Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Ve studiu Warner Bros. se rozhodli, že sólová Batgirl půjde do trezoru a nedorazí ani do kin a ani na HBO Max.

Ve studiu Warner Bros. se rozhodli, že sólová Batgirl půjde do trezoru a nedorazí ani do kin a ani na HBO Max.

Photo © Hulu
Photo © Hulu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve stu­diu Warner Bros. se roz­hod­li, že sólo­vá Batgirl půjde do tre­zo­ru a nedo­ra­zí ani do kin a ani na HBO Max.

Prvotní ohla­sy byli tak tra­gic­ké, že se stu­dio roz­hod­lo film totál­ně odříz­nout z budou­cích plá­nů a film za 90 mili­o­nů dola­rů nikdy nepat­ří svět­lo svě­ta.

Studio prý nemá v budouc­nu plá­nu pra­co­vat ani s před­sta­vi­tel­kou Barbary Gordon/Batgirl Leslie Grace, ani s reži­sé­ry Adil El Arbim a Billahem Fallahem (Mizerové navždy).


Batgirl je dosud neu­ve­de­ný ame­ric­ký super­hr­din­ský film pod­le posta­vy Barbara Gordon / Batgirl z DC Comics. Produkoval ho Burr! Productions a DC Films pro stre­a­mo­va­cí služ­bu HBO Max a měl být sou­čás­tí roz­ší­ře­né­ho vesmí­ru DC (DCEU). Film reží­ro­va­li Adil El Arbi a Bilall Fallah pod­le scé­ná­ře Christiny Hodsonové a v hlav­ní roli Batgirl se před­sta­vi­la Leslie Graceová spo­lu s J. K. Simmonsem, Jacobem Scipiem, Brendanem Fraserem a Michaelem Keatonem.

Vývoj celo­ve­čer­ní­ho fil­mu o Batgirl začal Joss Whedon v břez­nu 2017, ale o rok poz­dě­ji pro­jekt opus­til. Hodson byl najat k napsá­ní nové­ho scé­ná­ře v dub­nu 2018, k režii byli naja­ti El Arbi a Fallah v květ­nu 2021, kdy byl film potvr­zen jako původ­ní film HBO Max. Grace byla obsa­ze­na v čer­ven­ci téhož roku a natá­če­ní pro­bí­ha­lo ve skot­ském Glasgow od lis­to­pa­du 2021 do břez­na 2022. V srpnu 2022 DC Films a mateř­ská spo­leč­nost HBO Max, Warner Bros. Discovery, ozná­mi­ly, že ačko­li je film blíz­ko dokon­če­ní, neplá­nu­jí jej již uvést na HBO Max ani v kinech kvů­li úspor­ným opat­ře­ním stu­dia a pře­ori­en­to­vá­ní se na kine­ma­to­gra­fic­ké celo­ve­čer­ní fil­my DC.

Obsazení

-Leslie Grace jako Barbara Gordon / Batgirl:

Mstitelka v Gotham City a dce­ra poli­cej­ní­ho komi­sa­ře Jamese Gordona. Grace řek­la, že „[n]a začát­ku pří­bě­hu není v jejím myš­le­ní mno­ho nuan­cí“ a že „[kolísá] mezi nuan­ce­mi živo­ta a dob­ra a zla a čer­né a bílé a že je toho tolik mezi nimi“, ale že posta­va v prů­bě­hu pří­bě­hu „obje­ví mno­ho čás­tí sebe sama“, kte­ré ji při­mě­jí změ­nit svůj pohled na svět.

-J. K. Simmons jako James Gordon:

Komisař poli­cej­ní­ho oddě­le­ní Gotham City, Barbařin otec a blíz­ký Batmanův spo­je­nec. Simmons uve­dl, že film pro­zkou­má posta­vu i mimo jeho prá­ci komi­sa­ře a uká­že „mno­hem více domá­cí aspekt Jima Gordona“ pro­střed­nic­tvím jeho vzta­hu s Barbarou.

-Jacob Scipio jako Anthony Bressi:

Mafiánský boss v Gotham City.

-Brendan Fraser jako Ted Carson / Firefly:

Zneuznaný vete­rán, ze kte­ré­ho se stal soci­o­pa­tic­ký pyro­man. Fraser uve­dl, že Carson má ori­gi­nál­ní pří­běh a není adap­to­ván z před­cho­zí ver­ze posta­vy.

-Michael Keaton jako Bruce Wayne / Batman:

Bohatá spo­le­čen­ská sme­tán­ka z alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru Gotham City, kte­rá si při­vy­dě­lá­vá jako msti­tel boju­jí­cí se zlo­či­nem.

-Ivory Aquino jako Alysia Yeoh:

Barmanka a Barbařina nej­lep­ší pří­tel­ky­ně.

Dále byli do blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ných rolí obsa­ze­ni Rebecca Front, Corey Johnson a Ethan Kai, při­čemž Kai byl ozna­čo­ván za „hlav­ní“ posta­vu.

Produkce

Vývoj

V květ­nu 2016 měla posta­va Barbara Gordon / Batgirl z DC Comics poten­ci­ál obje­vit se v žen­ské super­hr­din­ské týmov­ce s Margot Robbie v roli Harley Quinn, z níž se stal film Birds of Prey (2020). Batgirl nako­nec neby­la do fil­mu zařa­ze­na kvů­li vývo­ji sólo­vé­ho fil­mu s tou­to posta­vou. Joss Whedon byl najat v břez­nu 2017, aby napsal scé­nář, reží­ro­val a pro­du­ko­val sólo­vý film, na kte­rý dohlí­že­li pre­zi­dent Warner Bros Pictures Toby Emmerich a před­se­do­vé DC Films Jon Berg a Geoff Johns. Whedon měl film začít natá­čet v roce 2018, ale v úno­ru 2018 pro­jekt opus­til poté, co pro něj nedo­ká­zal vymys­let pří­běh. Na Whedona jako muž­ské­ho reži­sé­ra fil­mu zamě­ře­né­ho na žen­ské téma byla také kla­de­na doda­teč­ná kon­t­ro­la, při­čemž spo­leč­nost Warner Bros. a nový pre­zi­dent DC Films Walter Hamada v té době plá­no­va­li nahra­dit Whedona žen­skou reži­sér­kou.

Scénáristka fil­mu Ptáci v trní Christina Hodson byla naja­ta k napsá­ní nové­ho scé­ná­ře k Batgirl v dub­nu 2018 a oče­ká­va­lo se, že začne film psát po dokon­če­ní své prá­ce na dal­ším fil­mu z roz­ší­ře­né­ho vesmí­ru DC (DCEU), Flashovi (2023). V pro­sin­ci 2020 byla Batgirl uve­de­na jako film, kte­rý by mohl být poten­ci­ál­ně uve­den výhrad­ně na stre­a­mo­va­cí služ­bě HBO Max, niko­li v kinech, jako sou­část Hamadova nové­ho plá­nu pro DCEU, a v dub­nu 2021 byla zařa­ze­na na seznam fil­mů DC, kte­ré měly být uve­de­ny v roce 2022 nebo 2023. Adil El Arbi a Bilall Fallah, kte­ří byli dlou­ho­le­tý­mi fanouš­ky této posta­vy, byli naja­ti k režii fil­mu o měsíc poz­dě­ji, kdy bylo potvr­ze­no, že je plá­no­ván jako původ­ní film HBO Max. Kristin Burr v té době film pro­du­ko­va­la a uved­la, že reži­sé­ři při­ná­še­jí nad­še­nou ener­gii, díky níž bude film „zábav­nou jízdou“ a uká­že jinou strán­ku Gotham City než před­cho­zí pro­jek­ty DC.

V dub­nu 2022, po fúzi WarnerMedia s Discovery a pokle­su cen akcií Netflixu způ­so­be­ném sní­že­ním počtu před­pla­ti­te­lů, vede­ní spo­leč­nos­ti Warner Bros. údaj­ně zva­žo­va­li pře­chod fil­mu ze stre­a­mo­va­né ver­ze s roz­poč­tem kolem 70 mili­o­nů dola­rů na uve­de­ní v kinech s navý­še­ným roz­poč­tem na post­pro­duk­ci a vět­ší mar­ke­tingo­vou pod­po­ru.

Kasting

Vedení DC zača­lo v týd­nu od 19. čer­ven­ce 2021 tes­to­vat hereč­ky pro roli Batgirl, při­čemž mezi nimi údaj­ně byly Isabela Merced, Zoey Deutch, Leslie Grace a Haley Lu Richardson; Richardson a Grace byly pova­žo­vá­ny za hlav­ní ucha­zeč­ky. Richardsonová pro­šla něko­li­ka fáze­mi kon­kur­zu, ale 21. čer­ven­ce byla do role obsa­ze­na Graceová. Do 29. čer­ven­ce se jed­na­lo o J. K. Simmonsovi, kte­rý si měl zopa­ko­vat roli otce Batgirl, komi­sa­ře Gordona, z fil­mu Liga spra­ve­dl­nos­ti (2017) a jeho reži­sér­ské­ho sestři­hu z roku 2021. V říj­nu bylo potvr­ze­no, že si Simmons svou roli ve fil­mu zopa­ku­je.

V říj­nu se k obsa­ze­ní při­da­li také Jacob Scipio a Brendan Fraser, dru­hý jme­no­va­ný jako padouch Firefly. Fraser dří­ve ztvár­nil Cliffa Steela / Robotmana v tele­viz­ním seri­á­lu DC Comics Doom Patrol. Ačkoli se původ­ně uvá­dě­lo, že Fraser ztvár­ní ite­ra­ci Garfielda Lynnse, poz­dě­ji v čer­ven­ci 2022 upřes­nil, že hra­je ite­ra­ci Teda Carsona s ori­gi­nál­ním pří­bě­hem, kte­rý není adap­to­ván z exis­tu­jí­cích mate­ri­á­lů. Role zápo­rá­ka byla původ­ně nabíd­nu­ta Sylvesteru Stallonemu, kte­rý namlu­vil King Sharka ve fil­mu DCEU Sebevražedný oddíl (2021), ale „věci pros­tě nevy­šly“. Scipio ve fil­mu ztvár­ní mafi­án­ské­ho bos­se Anthonyho Bressiho.

El Arbi a Fallah uved­li, že se ve fil­mu obje­ví Batman, ale odmít­li potvr­dit, zda si Ben Affleck zopa­ku­je svou roli z před­cho­zích pro­jek­tů DCEU. V pro­sin­ci bylo odha­le­no, že se ve fil­mu Batgirl obje­ví Michael Keaton, kte­rý si zopa­ku­je svou roli Batmana z fil­mů Batman (1989) a Batman se vra­cí (1992). Očekávalo se, že Keaton si popr­vé zopa­ku­je roli pro DCEU ve fil­mu The Flash, než byl ten­to film odlo­žen na rok 2023. K obsa­ze­ní se při­po­ji­li také Rebecca Frontová, Corey Johnson, Ethan Kai a Ivory Aquino, při­čemž Aquino si zahra­je Alysiu Yeoh, prv­ní hlav­ní transgen­de­ro­vou posta­vu ve fil­mu DC.

Natáčení

První natá­če­ní zača­lo v Glasgow, dublu­jí­cím Gotham City, 30. lis­to­pa­du 2021 pod pra­cov­ním názvem Cherry Hill. Jako kame­ra­man půso­bí John Mathieson. El Arbi a Fallah při­je­li do Glasgow 24. srp­na, aby se při­pra­vi­li na natá­če­ní, a spo­lu s pro­dukč­ním Christopherem Glassem si pro­hléd­li loka­ce. Glasgow bylo již dří­ve pou­ži­to pro ztvár­ně­ní Gotham City ve fil­mu The Flash a také ve fil­mu The Batman (2022), kte­rý není sou­čás­tí DCEU. Natáčení ofi­ci­ál­ně skon­či­lo 31. břez­na 2022.

Hudba

Natalie Holt v září 2021 ozná­mi­la, že slo­ží hud­bu.

Marketing

El Arbi, Fallah, Hodson a Grace pro­pa­go­va­li film na vir­tu­ál­ní akci DC FanDome v říj­nu 2021, kde hovo­ři­li o pří­pra­vách na natá­če­ní a odha­li­li kon­cept artů. Grace v led­nu 2022 odha­li­la prv­ní pohled na sebe v kos­tý­mu Batgirl.

Zrušené vydání

V srpnu 2022 spo­leč­nost Warner Bros. Discovery (WBD) ozná­mi­la, že již neplá­nu­je film vydat na HBO Max ani v kinech, přes­to­že byl plá­no­ván v roce 2022 na HBO Max, čímž se film stal „fak­tic­ky mrt­vým“. Server TheWrap uve­dl, že spo­leč­nost měla pocit, že film „pros­tě nefun­gu­je“ a je v roz­po­ru s novým přá­ním a man­dá­tem gene­rál­ní­ho ředi­te­le Davida Zaslava dělat z fil­mů DC „vel­ké kine­ma­to­gra­fic­ké udá­los­ti“. Přesto spo­leč­nost dou­fa­la, že bude pra­co­vat na dal­ších pro­jek­tech s El Arbim a Fallahem a Grace. Collider dodal, že divá­ci někte­rých prv­ních zku­šeb­ních pro­jek­cí ozna­či­li film za „vel­ké zkla­má­ní a ve srov­ná­ní s jiný­mi fil­my vypa­dal laci­ně“, což moh­lo být fak­to­rem, kte­rý Warner Bros. Discovery; Variety popřel názor, že by kva­li­ta fil­mu hrá­la roli při roz­ho­do­vá­ní, a spo­lu s The Hollywood Reporter a Deadline Hollywood potvr­dil, že šlo o sou­část šir­ších úspor­ných opat­ře­ní stu­dia vzhle­dem k navý­še­ní roz­počtu z původ­ních 70 na 90 mili­o­nů dola­rů a sna­ze, aby fil­my DC byly kine­ma­to­gra­fic­ký­mi trhá­ky. Následná zprá­va Variety nazna­či­la, že pod­le zdro­jů z WBD spo­leč­nost dospě­la k závě­ru, že ode­psá­ní fil­mu kvů­li daňo­vé úle­vě bude „finanč­ně nej­ro­zum­něj­ší“ způ­sob, jak zís­kat zpět nákla­dy na Batgirl, na roz­díl od pře­su­nu fil­mu do kin s dal­ší­mi inves­ti­ce­mi, pro­de­je jiné­mu dis­tri­bu­to­ro­vi nebo dokon­ce uve­de­ní fil­mu v nezmě­ně­né podo­bě na HBO Max.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,91511 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72135 KB. | 23.04.2024 - 22:29:44