Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %

Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %

NVM2
NVM2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

NVM1Když sym­pa­tic­ký noč­ní hlí­dač Larry (Ben Stiller) v Americkém pří­ro­do­věd­ném muzeu při­pra­vu­je pro­gram pro spo­le­čen­skou akci, netu­ší, že jeho plá­ny doko­na­le naru­ší tajem­ná egypt­ská deska. Tuhle věcič­ku našli arche­o­lo­go­vé ukry­tou v hrob­ce kdy­si dáv­no a jedi­ný svě­dek obje­vi­tel­ské výpra­vy je už sta­rý důchod­ce v domo­vě seni­o­rů. Larry se sna­ží od něj zís­kat infor­ma­ce, ale to nesta­čí. Dosud vše v muzeu fun­go­va­lo a noč­ní život oživlých muzej­ních expo­ná­tů pro­bí­hal v poho­dě. Jenže mění­cí se deska všech­no totál­ně naru­šu­je a nezbý­vá, než se vydat na záchran­nou misi do Britského muzea v Londýně. A neje­de sám. V záchran­né výpra­vě nechy­bí fara­ón Ahkmenrah (Rami Malek), pre­zi­dent Theodor Roosevelt (Robin Williams), nej­moc­něj­ší vlád­ce hun­ské říše Attila (Patrick Gallagher), řím­ský cen­tu­ri­on Octavius (Steve Coogan), par­ta nean­der­tál­ců, kov­boj Jedediah (Owen Wilson), sna­ži­vý nean­dr­tá­lec (Matthew Harrison) a poťouch­lá opič­ka. Tahle par­ta sna­živ­ců musí neu­stá­le něco řešit a pocho­pi­tel­ně najdou v Londýně i stej­ně praš­tě­né pro­tějš­ky. Že se Larrymu a jeho přá­te­lům poda­ří spl­nit úkol, o tom nikdo nemu­sí pochy­bo­vat. Stejně tak se spl­ní před­po­klad, že hrdi­no­vé řeší růz­né nebez­peč­né situ­a­ce s vyna­lé­za­vos­tí sobě vlast­ní, pro­bí­ha­jí slov­ní pře­střel­ky i jed­no­du­ché komic­ké výstu­py. Většinu muž­ských hrdi­nů ten­to­krát zdár­ně dopl­ní i užva­ně­ná noč­ní hlí­dač­ka Tilly (Rebel Wilson) z Britského muzea.

Režisérem NVM2bláz­ni­vé kome­die je reži­sér Shawn Levy, kte­rý navá­zal na před­cho­zí dva úspěš­né fil­my se sym­pa­tic­kým noč­ním hlí­da­čem Larrym a jeho expo­ná­ty v Americkém pří­ro­do­věd­ném muzeu. Jestliže se něco divá­kům líbí a jsou ochot­ni na to opa­ko­va­ně při­jít do kina, tak proč neu­dě­lat dal­ší pokra­čo­vá­ní. Je to jako s kolá­čem od babič­ky. Když chut­ná, tak se sní. A když se sní, tak proč by babič­ka neu­pek­la dal­ší.  Jen je nut­né držet se recep­tu. A jak se zdá, recept na bláz­ni­vou kome­dii scé­náris­té Thomas Lennon, David Guion, Michael Handelman  a Robert Ben Garant umí najít. Je cel­kem jed­no­du­chý. Vybrat něko­lik postav, kte­ré budou něčím cha­rak­te­ris­tic­ké a pře­mlu­vit popu­lár­ní her­ce, aby si zahrá­li v napros­to nená­roč­ném fil­mu.  Scénář bude vtip­ný a scén­ky tro­chu i více bláz­ni­vé. Nikdo se moc neu­na­ví a vyu­ži­jí se scé­ny a hláš­ky z jiných fil­mů. A k tomu se musí při­mí­chat počí­ta­čo­vé tri­ky, bez toho ani ránu. Jak je to snad­né a ono to sku­teč­ně fun­gu­je. Jestliže se něko­mu líbil film Noc v Muzeu, pak se i ten­to­krát dočká stej­né­ho sty­lu humo­ru a nená­roč­né zába­vy.

NVM3Tento film si na nic váž­né­ho nehra­je a niko­ho nenu­tí pře­mýš­let nad nesmr­tel­nos­tí chrous­ta. A prá­vě to se od něj oče­ká­vá. Takovým malým bonu­sem je, že si divák může pro­hléd­nout někte­ré pro­sto­ry zná­mé­ho muzea a zapá­t­rá v pamě­ti, kdo vlast­ně jsou ti neo­hro­že­ní přá­te­lé sym­pa­tic­ké­ho Larryho.

Na počát­ku fil­mu si auto­ři fil­mu tro­chu s divá­ky pohra­jí, když pří­běh i pro­stře­dí při­po­mí­ná film Mumie. Je to jen jed­na ze situ­a­cí, kte­ré mají jiné fil­my při­po­me­nout. A to je vtip­ně zakom­po­no­vá­no do aktu­ál­ních dia­lo­gů a drob­ných scé­nek, kte­ré jsou posta­ve­ny na jed­no­du­ché komic­ké situ­a­ci, jako jsou scén­ky Larryho s nean­dr­tál­cem apod.

Tajemství hrob­ky zaba­ví celou rodi­nu, niko­ho neu­rá­ží a žád­nou vel­kou myš­len­kou ani posel­stvím neza­tí­ží. Herci hra­jí s nad­hle­dem a jejich sty­li­zo­va­né posta­vy jsou sro­zu­mi­tel­né i malé­mu dítě­ti.


Podívejte se na hodnocení Noc v muzeu: Tajemství hrobky na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08376 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71673 KB. | 13.06.2024 - 23:34:40