Kritiky.cz > Profily osob > Brendan Fraser - Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli - Oscar 2023

Brendan Fraser - Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli - Oscar 2023

Foto:American Broadcasting Companies / Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0
Foto:American Broadcasting Companies / Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Brendan James Fraser (naro­zen 3. pro­sin­ce 1968) je kanadsko-americký herec zná­mý svý­mi hlav­ní­mi role­mi v kasov­ních trhá­cích, kome­di­ích a dra­ma­tic­kých fil­mech. Po absol­vo­vá­ní Cornish College of the Arts v roce 1990 debu­to­val ve fil­mu Dogfight (1991).

Fraser pro­ra­zil v roce 1992 v kome­dii Encino Man a dra­ma­tu Školní kra­va­ta. Dále na sebe upo­zor­nil hlav­ní rolí ve fil­mu George z džun­gle (1997) a stal se hvězdou rolí Ricka O’Connella v tri­lo­gii Mumie (1999-2008). Přijal dra­ma­tic­ké role ve fil­mech Bohové a mon­stra (1998), Tichý Američan (2002) a Crash (2004) a dal­ší fan­ta­sy role ve fil­mech Bedazzled (2000) a Cesta do stře­du Země (2008).

Fraserova fil­mo­vá prá­ce od kon­ce roku 2000 do polo­vi­ny roku 2010 zpo­ma­li­la kvů­li růz­ným zdra­vot­ním pro­blé­mům, osob­ním ztrátám a násled­kům sexu­ál­ní­ho napa­de­ní, kte­ré­ho se na něm v roce 2003 údaj­ně dopus­til Philip Berk, teh­dej­ší pre­zi­dent Hollywoodské aso­ci­a­ce zahra­nič­ní­ho tis­ku. Odklonil se k tele­vi­zi, kde si zahrál v mini­sé­rii Historie Texas Rising (2015), dra­ma­tu The Affair (2016-2017) sta­ni­ce Showtime, seri­á­lu Trust (2018) sta­ni­ce FX a seri­á­lu Doom Patrol (2019-současnost) HBO Max-DC Universe. Fraserovu fil­mo­vou kari­é­ru oži­vi­lo účin­ko­vá­ní ve význam­ných autor­ských fil­mech, jako je sní­mek Stevena Soderbergha Bez náh­lé­ho pohnu­tí (2021) a Velryba (2022) Darrena Aronofského. Hlavní role v posled­ně jme­no­va­ném fil­mu mu vynes­la Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, cenu fil­mo­vých kri­ti­ků, cenu Screen Actors Guild Award; a nomi­na­ce na Zlatý gló­bus a na fil­mo­vou cenu BAFTA.

Raný život a vzdělání

Fraser se naro­dil 3. pro­sin­ce 1968 v Indianapolisu v Indianě jako nejmlad­ší ze čtyř chlap­ců, syn kanad­ských rodi­čů Carol Mary (roze­né Genereuxové; 1937-2016) a Petera Frasera. Jeho mat­ka byla obchod­ní porad­ky­ně a otec býva­lý novi­nář pra­co­val jako úřed­ník kanad­ské zahra­nič­ní služ­by pro vlád­ní úřad pro ces­tov­ní ruch. Jeho strýc z mat­či­ny stra­ny, George Genereux, byl jedi­ným Kanaďanem, kte­rý zís­kal zla­tou medai­li na let­ních olym­pij­ských hrách v roce 1952, a to v olym­pij­ském tra­pu. Má tři star­ší bra­t­ry: Kevin, Regan a Sean. Má irské, skot­ské, němec­ké, čes­ké a francouzsko-kanadské před­ky. Má dvo­jí kanad­ské a ame­ric­ké občan­ství.

Fraserova rodi­na se během jeho dět­ství čas­to stě­ho­va­la, žila v Eurece v Kalifornii, Seattlu ve stá­tě Washington, Ottawě v Ontariu, Nizozemsku a Švýcarsku. Navštěvoval sou­kro­mou inter­nát­ní ško­lu Upper Canada College v Torontu. Během prázd­nin v Londýně v Anglii navští­vil své prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní před­sta­ve­ní ve West Endu, což odstar­to­va­lo jeho zájem o herec­tví.

V roce 1990 absol­vo­val Cornish College of the Arts v Seattlu. S herec­tvím začal na malé herec­ké ško­le v New Yorku. Plánoval stu­do­vat na magis­ter­ském stup­ni herec­tví na Southern Methodist University, ale ces­tou se zasta­vil v Hollywoodu a roz­ho­dl se tam zůstat a pra­co­vat u fil­mu.

Kariéra

V roce 1991 Fraser debu­to­val ve fil­mu jako námoř­ník míří­cí do Vietnamu ve fil­mu Dogfight. Svou prv­ní hlav­ní fil­mo­vou roli dostal v roce 1992 v kome­dii Encino Man, kde hrál zmrz­lé­ho prehis­to­ric­ké­ho jes­kyn­ní­ho muže, kte­rý je roz­mra­zen v sou­čas­nos­ti. Film měl mír­ný kasov­ní úspěch. V témže roce si zahrál ve fil­mu Školní pou­ta s Mattem Damonem, Benem Affleckem a Chrisem O’Donnellem v roli židov­ské­ho hvězd­né­ho roze­hrá­va­če, kte­rý čelí zako­ře­ně­né­mu anti­se­mi­tis­mu ve spo­leč­nos­ti sou­kro­mé pří­prav­né ško­ly.

V roce 1994 hrál Steva Nebrasku ve fil­mu Skaut a Montgomeryho „Montyho“ Kesslera ve fil­mu S vyzna­me­ná­ním a také si zahrál spo­leč­ně s Adamem Sandlerem a Stevem Buscemim ve fil­mu Airheads. Všechny tři fil­my byly kasov­ně neú­spěš­né. Hrál ve fil­mech Philipa Ridleyho Vášeň v pra­vé poled­ne (1995) a Soumrak zla­tých (1997), kte­ré se rov­něž kasov­ně pří­liš nepro­sa­di­ly. Malou roli si zahrál také ve fil­mu Teď a tady (1995).

První vět­ší kasov­ní úspěch zazna­me­nal v roce 1997 s kome­dií George z džun­gle, kte­rá vznik­la na moti­vy stej­no­jmen­né­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu vytvo­ře­né­ho Jayem Wardem.

Od kri­ti­ků se dočkal uzná­ní za dra­ma­tic­kou roli ve fil­mu Bohové a mon­stra z roku 1998, kte­rý byl nato­čen na moti­vy živo­ta Jamese Whalea (Ian McKellen), jenž reží­ro­val Frankensteina. Film napsal a reží­ro­val Bill Condon a sle­du­je ztrá­tu kre­a­ti­vi­ty, nejed­no­znač­nou sexu­a­li­tu a pou­to mezi hete­ro­se­xu­ál­ním zahrad­ní­kem (v podá­ní Frasera) a homose­xu­ál­ním, týra­ným a nemoc­ným fil­ma­řem (v podá­ní McKellena).

Jeho nej­vět­ší komerč­ní úspěch při­šel, když ztvár­nil Ricka O’Connella v dob­ro­druž­ném fan­ta­sy fil­mu Mumie (1999) a jeho pokra­čo­vá­ní Mumie se vra­cí (2001).

Mezi těmi­to úspě­chy hrál také v kasov­ních bom­bách Dudley Do-Right (1999) (kte­rý byl nato­čen pod­le dal­ší­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Jaye Warda) a Monkeybone (2001); mír­ný úspěch však zazna­me­nal i v roman­tic­ké kome­dii Blast from the Past (1999) a fan­ta­sy kome­dii Bedazzled (2000), rema­ku stej­no­jmen­né­ho brit­ské­ho fil­mu z roku 1967. Svůj hlas pro­půj­čil i do dosud neu­ve­de­né­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu Big Bug Man s Marlonem Brandem.

V roce 2002 si zahrál po boku Michaela Cainea v poli­tic­kém dra­ma­tu Tichý Američan, kte­ré bylo dob­ře při­ja­to kri­ti­kou. V násle­du­jí­cím roce si zahrál v hraném/animovaném fil­mu Looney Tunes: Drakea (namlu­vil také hlas tasmán­ské­ho čer­ta). V roce 2004 se obje­vil jako sou­část herec­ké­ho ansám­blu v osca­ro­vém fil­mu Crash.

Hostoval také v tele­viz­ních pořa­dech Scrubs, King of the Hill a The Simpsons. V břez­nu 2006 byl uve­den na kanad­ský chod­ník slá­vy, jako prv­ní­mu her­ci naro­ze­né­mu v USA se mu této pocty dosta­lo. Od roku 2022 však nemá hvězdu na holly­wo­od­ském chod­ní­ku slá­vy. Po šes­ti­le­té pau­ze v této sérii se Fraser vrá­til do dru­hé­ho pokra­čo­vá­ní Mumie, kte­ré vyšlo v srpnu 2008 a nes­lo název Mumie: Mumie: Hrobka dra­čí­ho císa­ře. Natáčení zača­lo 27. čer­ven­ce 2007 v Montrealu a ve fil­mu si zahrál i Jet Li jako císař Han. V témže roce si zahrál ve 3D fil­mo­vé adap­ta­ci romá­nu Julese Verna Cesta do stře­du Země a ve fan­ta­sy fil­mu Inkoustové srd­ce (do hlav­ní role si ho osob­ně vybra­la autor­ka romá­nu Cornelia Funke).

V září 2001 si Fraser zahrál roli „Bricka“ v insce­na­ci hry Tennesseeho Williamse Kočka na roz­pá­le­né ple­cho­vé stře­še ve West Endu v režii Anthonyho Page. Spoluhráči v před­sta­ve­ní byli Ned Beatty, Frances O’Connorová a Gemma Jonesová. Představení skon­či­lo 12. led­na 2002 a Fraser zís­kal mno­ho vyni­ka­jí­cích recen­zí. V roce 2010 Fraser hrál v broadwa­yské insce­na­ci Elling, ale hra byla kvů­li neu­spo­ko­ji­vým recen­zím po jed­nom týd­nu uza­vře­na. Poté, co se v roce 2010 obje­vil v kri­ti­kou odmí­ta­ném fil­mu Furry Vengeance, pře­šel Fraser od agen­tu­ry William Morris Endeavor k agen­tu­ře Creative Artists Agency. V roce 2010 si zahrál ve fil­mu Whole Lotta Sole v režii Terryho George a v roce 2011 měl hrát Williama Tella ve fil­mu The Legend of William Tell: 3D v režii Erica Breviga, s nímž Fraser spo­lu­pra­co­val také na fil­mu Cesta do stře­du Země. Natáčení bylo odlo­že­no a kon­cem roku 2011 Fraser zaža­lo­val pro­du­cen­ta Todda Moyera o slí­be­nou mzdu. Moyer poz­dě­ji podal pro­ti­ža­lo­bu za napa­de­ní, kte­rou Fraser odmí­tl jako zou­fa­lý pokus vyhnout se zapla­ce­ní dlu­hu. V roce 2013 si zahrál imi­tá­to­ra Elvise Presleyho v ansám­blo­vé čer­né kome­dii Pawn Shop Chronicles.

V roce 2016 Fraser nahra­dil Raye Liottu v bolly­wo­od­ském thrille­ru Linie sestu­pu. Fraser se poz­dě­ji během 3. sezó­ny při­po­jil ke stá­lé­mu obsa­ze­ní tele­viz­ní­ho dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu Aféra, kde ztvár­nil nešťast­né­ho vězeň­ské­ho dozor­ce Gunthera. V anto­lo­gic­kém seri­á­lu sta­ni­ce FX Trust, kte­rý měl pre­mi­é­ru 25. břez­na 2018, ztvár­nil opra­vá­ře rodi­ny Gettyů Jamese Fletchera Chace. Fraser ztvár­nil Clifforda „Cliffa“ Steela / Robotmana v seri­á­lu Titáni, kde Robotmana fyzic­ky ztvár­nil Jake Michaels. Roli si zopa­ko­val ve spin-off seri­á­lu Doom Patrol, kde posta­vu namlu­vil a obje­vu­je se jako Steele ve fla­shba­cích; Riley Shanahan - nahra­zu­jí­cí Jakea Michaelse v Titánech - fyzic­ky ztvár­ňu­je Robotmana. Tato řada vystou­pe­ní ved­la mno­hé pub­li­ka­ce k ozna­če­ní jeho náh­lé­ho návra­tu jako „Brenaissance“.

V září 2020 byl Fraser obsa­zen do role gan­gs­te­ra Douga Jonese v dobo­vém kri­mi­nál­ním fil­mu Stevena Soderbergha Bez náh­lé­ho pohnu­tí, kte­rý byl uve­den v roce 2021. V led­nu 2021 byla ozná­me­na Fraserova hlav­ní role ve fil­mu Darrena Aronofského Velryba. Film měl pre­mi­é­ru na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách v září 2022. Fraserův výkon byl vyso­ce hod­no­cen a film na fes­ti­va­lu skli­dil šes­ti­mi­nu­to­vý potlesk vesto­je a násled­ně zís­kal Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon. Stal se tak prv­ním Kanaďanem, kte­rý zís­kal cenu pro nej­lep­ší­ho her­ce.

V srpnu téhož roku bylo ozná­me­no, že Fraser je sou­čás­tí obsa­ze­ní při­pra­vo­va­né­ho fil­mu Martina Scorseseho Zabijáci kvě­ti­no­vé­ho měsí­ce a také při­pra­vo­va­né kome­die Maxe Barbakowa Bratři. V říj­nu 2021 byl Fraser obsa­zen do role padou­cha Fireflyho v super­hr­din­ském fil­mu Batgirl, zasa­ze­ném do DC Extended Universe; uve­de­ní fil­mu bylo po změ­ně pri­o­rit stu­dia Warner Bros. v srpnu 2022 zru­še­no.

Po návra­tu k herec­tví ve fil­mu Velryba v roce 2022 se Fraser odmí­tl zúčast­nit pře­dá­vá­ní Zlatých gló­bů v roce 2023 kvů­li absen­ci smí­ře­ní či omlu­vy ohled­ně jeho obvi­ně­ní z napa­de­ní. Philip Berk ozna­čil Fraserovu výpo­věď za „napros­tý výmy­sl“, ale ve svých pamě­tech z roku 2014 při­znal, že Frasera osa­há­val „v žer­tu“.

Osobní život

Krátce po pří­jez­du do Los Angeles se Fraser sezná­mil s hereč­kou Afton Smithovou, když se 4. čer­ven­ce 1993 zúčast­nil gri­lo­vá­ní v domě Winony Ryder. Vzali se 27. září 1998 a mají spo­lu tři syny. V roz­ho­vo­ru pro časo­pis GQ v roce 2018 Fraser pro­zra­dil, že jeho nej­star­ší syn je autis­ta.

Po pro­de­ji jejich domu v Beverly Hills v Kalifornii v dub­nu 2007 za 3 mili­o­ny dola­rů ozná­mil Fraserův pub­li­cis­ta v pro­sin­ci 2007, že se man­že­lé roz­hod­li roz­vést. Fraserovi bylo naří­ze­no pla­tit měsíč­ní výživ­né ve výši 50 000 dola­rů po dobu dese­ti let nebo do doby, než se Smith zno­vu ože­ní, pod­le toho, co nasta­ne dří­ve, navíc k měsíč­ní plat­bě 25 000 dola­rů na výživ­né na děti. Počátkem roku 2011 Fraser požá­dal soud o sní­že­ní výživ­né­ho s tvr­ze­ním, že není scho­pen plnit roč­ní povin­nost ve výši 600 000 USD; plat­by výživ­né­ho na děti nezpo­chyb­nil. Koncem roku 2011 Smith obvi­nil Frasera z pod­vo­du, pro­to­že zata­jil finanč­ní maje­tek a nezve­řej­nil smlou­vy na natá­če­ní fil­mů Mimořádná opat­ře­ní a Furry Vengeance. V roce 2014 soud roz­ho­dl pro­ti Fraserově žádosti o sní­že­ní výživ­né­ho a pro­ti Smithovu obvi­ně­ní z pod­vo­du. Oběma rodi­čům bylo při­čte­no k dob­ru, že se aktiv­ně zapo­ji­li do živo­ta svých synů.

Od úno­ra 2018 žije Fraser v Bedfordu ve stá­tě New York.

Fraser hovo­ří fran­couz­sky a půso­bí ve správ­ní radě orga­ni­za­ce FilmAid International. Je zdat­ným ama­tér­ským foto­gra­fem a ve fil­mech a tele­viz­ních pořa­dech pou­žil něko­lik instant­ních foto­a­pa­rá­tů, zejmé­na při svých hos­tu­jí­cích rolích v seri­á­lu Scrubs. Ve svém prv­ním vystou­pe­ní pou­žil fil­mo­vý balí­ček Polaroid a ve svém dru­hém vystou­pe­ní pou­žil Holga se zad­ní stra­nou Polaroid, model urče­ný pou­ze pro Japonsko. V kni­ze Collector’s Guide to Instant Cameras je Fraserovi věno­vá­ní. Je také zdat­ným ama­tér­ským lukostřel­cem.

Fyzická nároč­nost kaska­dér­ských kous­ků a mané­vrů, kte­ré Fraser před­vá­děl ve svých akč­ních a kome­di­ál­ních rolích, si nako­nec vyžá­da­la, aby během sed­mi let pod­stou­pil něko­lik ope­ra­cí, včet­ně čás­teč­né náhra­dy kole­ne, lami­nek­to­mie a ope­ra­ce hla­si­vek.

V roce 2018 Fraser uve­dl, že byl v roce 2003 na slav­nost­ním obě­dě sexu­ál­ně napa­den Philipem Berkem, teh­dej­ším pre­zi­den­tem Hollywoodské aso­ci­a­ce zahra­nič­ní­ho tis­ku (HFPA), nezisko­vé orga­ni­za­ce, kte­rá hla­su­je o cenách Zlatý gló­bus. Údajné napa­de­ní, násled­ný roz­vod a smrt mat­ky Frasera uved­ly do depre­se, kte­rá v kom­bi­na­ci se zdra­vot­ní­mi pro­blémy ved­la k pře­ru­še­ní jeho kari­é­ry.

Několik pub­li­ka­cí a uži­va­te­lů soci­ál­ních sítí inter­pre­to­va­lo, že Fraser byl kvů­li své­mu obvi­ně­ní vůči Berkovi zařa­zen na čer­nou lis­ti­nu Hollywoodu, což Berk popí­rá. V člán­ku pro časo­pis GQ z roku 2018, kde Fraser popr­vé veřej­ně vzne­sl toto obvi­ně­ní, uve­dl: „V kari­é­ře vám oprav­du pře­sta­ne zvo­nit tele­fon a vy se začne­te ptát proč. Je mno­ho důvo­dů, ale byl [ten­to inci­dent] jed­ním z nich? Myslím, že ano.“ Naopak Fraser ve svém vystou­pe­ní v roz­hla­so­vém pořa­du Sway in the Morning v roce 2019 také upřes­nil: „Nemyslím si, že HFPA má oprav­du tako­vou moc.“ V roce 2022 Fraser řekl časo­pi­su GQ, že pokud dosta­ne od HFPA nomi­na­ci za svůj nej­no­věj­ší film Velryba, „nezú­čast­ní se“ kvů­li „his­to­rii“, kte­rou s tou­to orga­ni­za­cí má.

Filantropie

Od roku 2018 je Fraser porot­cem celebrit na kaž­do­roč­ním cha­ri­ta­tiv­ním gala­ve­če­ru Dancing Stars of Greenwich, kte­rý vybí­rá pení­ze pro nezisko­vou orga­ni­za­ci Abilis, míst­ní cha­ri­tu, kte­rá pod­po­ru­je více než 800 osob a jejich rodin s posti­že­ním v okre­se Fairfield v Connecticutu. Taneční sou­tě­že se účast­ní i jeho býva­lá man­žel­ka Afton Fraserová. V roce 2022 Afton a Brendan Fraserovi obdr­že­li cenu Heart of Abilis za svou pod­po­ru a prá­ci při zís­ká­vá­ní finanč­ních pro­střed­ků pro tuto cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23623 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72297 KB. | 18.04.2024 - 19:05:05