vidět i na zábě­rech z natá­če­ní, kte­ré běží při závě­reč­ných titul­cích.

Film pat­ří mezi nená­roč­né kome­die, kdy je jed­no, o co se vlast­ně jed­ná, hlav­ně když je legra­ce. Trochu jsem měla pro­blém pocho­pit ces­tu vedou­cí od šika­ny ve ško­le po prá­ci agen­ta CIA, ale řeše­ní je nej­spíš ukry­to v kouz­lu své­ráz­né­ho humo­ru scé­náris­ty a reži­sé­ra Thurbera.


Photos © Warner Bros. Pictures


Podívejte se na hodnocení Centrální inteligence na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79215 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71715 KB. | 14.06.2024 - 21:29:55