Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být

Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být

Zbran4
Zbran4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po krát­ké odml­ce, při níž jsem oži­vo­val své PC, jsem opět zpát­ky a při­ná­ším s sebou finál­ní recen­zi k tetra­lo­gii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o oprav­du skvě­lou podí­va­nou!

Celý děj se ten­to­krá­te točí kolem čín­ské mafie, asij­ských nájem­ných zabi­já­ků a padě­lá­ní peněz. První náznak pro­blé­mů nasta­ne teh­dy, když detek­ti­vo­vé Martin Riggs (Mel Gibbson) a Roger Murtaugh (Danny Glover), spo­leč­ně se svým pří­te­lem, rádo­by sou­kro­mým detek­ti­vem, kte­rý je ve sku­teč­nos­ti býva­lý zlo­či­nec, Leo Getzem (Joe Pesci), ryba­ří na Rogerově novém výlet­ním člu­nu. Málem do nich totiž nara­zí vel­ký tra­jekt, ze kte­ré­ho se násled­ně ozve střel­ba. Oběma poli­cis­tům to samo­zřej­mě nedá a začnou loď pro­ná­sle­do­vat. Vše kon­čí, jak jinak, explo­zí, pře­střel­kou, sou­bo­jem tvá­ří v tvář a samo­zřej­mě zni­če­ním Rogerova člu­nu.

Martinovi se ovšem na palubě tra­jek­tu poda­ří obje­vit jakési čín­ské imi­gran­ty, ukry­té v pod­pa­lu­bí. Hned je jas­né, o co tady jde a Martin s Rogerem se ují­ma­jí vyšet­řo­vá­ní. Pomáhá jim při­tom zno­vu Leo a také mla­dý a nad­še­ný poli­cis­ta Lee Buttlers (Chris Rock), kte­rý se taj­ně ože­nil s Rogerovou dce­rou Rianne a celou dobu se Rogerovi sna­ží nad­bí­hat a zís­kat si jeho důvě­ru a pod­po­ru, což má za násle­dek, že Roger si o něm mys­lí, že je homose­xu­ál. Svatba Leeho a Rianne byla taj­ná, pro­to­že Roger si nepřál, aby jeho dce­ra měla za man­že­la poli­cis­tu. Na scé­ně se samo­zřej­mě obje­vu­je také Martinova pří­tel­ky­ně Lorna (Rene Russo), ale v tom­to díle si jí bohu­žel moc neu­ži­je­te, pro­to­že čeká s Martinem dítě a do vyšet­řo­vá­ní se zapo­ju­je jen oprav­du mini­mál­ně.

Na tra­jek­tu byla také rodi­na Hongových, kte­rou Roger obje­ví schou­le­né ve svém záchran­ném člu­nu a ujme se jich. Prý osvo­bo­zu­je otro­ky a bere si čín­skou rodi­nu k sobě domů, což je samo­zřej­mě nezá­kon­né.

Vzápětí se roz­bí­há vyšet­řo­vá­ní a Martin s Rogerem jsou k údi­vu všech pový­še­ni na kapi­tá­ny, avšak na kon­ci fil­mu o své nově naby­té odzna­ky zase při­jdou.

Horká sto­pa je zave­de rov­nou k čín­ské­mu mafi­á­no­vi, kte­ré­mu všich­ni říka­jí Strýček Benny. Už mno­ho­krát jej měli téměř v pas­ti, ale Strýček Benny se vždyc­ky doká­zal vyvléct ze sítí spra­ve­dl­nos­ti. Tentokrát si ovšem řek­li, že ho dosta­nou. To však ješ­tě netu­ší, jakou se jim poda­ři­lo roze­hrát nebez­peč­nou hru. Strýček Benny má totiž kolem sebe spous­tu zabi­já­ků, kte­ří bez milos­ti likvi­du­jí všech­ny, kdo jim sto­jí v ces­tě, včet­ně sebe samých. Jedním z těch­to zabi­já­ků je i hon­g­kon­gský spe­ci­a­lis­ta na bojo­vá umě­ní Wah Sing Ku (Jet Li).

Po dlou­hém a namá­ha­vém pát­rá­ní, kte­ré­ho není ušet­ře­na ani Rogerova rodi­na a málem uho­ří ve svém vlast­ním domě, se začí­na­jí roz­plé­tat udá­los­ti na začát­ku fil­mu. Strýček Benny je vlast­ně padě­la­tel peněz, kte­rý na tuto prá­ci dová­ží čín­ské imi­gran­ty, kte­ří jsou zlá­ká­ní lep­ším živo­tem ve Spojených stá­tech. Stejným způ­so­bem se do Ameriky dosta­la i rodi­na Hongových, o kte­rou Roger pečo­val a kte­rá je násled­ně une­se­na Bennyho ban­dou.

V závě­ru celé­ho fil­mu a vlast­ně i celé této série, se Roger a Martin utká­va­jí s Bennyho gan­gem. Poslední sou­boj však opět pat­ří pře­váž­ně Martinovi (i když Roger se ten­to­krá­te také znač­nou měrou při­či­ní). Oba dva svá­dí nerov­ný zápas s Wah Sing Kunem. Ačkoli jsou oba hod­ně potlu­če­ní a una­ve­ní, vítě­zí a na svě­tě je zase o pár padou­chů míň.

Tento závě­reč­ný díl se natá­čel až po dlou­hých šes­ti letech od nato­če­ní troj­ky, v roce 1998 a tato sku­teč­nost se na fil­mu hod­ně pro­je­vi­la. Hlavně na her­cích, kte­ří za tu dobu dost zestár­li a jejich výko­ny už se zda­le­ka nepo­do­ba­jí dílům před­cho­zím. Filmaři ten­to fakt rov­něž pou­ži­li i ve fil­mu samot­ném a pře­váž­ně Martin Riggs teď půso­bí poně­kud „una­ve­ně“ a „dospě­le“. Už to není ten potřeš­tě­ný blá­zen, kte­rý se bez­hla­vě vrhá do kaž­dé akce. Uvědomuje si, že svou prá­ci pře­stá­vá zvlá­dat, ale naroz­díl od Rogera, kte­rý tuto sku­teč­nost už pros­tě při­jal, se s tím sna­ží ze všech sil bojo­vat.

Avšak i přes to je ten­to film opět ukáz­kou kva­lit­ní­ho díla, kte­ré v sobě kom­bi­nu­je skvě­lou akci a humor­né pasá­že. Dějová linie je ten­to­krá­te posa­ze­na oprav­du hod­ně vyso­ko a musí se oce­nit scé­náris­to­va vyna­lé­za­vost. Ve fil­mu nechy­bí ani spous­ta oprav­du dob­rých efek­tů, jako jsou výbuchy, divo­ké honič­ky na dál­ni­ci a sou­bo­je kung-fu. Snad nej­lep­ší z celé­ho fil­mu (a snad i ze všech čtyř Smrtonosných zbra­ní) je nej­po­ve­de­něj­ší tra­dič­ní závě­reč­ný zápas tvá­ří v tvář, kde ten­to­krát zasa­hu­je i Roger.

Co dodat? Tato parád­ní akce s vel­kou špet­kou humo­ru, s výbor­ným herec­kým obsa­ze­ním, ode mě - i přes drob­nou změ­nu cha­rak­te­ru obou hlav­ních postav – zís­ká­vá nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Škoda, že se nepra­cu­je na pátém dílu, moh­lo by to být zají­ma­vé.


Podívejte se na hodnocení Smrtonosná zbraň 4 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film11. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film "Uděláme to na jedna, dva, tři, nebo na jedna, dva, tři, TEĎ?" Opět vše začíná poměrně poklidně a nevinně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a seržant Roger Murtaugh (Danny Glover), […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň4. dubna 2023 Smrtonosná zbraň Smrtonosná zbraň je americká akční policejní komedie z roku 1987, kterou režíroval a spoluprodukoval Richard Donner, scénář napsal Shane Black a koproducentem byl Joel Silver. Vedle Garyho […] Posted in Speciály
  • Predátor 216. března 2022 Predátor 2 Predátor 2 je americký akční sci-fi horor z roku 1990, jehož scénář napsali bratři Jim a John Thomasovi, režíroval ho Stephen Hopkins a v hlavních rolích se představili Danny Glover, Ruben […] Posted in Speciály
  • Výkupné - Mel Gibson zahraňuje uneseného syna.24. listopadu 2020 Výkupné - Mel Gibson zahraňuje uneseného syna. Zatímco většina filmů si pečlivě onen vzácný kus pořádného zvratu v ději schovává ke konci, děj ve snímku Ransom se kroutí, až člověka napadá, kdy všechny ty zvraty dosáhnou absurdnosti. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány.29. září 2020 Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány. V zaběhané mašinérii vztahů, orientované na legální i nelegální vydělávání peněz, se v rozmezí deseti let odehrává příběh trojice zúčastněných osob: Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mulan - další zbytečný hraný remake7. září 2020 Mulan - další zbytečný hraný remake Když císař Číny (Jet Li) vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan (Liu Yifei), nejstarší dcera ctěného […] Posted in Filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak4. dubna 2019 Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržant Roger Murtaugh, v podání Dennyho Glovera. Později je k němu přidělen seržant Martin Riggs (Mel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zákulisí natáčení A.I. Umělé inteligence: Tajemství tváří bez výrazu10. dubna 2024 Zákulisí natáčení A.I. Umělé inteligence: Tajemství tváří bez výrazu Aby Haley Joel Osment při natáčení filmu "A.I. Umělá inteligence" (2001) vypadal jako člověk, každý den před natáčením mu byla oholena veškerá odhalená kůže (obličej, paže, ruce atd.), aby […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36896 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71960 KB. | 20.07.2024 - 14:11:37