Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“

Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“

Mafiani
Mafiani
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

...říká Henry Hill (Ray Liotta) ve chví­li, kdy pozo­ru­je své par­ťá­ky Jimmyho Conwaye (Robert De Niro) a Tommyho DeVita (Joe Pesci) jak chlad­no­krev­ně dorá­že­jí polo­mrt­vé­ho „mob­ste­ra“, kte­rý si ješ­tě před chví­lí vyska­ko­val na Tommyho!

 Henry Hill byl synem Ira a Italky, vyrůs­tal v Bronxu a k mafi­á­nům to neměl nikdy moc daleko.Místo ško­ly dělal poslíč­ka pro míst­ní­ho dona Paula Cicera (Paul Sorvino) a když koneč­ně při­šel o „panic­tví“ (tedy o panic­tví se v mafi­án­ském sty­lu při­chá­zí tak, že vám vyš­ší moc z dru­hé stra­ny při­k­lep­ne na ruce želíz­ka :), bylo jas­né, čím se bude do budouc­na živit.

 Henry Hill byl tvr­dým oříš­kem pro Newyorkskou mafii.V osm­de­sá­tých letech byl zadr­žen za dis­tri­buci drog a aby se uchrá­nil před poby­tem ve věze­ní, naprás­kal vět­ši­nu nej­moc­něj­ších mob­ste­rů tam­ní mafie, mezi nimiž nechy­běl ani Jimmy Conway a Paul Cicero.Po soud­ním pro­ce­su byl Hill „scho­ván“ v rám­ci pro­gra­mu pro ochra­nu svědků.Jeho man­žel­ství s Karen Hillovou (ve fil­mu ji hra­je Lorraine Bracco) se brzy roz­padlo a Hill začal být ze stra­chu o svůj život  čím dál méně psy­chic­ky stabilní…A reno­mo­va­ný novi­nář Nicholas Pileggi o tom všem napsal kni­hu, kte­rá i u nás vyšla pod názvem Mafián.

 Ta se dosta­la do rukou reži­sé­ro­vi Martinu Scorsesemu v prů­bě­hu natá­če­ní sním­ku Barva peněz.Scorsese prý kni­hu zhlt­nul jed­ním dechem a začal se tedy zají­mat o její fil­mo­vou verzi.Společně pak s Pileggim napsa­ly scé­nář a všech­ny scé­ny podrob­ně kon­zul­to­va­ly prá­vě s Hillem, kte­rý stá­le spa­dal pod pro­gram ochra­ny svěd­ků.

 Snímek, kte­rý nako­nec vznik­nul, si zís­kal uzná­ní u kri­ti­ky i divá­ků a Scorsese byl nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší režii.V Scorseseho podá­ní se jed­na­lo o reál­nou son­du do pod­svě­tí, kte­rou neo­fi­ci­ál­ně schvá­li­li i hla­vy teh­dej­ší mafie, když ukrad­li mas­ter kopii sním­ků, vytvo­ři­li z ní kopii a den před ofi­ci­ál­ní pre­zen­ta­cí sním­ku lidem ze stu­dia Warner Bros. ji vrátili.Mafiáni prý sní­mek při­ja­li za svůj a samo­zřej­mě se zacho­va­ly tak, jak se na ně slu­ší a pat­ří: vyro­bi­li tisí­ce pirát­ských kopií a zača­li je pro­dá­vat ješ­tě před pre­mi­é­rou sním­ku 🙂

 Mafiáni jsou čas­to ozna­čo­vá­ni i za vel­mi bru­tál­ní sní­mek, což je více­mé­ně prav­da, ale bru­ta­li­ta spí­še než z cákan­ců krve a vystře­le­ných moz­ků čiší spí­še z mra­zi­vé atmo­sfé­ry sním­ku, kdy se všich­ni objí­ma­jí, dáva­jí si dár­ky a sva­teb­ní věna, ale záro­veň ve vzdu­chu visí situ­a­ce, kdy někdo vpá­lí kul­ku do hla­vy něko­mu, koho ješ­tě před chvil­kou objí­mal a přá­tel­sky mu potřá­sá­val rukou.

 Do kon­tex­tu tako­vých­to scén doko­na­le zapa­dá posta­va Joe Pesciho – Tommyho DeVita, chla­pí­ka s tak prud­ký­mi ner­vi, že ho ura­zí­te jen jednou.Legendární se sta­la prá­vě scé­na v restau­ra­ci, kdy Pesci/Tommy vyje­de po Liottovi/Hill. „Tak ty si mys­líš, že jsem legrač­ní?,“ ptá se ner­vák Tommy a divák tuší, že se schy­lu­je k něče­mu oprav­du nepříjemnému.Celou scé­nu si napsal a odre­ží­ro­val prá­vě sám Pesci, kte­rý si poz­dě­ji posta­vu podob­nou Tommymu zahrál ve Scorseseho Casinu – byla to posta­va Nickyho, kte­rý ten­to­krát rámec Tommyho cho­vá­ní v mno­hém překročil!Mimochodem Joe Pesci si za roli Tommyho odne­sl Oscara!

 Scorsese opět doka­zu­je, že prá­ci s her­ci zvlá­dá oprav­du znamenitě.Ray Liotta v roli Henryho Hilla před­vá­dí život­ní výkon, Robert De Niro je bez chy­bič­ky zna­me­ni­tý (jako vždy) a zaujme i vel­mi výraz­ný Paul Sorvino.

 Mafiáni jsou tak sním­kem, kte­rý se neza­psal jen do učeb­nic fil­mo­vé režie (díky tří­mi­nu­to­vé scé­ny, kdy Henry Hill vede svo­ji dív­ku zad­ním vcho­dem do klu­bu Copacaba, kte­rou Scorsese insce­nu­je bez jedi­né­ho stři­hu), ale i do pamě­ti fil­mo­vých divá­ků a „gur­má­nů“ jako nej­lep­ší mafi­án­ský (nebo gan­gs­ter­ský) sní­mek deva­de­sá­tých let!

Info:
Mafíáni / Goodfellas
USA 1990 - 146 min.
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino, Lorraine Bracco...
Hodnocení: 100%

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány.29. září 2020 Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány. V zaběhané mašinérii vztahů, orientované na legální i nelegální vydělávání peněz, se v rozmezí deseti let odehrává příběh trojice zúčastněných osob: Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho3. ledna 2023 Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho Píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými skoro 40 lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tenkrát v Americe na Blu-ray - Galerie3. prosince 2014 Tenkrát v Americe na Blu-ray - Galerie  Bitrate Screeny z Blu-ray Posted in Galerie
  • Mys hrůzy - další vynikající film od Martina Scorseseho28. června 2020 Mys hrůzy - další vynikající film od Martina Scorseseho Max Cady (Robert De Niro) opouští vězení, kam byl před čtrnácti lety odsouzen za znásilnění. Je odhodlán pomstít se svému tehdejšímu obhájci Samu Bowdenovi (Nick Nolte), který ve snaze […] Posted in Retro filmové recenze
  • Medvěd na koksu: hrůzostrašná komedie překračuje hranici, ale nepřehání ji21. února 2023 Medvěd na koksu: hrůzostrašná komedie překračuje hranici, ale nepřehání ji Vrcholový predátor se vydává na vražednou dráhu s kokainem ve filmu Medvěd na koksu, netradiční hororové komedii, která tento víkend vstupuje do pražských kin i do celého světa. Film sice […] Posted in Filmové recenze
  • Kmotr II (The Godfather: Part II)1. prosince 2022 Kmotr II (The Godfather: Part II) Kmotr II. část je americký kriminální film z roku 1974, který natočil a režíroval Francis Ford Coppola. Film je částečně založen na románu Kmotr z roku 1969 od Maria Puza, který společně s […] Posted in Speciály
  • Kmotr (The Godfather)25. listopadu 2022 Kmotr (The Godfather) Kmotr je americký kriminální film z roku 1972, který natočil režisér Francis Ford Coppola společně s Mariem Puzem podle stejnojmenného Puzova bestselleru z roku 1969. Ve filmu hrají Marlon […] Posted in Speciály
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr11. prosince 2021 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli patří k tomu nejlepšímu, co světová kinematografie […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,95996 s | počet dotazů: 274 | paměť: 72025 KB. | 08.12.2023 - 13:01:52