Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Ve studiu Warner Bros. se rozhodli, že sólová Batgirl půjde do trezoru a nedorazí ani do kin a ani na HBO Max.

Ve studiu Warner Bros. se rozhodli, že sólová Batgirl půjde do trezoru a nedorazí ani do kin a ani na HBO Max.

Photo © Hulu
Photo © Hulu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve stu­diu Warner Bros. se roz­hod­li, že sólo­vá Batgirl půjde do tre­zo­ru a nedo­ra­zí ani do kin a ani na HBO Max.

Prvotní ohla­sy byli tak tra­gic­ké, že se stu­dio roz­hod­lo film totál­ně odříz­nout z budou­cích plá­nů a film za 90 mili­o­nů dola­rů nikdy nepat­ří svět­lo svě­ta.

Studio prý nemá v budouc­nu plá­nu pra­co­vat ani s před­sta­vi­tel­kou Barbary Gordon/Batgirl Leslie Grace, ani s reži­sé­ry Adil El Arbim a Billahem Fallahem (Mizerové navždy).


Batgirl je dosud neu­ve­de­ný ame­ric­ký super­hr­din­ský film pod­le posta­vy Barbara Gordon / Batgirl z DC Comics. Produkoval ho Burr! Productions a DC Films pro stre­a­mo­va­cí služ­bu HBO Max a měl být sou­čás­tí roz­ší­ře­né­ho vesmí­ru DC (DCEU). Film reží­ro­va­li Adil El Arbi a Bilall Fallah pod­le scé­ná­ře Christiny Hodsonové a v hlav­ní roli Batgirl se před­sta­vi­la Leslie Graceová spo­lu s J. K. Simmonsem, Jacobem Scipiem, Brendanem Fraserem a Michaelem Keatonem.

Vývoj celo­ve­čer­ní­ho fil­mu o Batgirl začal Joss Whedon v břez­nu 2017, ale o rok poz­dě­ji pro­jekt opus­til. Hodson byl najat k napsá­ní nové­ho scé­ná­ře v dub­nu 2018, k režii byli naja­ti El Arbi a Fallah v květ­nu 2021, kdy byl film potvr­zen jako původ­ní film HBO Max. Grace byla obsa­ze­na v čer­ven­ci téhož roku a natá­če­ní pro­bí­ha­lo ve skot­ském Glasgow od lis­to­pa­du 2021 do břez­na 2022. V srpnu 2022 DC Films a mateř­ská spo­leč­nost HBO Max, Warner Bros. Discovery, ozná­mi­ly, že ačko­li je film blíz­ko dokon­če­ní, neplá­nu­jí jej již uvést na HBO Max ani v kinech kvů­li úspor­ným opat­ře­ním stu­dia a pře­ori­en­to­vá­ní se na kine­ma­to­gra­fic­ké celo­ve­čer­ní fil­my DC.

Obsazení

-Leslie Grace jako Barbara Gordon / Batgirl:

Mstitelka v Gotham City a dce­ra poli­cej­ní­ho komi­sa­ře Jamese Gordona. Grace řek­la, že „[n]a začát­ku pří­bě­hu není v jejím myš­le­ní mno­ho nuan­cí“ a že „[kolísá] mezi nuan­ce­mi živo­ta a dob­ra a zla a čer­né a bílé a že je toho tolik mezi nimi“, ale že posta­va v prů­bě­hu pří­bě­hu „obje­ví mno­ho čás­tí sebe sama“, kte­ré ji při­mě­jí změ­nit svůj pohled na svět.

-J. K. Simmons jako James Gordon:

Komisař poli­cej­ní­ho oddě­le­ní Gotham City, Barbařin otec a blíz­ký Batmanův spo­je­nec. Simmons uve­dl, že film pro­zkou­má posta­vu i mimo jeho prá­ci komi­sa­ře a uká­že „mno­hem více domá­cí aspekt Jima Gordona“ pro­střed­nic­tvím jeho vzta­hu s Barbarou.

Více na Kritiky.cz
Potrava pro duši. Kniha, která vám srovná člověka... Tak, o téhle knize lze říci, že by asi měla být zakázaná. Protože příliš odhaluje lidsko...
Kouzelný ostrov - román o přátelství a nových začátcích Hledáte příjemné čtení na léto? Chcete si přečíst zajímavou, inspirativní knihu o přát...
Vydání Dragon Age 4 je stále ještě daleko, nasvědčuje... Vydání Dragon Age 4 je stále ještě daleko, nasvědčuje video prezentované Bioware na gamescom...
Rodné domy slavných – tipy na výlety Zajímavá a čtivá publikace čtenáře postupně zavede za 53 historickými i současnými osobno...
V 75 letech dnes zemřel herec Ladislav Potměšil Narodil se 2. září 1945 v Praze. Od dětství zpíval v mnoha pěveckých souborech, ale více vy...

-Jacob Scipio jako Anthony Bressi:

Mafiánský boss v Gotham City.

-Brendan Fraser jako Ted Carson / Firefly:

Zneuznaný vete­rán, ze kte­ré­ho se stal soci­o­pa­tic­ký pyro­man. Fraser uve­dl, že Carson má ori­gi­nál­ní pří­běh a není adap­to­ván z před­cho­zí ver­ze posta­vy.

-Michael Keaton jako Bruce Wayne / Batman:

Bohatá spo­le­čen­ská sme­tán­ka z alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru Gotham City, kte­rá si při­vy­dě­lá­vá jako msti­tel boju­jí­cí se zlo­či­nem.

-Ivory Aquino jako Alysia Yeoh:

Barmanka a Barbařina nej­lep­ší pří­tel­ky­ně.

Dále byli do blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ných rolí obsa­ze­ni Rebecca Front, Corey Johnson a Ethan Kai, při­čemž Kai byl ozna­čo­ván za „hlav­ní“ posta­vu.

Produkce

Vývoj

V květ­nu 2016 měla posta­va Barbara Gordon / Batgirl z DC Comics poten­ci­ál obje­vit se v žen­ské super­hr­din­ské týmov­ce s Margot Robbie v roli Harley Quinn, z níž se stal film Birds of Prey (2020). Batgirl nako­nec neby­la do fil­mu zařa­ze­na kvů­li vývo­ji sólo­vé­ho fil­mu s tou­to posta­vou. Joss Whedon byl najat v břez­nu 2017, aby napsal scé­nář, reží­ro­val a pro­du­ko­val sólo­vý film, na kte­rý dohlí­že­li pre­zi­dent Warner Bros Pictures Toby Emmerich a před­se­do­vé DC Films Jon Berg a Geoff Johns. Whedon měl film začít natá­čet v roce 2018, ale v úno­ru 2018 pro­jekt opus­til poté, co pro něj nedo­ká­zal vymys­let pří­běh. Na Whedona jako muž­ské­ho reži­sé­ra fil­mu zamě­ře­né­ho na žen­ské téma byla také kla­de­na doda­teč­ná kon­t­ro­la, při­čemž spo­leč­nost Warner Bros. a nový pre­zi­dent DC Films Walter Hamada v té době plá­no­va­li nahra­dit Whedona žen­skou reži­sér­kou.

Scénáristka fil­mu Ptáci v trní Christina Hodson byla naja­ta k napsá­ní nové­ho scé­ná­ře k Batgirl v dub­nu 2018 a oče­ká­va­lo se, že začne film psát po dokon­če­ní své prá­ce na dal­ším fil­mu z roz­ší­ře­né­ho vesmí­ru DC (DCEU), Flashovi (2023). V pro­sin­ci 2020 byla Batgirl uve­de­na jako film, kte­rý by mohl být poten­ci­ál­ně uve­den výhrad­ně na stre­a­mo­va­cí služ­bě HBO Max, niko­li v kinech, jako sou­část Hamadova nové­ho plá­nu pro DCEU, a v dub­nu 2021 byla zařa­ze­na na seznam fil­mů DC, kte­ré měly být uve­de­ny v roce 2022 nebo 2023. Adil El Arbi a Bilall Fallah, kte­ří byli dlou­ho­le­tý­mi fanouš­ky této posta­vy, byli naja­ti k režii fil­mu o měsíc poz­dě­ji, kdy bylo potvr­ze­no, že je plá­no­ván jako původ­ní film HBO Max. Kristin Burr v té době film pro­du­ko­va­la a uved­la, že reži­sé­ři při­ná­še­jí nad­še­nou ener­gii, díky níž bude film „zábav­nou jízdou“ a uká­že jinou strán­ku Gotham City než před­cho­zí pro­jek­ty DC.

Více na Kritiky.cz
Resident Evil 2: Apokalypsa V úvodu jsou v rychlosti zopakovány události z předchozího dílu Resident Evil, na které děj ...
Halloween zabíjí (2021) Evil is not dying Tonight.Hmm no nejsem tak naštvaný jak ostatní, ale rozhodně jsem čekal více...
Jenovéfa Boková Filmografie (výběr):  Zloději zelených koní (2016), Bezva ženská na krku (2016), Fotograf (2...
Nevinné lži – video z tiskové konference ...
MMSE ...

V dub­nu 2022, po fúzi WarnerMedia s Discovery a pokle­su cen akcií Netflixu způ­so­be­ném sní­že­ním počtu před­pla­ti­te­lů, vede­ní spo­leč­nos­ti Warner Bros. údaj­ně zva­žo­va­li pře­chod fil­mu ze stre­a­mo­va­né ver­ze s roz­poč­tem kolem 70 mili­o­nů dola­rů na uve­de­ní v kinech s navý­še­ným roz­poč­tem na post­pro­duk­ci a vět­ší mar­ke­tingo­vou pod­po­ru.

Kasting

Vedení DC zača­lo v týd­nu od 19. čer­ven­ce 2021 tes­to­vat hereč­ky pro roli Batgirl, při­čemž mezi nimi údaj­ně byly Isabela Merced, Zoey Deutch, Leslie Grace a Haley Lu Richardson; Richardson a Grace byly pova­žo­vá­ny za hlav­ní ucha­zeč­ky. Richardsonová pro­šla něko­li­ka fáze­mi kon­kur­zu, ale 21. čer­ven­ce byla do role obsa­ze­na Graceová. Do 29. čer­ven­ce se jed­na­lo o J. K. Simmonsovi, kte­rý si měl zopa­ko­vat roli otce Batgirl, komi­sa­ře Gordona, z fil­mu Liga spra­ve­dl­nos­ti (2017) a jeho reži­sér­ské­ho sestři­hu z roku 2021. V říj­nu bylo potvr­ze­no, že si Simmons svou roli ve fil­mu zopa­ku­je.

V říj­nu se k obsa­ze­ní při­da­li také Jacob Scipio a Brendan Fraser, dru­hý jme­no­va­ný jako padouch Firefly. Fraser dří­ve ztvár­nil Cliffa Steela / Robotmana v tele­viz­ním seri­á­lu DC Comics Doom Patrol. Ačkoli se původ­ně uvá­dě­lo, že Fraser ztvár­ní ite­ra­ci Garfielda Lynnse, poz­dě­ji v čer­ven­ci 2022 upřes­nil, že hra­je ite­ra­ci Teda Carsona s ori­gi­nál­ním pří­bě­hem, kte­rý není adap­to­ván z exis­tu­jí­cích mate­ri­á­lů. Role zápo­rá­ka byla původ­ně nabíd­nu­ta Sylvesteru Stallonemu, kte­rý namlu­vil King Sharka ve fil­mu DCEU Sebevražedný oddíl (2021), ale „věci pros­tě nevy­šly“. Scipio ve fil­mu ztvár­ní mafi­án­ské­ho bos­se Anthonyho Bressiho.

El Arbi a Fallah uved­li, že se ve fil­mu obje­ví Batman, ale odmít­li potvr­dit, zda si Ben Affleck zopa­ku­je svou roli z před­cho­zích pro­jek­tů DCEU. V pro­sin­ci bylo odha­le­no, že se ve fil­mu Batgirl obje­ví Michael Keaton, kte­rý si zopa­ku­je svou roli Batmana z fil­mů Batman (1989) a Batman se vra­cí (1992). Očekávalo se, že Keaton si popr­vé zopa­ku­je roli pro DCEU ve fil­mu The Flash, než byl ten­to film odlo­žen na rok 2023. K obsa­ze­ní se při­po­ji­li také Rebecca Frontová, Corey Johnson, Ethan Kai a Ivory Aquino, při­čemž Aquino si zahra­je Alysiu Yeoh, prv­ní hlav­ní transgen­de­ro­vou posta­vu ve fil­mu DC.

Více na Kritiky.cz
18. Festival francouzského filmu - Cena slávy V neděli 22.listopadu se promítal v kině Lucerna francouzský film režiséra Xaviera Beauvoise...
The Haunting - Dům na kopci (2018) (série) Dlouho jsem se seriálu vyhýbal jelikož Flanaganova tvorba mi příliš nesedí, ale dal jsem tomu...
Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 % Prošel si tím asi každý. Po pohádce rodič zhasnul lampičku a byla tma. V tu ránu ožila ša...
Tomáš o vypadnutí Matěje! | Survivor CZ&SK ...
Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%) Yorkin, celkom nepríjemný metačlovek, strpčuje život vybraným obyvateľom Central City. Na mu...

Natáčení

První natá­če­ní zača­lo v Glasgow, dublu­jí­cím Gotham City, 30. lis­to­pa­du 2021 pod pra­cov­ním názvem Cherry Hill. Jako kame­ra­man půso­bí John Mathieson. El Arbi a Fallah při­je­li do Glasgow 24. srp­na, aby se při­pra­vi­li na natá­če­ní, a spo­lu s pro­dukč­ním Christopherem Glassem si pro­hléd­li loka­ce. Glasgow bylo již dří­ve pou­ži­to pro ztvár­ně­ní Gotham City ve fil­mu The Flash a také ve fil­mu The Batman (2022), kte­rý není sou­čás­tí DCEU. Natáčení ofi­ci­ál­ně skon­či­lo 31. břez­na 2022.

Hudba

Natalie Holt v září 2021 ozná­mi­la, že slo­ží hud­bu.

Marketing

El Arbi, Fallah, Hodson a Grace pro­pa­go­va­li film na vir­tu­ál­ní akci DC FanDome v říj­nu 2021, kde hovo­ři­li o pří­pra­vách na natá­če­ní a odha­li­li kon­cept artů. Grace v led­nu 2022 odha­li­la prv­ní pohled na sebe v kos­tý­mu Batgirl.

Zrušené vydání

V srpnu 2022 spo­leč­nost Warner Bros. Discovery (WBD) ozná­mi­la, že již neplá­nu­je film vydat na HBO Max ani v kinech, přes­to­že byl plá­no­ván v roce 2022 na HBO Max, čímž se film stal „fak­tic­ky mrt­vým“. Server TheWrap uve­dl, že spo­leč­nost měla pocit, že film „pros­tě nefun­gu­je“ a je v roz­po­ru s novým přá­ním a man­dá­tem gene­rál­ní­ho ředi­te­le Davida Zaslava dělat z fil­mů DC „vel­ké kine­ma­to­gra­fic­ké udá­los­ti“. Přesto spo­leč­nost dou­fa­la, že bude pra­co­vat na dal­ších pro­jek­tech s El Arbim a Fallahem a Grace. Collider dodal, že divá­ci někte­rých prv­ních zku­šeb­ních pro­jek­cí ozna­či­li film za „vel­ké zkla­má­ní a ve srov­ná­ní s jiný­mi fil­my vypa­dal laci­ně“, což moh­lo být fak­to­rem, kte­rý Warner Bros. Discovery; Variety popřel názor, že by kva­li­ta fil­mu hrá­la roli při roz­ho­do­vá­ní, a spo­lu s The Hollywood Reporter a Deadline Hollywood potvr­dil, že šlo o sou­část šir­ších úspor­ných opat­ře­ní stu­dia vzhle­dem k navý­še­ní roz­počtu z původ­ních 70 na 90 mili­o­nů dola­rů a sna­ze, aby fil­my DC byly kine­ma­to­gra­fic­ký­mi trhá­ky. Následná zprá­va Variety nazna­či­la, že pod­le zdro­jů z WBD spo­leč­nost dospě­la k závě­ru, že ode­psá­ní fil­mu kvů­li daňo­vé úle­vě bude „finanč­ně nej­ro­zum­něj­ší“ způ­sob, jak zís­kat zpět nákla­dy na Batgirl, na roz­díl od pře­su­nu fil­mu do kin s dal­ší­mi inves­ti­ce­mi, pro­de­je jiné­mu dis­tri­bu­to­ro­vi nebo dokon­ce uve­de­ní fil­mu v nezmě­ně­né podo­bě na HBO Max.

Více na Kritiky.cz
Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K. Scénář k seriálu napsal Zdeněk Zapletal, který napsal scénář, jehož děj se odehrává v ...
Eva Klepáčová Eva Klepáčová (2. května 1933 Praha – 18. června 2012 Praha) byla česká herečka, moderáto...
Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah? V Helsinkách je nalezena mrtvá žena slavného spisovatele. Na vraždě je hodně zvláštní to,...
Full Game | Sweden vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds ...
The Lego Star Wars Holiday Special Přímo po událostech Star Wars: Vzestup Skywalkera sledujeme Rey, která se vydává na nové dobr...

Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57650 s | počet dotazů: 323 | paměť: 70468 KB. | 01.12.2023 - 23:06:28