Kritiky.cz > Profily osob > Ke Huy Quan - Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli - Oscar 2023

Ke Huy Quan - Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli - Oscar 2023

Super Festivals from Ft. Lauderdale, USA / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
Super Festivals from Ft. Lauderdale, USA / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ke Huy Quan (naro­zen 20. srp­na 1971), zná­mý také jako Jonathan Ke Quan (/kiːˈkwɑːn/), je ame­ric­ký herec. Jako mla­dý herec hrál Quan ve fil­mu Indiana Jones a chrám zká­zy (1984) posta­vu Short Rounda a ve fil­mu The Goonies (1985) posta­vu Data. Quan měl také hlav­ní role v sit­co­mu Head of the Class (1991) a ve fil­mu Encino Man (1992).

Po téměř dva­ce­ti­le­té pau­ze se Quan vrá­til k herec­tví v roce 2021 v kri­ti­kou oce­ňo­va­ném sci-fi kome­di­ál­ním dra­ma­tu Všechno najed­nou... Jeho výkon byl širo­ce oce­ňo­ván a zís­kal řadu oce­ně­ní, včet­ně Oscara a Zlatého gló­bu. Quan je jed­ním ze dvou her­ců asij­ské­ho půvo­du, kte­ří zís­ka­li Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, dru­hým byl Haing S. Ngor v roce 1985. Quan se také stal prv­ním her­cem naro­ze­ným ve Vietnamu, kte­rý zís­kal Oscara. Vítězstvím na Screen Actors“ Guild Awards v roce 2023 se stal prv­ním Asiatem, kte­rý zví­tě­zil v kate­go­rii ved­lej­ší­ho fil­mo­vé­ho her­ce.

Raný život a vzdělání

Ke Huy Quan se naro­dil 20. srp­na 1971 v Saigonu v již­ním Vietnamu. Narodil se do rodi­ny čín­ské­ho půvo­du s osmi sou­ro­zen­ci. V roce 1975 Severní Vietnam obsa­dil Jižní Vietnam a sjed­no­til zemi; o tři roky poz­dě­ji Quan s rodi­nou z Vietnamu uprchl. Spolu s otcem a pěti sou­ro­zen­ci uprchl do brit­ské­ho Hongkongu, zatím­co Quanova mat­ka a dal­ší tři sou­ro­zen­ci ode­šli do Malajsie. Po poby­tu v uprch­lic­kém tábo­ře v Hongkongu byla celá Quanova rodi­na v roce 1979 při­ja­ta do Spojených stá­tů v rám­ci pro­gra­mu pro při­jí­má­ní uprch­lí­ků. Ve Spojených stá­tech Quan vyrůs­tal v Kalifornii, kde navště­vo­val střed­ní ško­lu Mount Gleason Junior School v Sunland-Tujunga v Los Angeles a střed­ní ško­lu Alhambra High School v kali­forn­ské Alhambře.

Quan násled­ně stu­do­val film na Škole fil­mo­vých umě­ní na Univerzitě Jižní Kalifornie, kde pro­du­ko­val, nato­čil a sestří­hal krát­ký kome­di­ál­ní horor s názvem Voodoo spo­lu se svým spo­lu­žá­kem Greggem Bishopem, kte­rý film reží­ro­val. Film Voodoo zís­kal v roce 2000 cenu divá­ků na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Slamdance a dodnes se pro­mí­tá stu­den­tům USC. Po absol­vo­vá­ní uni­ver­zi­ty v roce 1999 Quan spo­lu­pra­co­val s hon­g­kon­gským akč­ním cho­re­o­gra­fem Corey Yuenem na super­hr­din­ském fil­mu X-Men z roku 2000, čímž odstar­to­val svou kari­é­ru asi­s­ten­ta bojo­vé cho­re­o­gra­fie a asi­s­ten­ta režie.

Kariéra

1984-1997: Kariérní průlom s Indiana Jonesem

Quan se stal dět­ským her­cem ve 12 letech, kdy si zahrál roli pomoc­ní­ka Harrisona Forda Short Rounda ve fil­mu Indiana Jones a Chrám zká­zy. Castingový reži­sér se zúčast­nil kon­kur­zu na něko­lik dětí ze základ­ní ško­ly v Castelaru, včet­ně Quanova mlad­ší­ho bra­t­ra. V roce 1985 si zahrál ve fil­mu The Goonies jako člen stej­no­jmen­né sku­pi­ny dětí, vyná­lez­ce Richard „Data“ Wang. V roce 1986 si zahrál kapsář­ské­ho sirot­ka v tcha­jwan­ském fil­mu It Takes a Thief. V roce 1987 se obje­vil v japon­ském fil­mu Pasažéři (Passenjā Sugisarishi Hibi [ja]) s japon­skou ido­lo­vou zpě­vač­kou Hondou Minako. V letech 1986-1987 hrál Sama v krát­ko­do­bém tele­viz­ním seri­á­lu Together We Stand (1986-1987) a v letech 1990-1991 hrál Jaspera Kwonga v sit­co­mu Head of the Class.

V roce 1991 si zahrál ve fil­mu Breathing Fire a v násle­du­jí­cím roce měl malou roli ve fil­mu Encino Man. V roce 1993 hrál hlav­ní roli v man­darín­ském tele­viz­ním seri­á­lu The Big Eunuch and the Little Carpenter, kte­rý se vysí­lal ve čty­ři­ce­ti epi­zo­dách. Hrál také v hongkongsko-vietnamském kopro­dukč­ním fil­mu Rudý pirát z roku 1996. Taekwondo stu­do­val pod vede­ním Philipa Tana při natá­če­ní fil­mu Indiana Jones a chrám zká­zy a poz­dě­ji tré­no­val pod vede­ním Tao-lianga Tana.

1998-2018: Přechod k filmové produkci

V dospě­los­ti Quan obtíž­ně hle­dal herec­kou prá­ci ve Spojených stá­tech. Nakonec s herec­tvím skon­čil a zapsal se do fil­mo­vé­ho pro­gra­mu na University of Southern California. Po absol­vo­vá­ní USC byl Quan požá­dán Corey Yuenem, aby odjel do Toronta v Ontariu a pomohl s cho­re­o­gra­fií bojo­vých sek­ven­cí ve fil­mu X-Men (2000). Následujících deset let pra­co­val v záku­li­sí růz­ných pro­duk­cí v Asii a ve Spojených stá­tech. Yuenovi opět pomá­hal jako cho­re­o­graf kaska­dé­rů při natá­če­ní fil­mu The One (2001). Quan pra­co­val jako asi­s­tent režie na fil­mu Wong Kar-wai 2046 (2004).

2018-současnost: Návrat k herectví

Quana k návra­tu k herec­tví inspi­ro­val úspěch fil­mu Šíleně boha­tí Asiaté z roku 2018. V témže roce zahá­ji­lo fil­mař­ské duo Daniels cas­ting pro svůj film Všechno najed­nou. Snažili se obsa­dit her­ce do role Waymonda Wanga, posta­vy, kte­rá se ve fil­mu obje­ví ve třech růz­ných inkar­na­cích. Spolurežisér Daniel Kwan nara­zil na Quana na Twitteru. Dva týd­ny poté, co zís­kal talen­to­vé­ho agen­ta, herec obdr­žel výzvu ke kon­kur­zu do fil­mu. V led­nu 2020 byl Quan ozná­men jako člen herec­ké­ho obsa­ze­ní fil­mu Všechno najed­nou.

Film byl uve­den do kin v břez­nu 2022 s ohrom­ným ohla­sem, při­čemž Quanův výkon skli­dil jed­no­znač­nou chvá­lu a pozor­nost médií, což nako­nec ved­lo k tomu, že za svou roli zís­kal Zlatý gló­bus, cenu Screen Actors Guild Award a Oscara. Díky vítěz­ství v Screen Actors Guild Award se stal prv­ním Asiatem, kte­rý zví­tě­zil v někte­ré z indi­vi­du­ál­ních kate­go­rií Screen Actors Guild Awards, a to díky vítěz­ství v kate­go­rii Screen Actors Guild Award za vyni­ka­jí­cí muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. Byl prv­ním vietnamsko-americkým her­cem, kte­rý byl v této kate­go­rii nomi­no­ván. Při osla­vě své­ho vítěz­ství na Oscarech vysko­čil v nad­še­ní na rytíř­skou sta­ni­ci. Jeho vítěz­ství ze Všechnopárty mu umož­ni­lo zno­vu se setkat se Stevenem Spielbergem a Harrisonem Fordem.

V roce 2019 byl obsa­zen do ved­lej­ší role ve fil­mu spo­leč­nos­ti Netflix Finding ʻOhana, kte­rý bude uve­den v roce 2021. Quan oslo­vil reži­sér­ku Jude Wengovou poté, co zasle­chl, jak film popi­su­je jako The Goonies meets Indiana Jones, v obou fil­mech se Quan obje­vil. V úno­ru 2022 bylo ozná­me­no, že se při­po­jil k obsa­ze­ní tele­viz­ní adap­ta­ce fil­mu American Born Chinese pro spo­leč­nost Disney . V září 2022 bylo ozná­me­no, že se Quan při­po­jil k herec­ké­mu obsa­ze­ní dru­hé série seri­á­lu Loki z fil­mo­vé­ho svě­ta Marvelu pro spo­leč­nost Disney .

Osobní život

Quan má čín­ské před­ky z etnic­ké men­ši­ny Hoa ve Vietnamu. Hovoří plyn­ně ang­lic­ky, kan­ton­sky, man­darín­sky a viet­nam­sky. Quan je žena­tý s Echo Quan a žije ve Woodland Hills v Los Angeles. Zůstává blíz­kým pří­te­lem své­ho herec­ké­ho kole­gy z fil­mu Goonies Jeffa Cohena, kte­rý je záro­veň Quanovým práv­ní­kem v oblas­ti zába­vy.


  • Zdroj: Anglická Wikipedie
  • Foto: Super Festivals from Ft. Lauderdale, USA / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57515 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72290 KB. | 18.04.2024 - 04:15:29