Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“

Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“

Mafiani
Mafiani
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

...říká Henry Hill (Ray Liotta) ve chví­li, kdy pozo­ru­je své par­ťá­ky Jimmyho Conwaye (Robert De Niro) a Tommyho DeVita (Joe Pesci) jak chlad­no­krev­ně dorá­že­jí polo­mrt­vé­ho „mob­ste­ra“, kte­rý si ješ­tě před chví­lí vyska­ko­val na Tommyho!

 Henry Hill byl synem Ira a Italky, vyrůs­tal v Bronxu a k mafi­á­nům to neměl nikdy moc daleko.Místo ško­ly dělal poslíč­ka pro míst­ní­ho dona Paula Cicera (Paul Sorvino) a když koneč­ně při­šel o „panic­tví“ (tedy o panic­tví se v mafi­án­ském sty­lu při­chá­zí tak, že vám vyš­ší moc z dru­hé stra­ny při­k­lep­ne na ruce želíz­ka :), bylo jas­né, čím se bude do budouc­na živit.

 Henry Hill byl tvr­dým oříš­kem pro Newyorkskou mafii.V osm­de­sá­tých letech byl zadr­žen za dis­tri­buci drog a aby se uchrá­nil před poby­tem ve věze­ní, naprás­kal vět­ši­nu nej­moc­něj­ších mob­ste­rů tam­ní mafie, mezi nimiž nechy­běl ani Jimmy Conway a Paul Cicero.Po soud­ním pro­ce­su byl Hill „scho­ván“ v rám­ci pro­gra­mu pro ochra­nu svědků.Jeho man­žel­ství s Karen Hillovou (ve fil­mu ji hra­je Lorraine Bracco) se brzy roz­padlo a Hill začal být ze stra­chu o svůj život  čím dál méně psy­chic­ky stabilní…A reno­mo­va­ný novi­nář Nicholas Pileggi o tom všem napsal kni­hu, kte­rá i u nás vyšla pod názvem Mafián.

 Ta se dosta­la do rukou reži­sé­ro­vi Martinu Scorsesemu v prů­bě­hu natá­če­ní sním­ku Barva peněz.Scorsese prý kni­hu zhlt­nul jed­ním dechem a začal se tedy zají­mat o její fil­mo­vou verzi.Společně pak s Pileggim napsa­ly scé­nář a všech­ny scé­ny podrob­ně kon­zul­to­va­ly prá­vě s Hillem, kte­rý stá­le spa­dal pod pro­gram ochra­ny svěd­ků.

 Snímek, kte­rý nako­nec vznik­nul, si zís­kal uzná­ní u kri­ti­ky i divá­ků a Scorsese byl nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší režii.V Scorseseho podá­ní se jed­na­lo o reál­nou son­du do pod­svě­tí, kte­rou neo­fi­ci­ál­ně schvá­li­li i hla­vy teh­dej­ší mafie, když ukrad­li mas­ter kopii sním­ků, vytvo­ři­li z ní kopii a den před ofi­ci­ál­ní pre­zen­ta­cí sním­ku lidem ze stu­dia Warner Bros. ji vrátili.Mafiáni prý sní­mek při­ja­li za svůj a samo­zřej­mě se zacho­va­ly tak, jak se na ně slu­ší a pat­ří: vyro­bi­li tisí­ce pirát­ských kopií a zača­li je pro­dá­vat ješ­tě před pre­mi­é­rou sním­ku 🙂

 Mafiáni jsou čas­to ozna­čo­vá­ni i za vel­mi bru­tál­ní sní­mek, což je více­mé­ně prav­da, ale bru­ta­li­ta spí­še než z cákan­ců krve a vystře­le­ných moz­ků čiší spí­še z mra­zi­vé atmo­sfé­ry sním­ku, kdy se všich­ni objí­ma­jí, dáva­jí si dár­ky a sva­teb­ní věna, ale záro­veň ve vzdu­chu visí situ­a­ce, kdy někdo vpá­lí kul­ku do hla­vy něko­mu, koho ješ­tě před chvil­kou objí­mal a přá­tel­sky mu potřá­sá­val rukou.

 Do kon­tex­tu tako­vých­to scén doko­na­le zapa­dá posta­va Joe Pesciho – Tommyho DeVita, chla­pí­ka s tak prud­ký­mi ner­vi, že ho ura­zí­te jen jednou.Legendární se sta­la prá­vě scé­na v restau­ra­ci, kdy Pesci/Tommy vyje­de po Liottovi/Hill. „Tak ty si mys­líš, že jsem legrač­ní?,“ ptá se ner­vák Tommy a divák tuší, že se schy­lu­je k něče­mu oprav­du nepříjemnému.Celou scé­nu si napsal a odre­ží­ro­val prá­vě sám Pesci, kte­rý si poz­dě­ji posta­vu podob­nou Tommymu zahrál ve Scorseseho Casinu – byla to posta­va Nickyho, kte­rý ten­to­krát rámec Tommyho cho­vá­ní v mno­hém překročil!Mimochodem Joe Pesci si za roli Tommyho odne­sl Oscara!

 Scorsese opět doka­zu­je, že prá­ci s her­ci zvlá­dá oprav­du znamenitě.Ray Liotta v roli Henryho Hilla před­vá­dí život­ní výkon, Robert De Niro je bez chy­bič­ky zna­me­ni­tý (jako vždy) a zaujme i vel­mi výraz­ný Paul Sorvino.

 Mafiáni jsou tak sním­kem, kte­rý se neza­psal jen do učeb­nic fil­mo­vé režie (díky tří­mi­nu­to­vé scé­ny, kdy Henry Hill vede svo­ji dív­ku zad­ním vcho­dem do klu­bu Copacaba, kte­rou Scorsese insce­nu­je bez jedi­né­ho stři­hu), ale i do pamě­ti fil­mo­vých divá­ků a „gur­má­nů“ jako nej­lep­ší mafi­án­ský (nebo gan­gs­ter­ský) sní­mek deva­de­sá­tých let!

Info:
Mafíáni / Goodfellas
USA 1990 - 146 min.
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino, Lorraine Bracco...
Hodnocení: 100%

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31721 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72383 KB. | 24.05.2024 - 13:07:43