Kritiky.cz > Profily osob > Guy Pearce slaví 55 let

Guy Pearce slaví 55 let

Photo © Open Road Films
Photo © Open Road Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Guy Edward Pearce (naro­zen 5. říj­na 1967) je aus­tral­ský herec. Pearce zahá­jil svou kari­é­ru ztvár­ně­ním posta­vy Mikea Younga v aus­tral­ském tele­viz­ním seri­á­lu Neighbours. Mezinárodní pozor­nost si zís­kal prů­lo­mo­vou rolí ve fil­mu Dobrodružství Priscilly, krá­lov­ny pouš­tě (1994) a násled­ně si zahrál hlav­ní role ve fil­mech Curtise Hansona L.A. Confidential (1997), Christophera Nolana Memento (2000) a Simona Wellse Stroj času (2002). Pearce je zná­mý z fil­mo­vé adap­ta­ce romá­nu Cormaca McCarthyho The Road (2009), váleč­né­ho dra­ma­tu Kathryn Bigelow The Hurt Locker (2009) a his­to­ric­ké­ho dra­ma­tu Toma Hoopera The King’s Speech (2010). Objevil se ve sním­ku Ridleyho Scotta Prometheus (2012), mar­ve­lov­ském akč­ním fil­mu Iron Man 3 (2013), Vetřelec: Covenant (2017) a his­to­ric­kém živo­to­pis­ném fil­mu Marie Královna skot­ská (2018).

V aus­tral­ské kine­ma­to­gra­fii se obje­vil ve fil­mech The Proposition (2005), Království zví­řat (2010), 33 pohled­nic (2011), The Rover (2014), Holding the Man (2015) a Čarodějky z Auš (2016). Od roku 2012 hra­je hlav­ní roli v tele­viz­ních adap­ta­cích pří­bě­hů Jacka Ira od aus­tral­ské­ho spi­so­va­te­le detek­ti­vek Petera Templa. Pearce si zahrál v limi­to­va­ném seri­á­lu Todda Haynese Mildred Pierceová (2011) a v kri­mi­nál­ní mini­sé­rii HBO Kobylka z Easttownu. Pearce zís­kal za Mildred Pierceovou cenu Primetime Emmy a zís­kal řadu nomi­na­cí na ceny včet­ně Zlatého gló­bu, tří cen Screen Actors Guild Awards a ceny Australské fil­mo­vé aka­de­mie.

Mládí

Pearce se naro­dil v Ely v hrab­ství Cambridgeshire v Anglii. Jeho otec Stuart Pearce byl pilo­tem Královského novozéland­ské­ho letec­tva a zku­šeb­ním pilo­tem RAF a jeho mat­ka Anne Cockingová (roze­ná Pickeringová) byla ang­lic­kou uči­tel­kou. Má star­ší sest­ru Tracy. Když byly Pearcovi tři roky, rodi­na se pře­stě­ho­va­la do Geelongu ve stá­tě Victoria v Austrálii. Když bylo Pearcovi osm let, jeho otec zemřel při letec­ké neho­dě.

Pearce navště­vo­val Geelong College a byl čle­nem Geelong Society of Dramatic Arts (GSODA) Junior Players. V šest­nác­ti letech se věno­val ama­tér­ské kul­tu­ris­ti­ce, což ho doved­lo až k titu­lu Junior Mr Victoria. Koncem 80. let žil v Box Hill North ve stá­tě Victoria a záro­veň pra­co­val na aus­tral­ském dra­ma­tic­kém seri­á­lu Neighbours. Poprvé se obje­vil ve fil­mu ješ­tě během stu­dia na Geelong College, a to ve fil­mu Život a stu­di­um na uni­ver­zi­tě finan­co­va­ném vik­to­ri­án­ský­mi pro­rek­to­ry, kte­rý pro­du­ko­val a reží­ro­val Peter Lane z Deakin University. Pearceovi bylo 17 let a hrál 21letého stu­den­ta.

Kariéra

Film a televize

Pearce pře­šel do tele­vi­ze, když byl v roce 1986 obsa­zen do aus­tral­ské tele­no­ve­ly Neighbours, kde tři roky hrál roli Mikea Younga, kte­rou si zopa­ko­val v roce 2022 v posled­ní epi­zo­dě seri­á­lu. Pearce našel role i v dal­ších tele­viz­ních seri­á­lech, napří­klad Home and Away (1988) a Snowy River:

Pearce na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu v roce 2007

Režisér/producent/scenárista Frank Howson Pearce obsa­dil do svých prv­ních tří fil­mů Heaven Tonight, Hunting a Flynn a zapla­til mu ces­tu na fil­mo­vý fes­ti­val v Cannes v roce 1991 na pre­mi­é­ru Howsonem reží­ro­va­né­ho fil­mu Hunting. Doprovodná reklam­ní kam­paň finan­co­va­ná Howsonem při­ved­la Pearce do pově­do­mí mezi­ná­rod­ní­ho fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Krátce poté se mu poda­ři­lo popr­vé výraz­ně­ji pro­ra­zit ve fil­mu, když v roce 1994 ztvár­nil roli drag que­en ve fil­mu The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Od té doby se obje­vil v něko­li­ka ame­ric­kých pro­duk­cích, napří­klad v L.A. Confidential, Ravenous, Rules of Engagement, Memento, The Count of Monte Cristo a The Time Machine.

Pearce ztvár­nil popo­vé­ho uměl­ce Andyho Warhola ve fil­mu Factory Girl a Harryho Houdiniho ve fil­mu Death Defying Acts. Objevil se také ve fil­mu The Road a ve fil­mu Bedtime Stories s Adamem Sandlerem. Pearce pokra­čo­val v účin­ko­vá­ní v aus­tral­ských fil­mech, napří­klad The Hard Word (2002) a The Proposition (2005), jehož auto­rem je aus­tral­ský kole­ga Nick Cave.

V led­nu 2009 se Pearce po sed­mi­le­té pau­ze vrá­til na jeviš­tě. Účinkoval v před­sta­ve­ní Melbourne Theatre Company Poor Boy, hře s hud­bou, jejímž spo­lu­au­to­ry jsou Matt Cameron a Tim Finn.

V roce 2009 ztvár­nil štáb­ní­ho ser­žan­ta Matthewa Thompsona ve fil­mu The Hurt Locker. V roce 2010 se obje­vil v roli Davida, prin­ce z Walesu, kte­rý se stal krá­lem Edwardem VIII. ve fil­mu Králova řeč. Oba fil­my zís­ka­ly Oscara za nej­lep­ší film, čímž se Pearce stal prv­ním her­cem, kte­rý se od dob Michaela Peñi (kte­rý se obje­vil ve fil­mech Million Dollar Baby a Crash) obje­vil ve dvou vítěz­ných fil­mech.

Pearce si zahrál hlav­ní roli v aus­tral­ské tele­viz­ní mini­sé­rii Jack Irish, adap­ta­ci detek­tiv­ních romá­nů spi­so­va­te­le Petera Templa, kte­rou v roce 2012 odvy­sí­la­la sta­ni­ce ABC. V květ­nu 2012 byl Pearce obsa­zen do hlav­ní role ve fil­mu Davida Michôda The Rover. V roce 2013 si Pearce zahrál posta­vu padou­cha Aldricha Killiana ve fil­mu Iron Man 3.

Pearce měl ved­lej­ší roli v roman­tic­kém dra­ma­tu Neila Armfielda Holding the Man, kde ztvár­nil Dicka Conigravea. Ve fil­mu z roku 2015 si zahrá­li Ryan Corr a Craig Stott, ve ved­lej­ších rolích se obje­vi­li Pearce, Anthony LaPaglia a Geoffrey Rush. Film Holding the Man byl adap­ta­cí stej­no­jmen­ných memoá­rů Timothyho Conigravea z roku 1995.

Hudba

Vedle herec­tví je Guyovou celo­ži­vot­ní váš­ní hud­ba a sklá­dá­ní pís­ní. V lis­to­pa­du 2014 vydal své prv­ní album Broken Bones. Pearce se obje­vil ve spe­ci­ál­ním doku­men­tár­ním fil­mu k 30. výro­čí seri­á­lu Neighbours s názvem Neighbours 30th: The Stars Reunite, kte­rý se vysí­lal v Austrálii a Velké Británii v břez­nu 2015. V roce 2018 vydal Pearce své dru­hé stu­di­o­vé album The Nomad. Pearce se obje­vil v kli­pu aus­tral­ské sku­pi­ny Silverchair k pís­ni „Across the Night“ a ve video­kli­pu sku­pi­ny Razorlight k pís­ni „Before I Fall to Pieces“. Dále se obje­vil ve video­kli­pu k pís­ni „Follow Me Around“ od sku­pi­ny Radiohead. Nahrál soun­d­track k fil­mu A Slipping-Down Life, kde zpí­vá a hra­je na kyta­ru v cover­ver­zích pís­ní Rona Sexsmithe, Vica Chesnutta a Robyna Hitchcocka.

Osobní život

Pearce se v břez­nu 1997 ože­nil se svou lás­kou z dět­ství, psy­cho­lož­kou Kate Mestitzovou. V říj­nu 2015 Pearce potvr­dil, že s Mestitzovou po 18 letech ukon­či­li man­žel­ství. Pearce je ve vzta­hu s nizo­zem­skou hereč­kou Carice van Houtenovou; mají spo­lu syna Monteho, kte­rý se naro­dil v srpnu 2016.

Jako fanou­šek aus­tral­ské­ho fot­ba­lu, kte­rý pod­po­ru­je fot­ba­lo­vý klub Geelong v aus­tral­ské fot­ba­lo­vé lize, Pearce s klu­bem spo­lu­pra­co­val v médi­ích, včet­ně vyprá­vě­ní doku­men­tár­ní­ho fil­mu.

Pearce pod­po­ru­je řadu cha­ri­ta­tiv­ních orga­ni­za­cí z mno­ha důvo­dů, včet­ně ochra­ny ohro­že­ných zví­řat, zacho­vá­ní bio­to­pů, kte­ré napo­má­ha­jí pře­ži­tí původ­ních dru­hů, práv zví­řat, dob­rých život­ních pod­mí­nek zví­řat a ochra­ny eko­sys­té­mů na Zemi, spo­lu s upo­zor­ně­ním na mimo­řád­ný význam sni­žo­vá­ní zne­čiš­tě­ní. Psal o své sil­né moti­va­ci pomá­hat co nej­ví­ce zne­vý­hod­ně­ným lidem a spo­leč­nos­tem, jak jen to bude mož­né, o důle­ži­tos­ti hle­dá­ní rov­no­váhy v živo­tě a o význa­mu féro­vos­ti, spra­ve­dl­nos­ti a souná­le­ži­tos­ti.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44117 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71749 KB. | 24.06.2024 - 04:40:52