Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být

Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být

Zbran4
Zbran4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po krát­ké odml­ce, při níž jsem oži­vo­val své PC, jsem opět zpát­ky a při­ná­ším s sebou finál­ní recen­zi k tetra­lo­gii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o oprav­du skvě­lou podí­va­nou!

Celý děj se ten­to­krá­te točí kolem čín­ské mafie, asij­ských nájem­ných zabi­já­ků a padě­lá­ní peněz. První náznak pro­blé­mů nasta­ne teh­dy, když detek­ti­vo­vé Martin Riggs (Mel Gibbson) a Roger Murtaugh (Danny Glover), spo­leč­ně se svým pří­te­lem, rádo­by sou­kro­mým detek­ti­vem, kte­rý je ve sku­teč­nos­ti býva­lý zlo­či­nec, Leo Getzem (Joe Pesci), ryba­ří na Rogerově novém výlet­ním člu­nu. Málem do nich totiž nara­zí vel­ký tra­jekt, ze kte­ré­ho se násled­ně ozve střel­ba. Oběma poli­cis­tům to samo­zřej­mě nedá a začnou loď pro­ná­sle­do­vat. Vše kon­čí, jak jinak, explo­zí, pře­střel­kou, sou­bo­jem tvá­ří v tvář a samo­zřej­mě zni­če­ním Rogerova člu­nu.

Martinovi se ovšem na palubě tra­jek­tu poda­ří obje­vit jakési čín­ské imi­gran­ty, ukry­té v pod­pa­lu­bí. Hned je jas­né, o co tady jde a Martin s Rogerem se ují­ma­jí vyšet­řo­vá­ní. Pomáhá jim při­tom zno­vu Leo a také mla­dý a nad­še­ný poli­cis­ta Lee Buttlers (Chris Rock), kte­rý se taj­ně ože­nil s Rogerovou dce­rou Rianne a celou dobu se Rogerovi sna­ží nad­bí­hat a zís­kat si jeho důvě­ru a pod­po­ru, což má za násle­dek, že Roger si o něm mys­lí, že je homose­xu­ál. Svatba Leeho a Rianne byla taj­ná, pro­to­že Roger si nepřál, aby jeho dce­ra měla za man­že­la poli­cis­tu. Na scé­ně se samo­zřej­mě obje­vu­je také Martinova pří­tel­ky­ně Lorna (Rene Russo), ale v tom­to díle si jí bohu­žel moc neu­ži­je­te, pro­to­že čeká s Martinem dítě a do vyšet­řo­vá­ní se zapo­ju­je jen oprav­du mini­mál­ně.

Na tra­jek­tu byla také rodi­na Hongových, kte­rou Roger obje­ví schou­le­né ve svém záchran­ném člu­nu a ujme se jich. Prý osvo­bo­zu­je otro­ky a bere si čín­skou rodi­nu k sobě domů, což je samo­zřej­mě nezá­kon­né.

Vzápětí se roz­bí­há vyšet­řo­vá­ní a Martin s Rogerem jsou k údi­vu všech pový­še­ni na kapi­tá­ny, avšak na kon­ci fil­mu o své nově naby­té odzna­ky zase při­jdou.

Horká sto­pa je zave­de rov­nou k čín­ské­mu mafi­á­no­vi, kte­ré­mu všich­ni říka­jí Strýček Benny. Už mno­ho­krát jej měli téměř v pas­ti, ale Strýček Benny se vždyc­ky doká­zal vyvléct ze sítí spra­ve­dl­nos­ti. Tentokrát si ovšem řek­li, že ho dosta­nou. To však ješ­tě netu­ší, jakou se jim poda­ři­lo roze­hrát nebez­peč­nou hru. Strýček Benny má totiž kolem sebe spous­tu zabi­já­ků, kte­ří bez milos­ti likvi­du­jí všech­ny, kdo jim sto­jí v ces­tě, včet­ně sebe samých. Jedním z těch­to zabi­já­ků je i hon­g­kon­gský spe­ci­a­lis­ta na bojo­vá umě­ní Wah Sing Ku (Jet Li).

Po dlou­hém a namá­ha­vém pát­rá­ní, kte­ré­ho není ušet­ře­na ani Rogerova rodi­na a málem uho­ří ve svém vlast­ním domě, se začí­na­jí roz­plé­tat udá­los­ti na začát­ku fil­mu. Strýček Benny je vlast­ně padě­la­tel peněz, kte­rý na tuto prá­ci dová­ží čín­ské imi­gran­ty, kte­ří jsou zlá­ká­ní lep­ším živo­tem ve Spojených stá­tech. Stejným způ­so­bem se do Ameriky dosta­la i rodi­na Hongových, o kte­rou Roger pečo­val a kte­rá je násled­ně une­se­na Bennyho ban­dou.

V závě­ru celé­ho fil­mu a vlast­ně i celé této série, se Roger a Martin utká­va­jí s Bennyho gan­gem. Poslední sou­boj však opět pat­ří pře­váž­ně Martinovi (i když Roger se ten­to­krá­te také znač­nou měrou při­či­ní). Oba dva svá­dí nerov­ný zápas s Wah Sing Kunem. Ačkoli jsou oba hod­ně potlu­če­ní a una­ve­ní, vítě­zí a na svě­tě je zase o pár padou­chů míň.

Tento závě­reč­ný díl se natá­čel až po dlou­hých šes­ti letech od nato­če­ní troj­ky, v roce 1998 a tato sku­teč­nost se na fil­mu hod­ně pro­je­vi­la. Hlavně na her­cích, kte­ří za tu dobu dost zestár­li a jejich výko­ny už se zda­le­ka nepo­do­ba­jí dílům před­cho­zím. Filmaři ten­to fakt rov­něž pou­ži­li i ve fil­mu samot­ném a pře­váž­ně Martin Riggs teď půso­bí poně­kud „una­ve­ně“ a „dospě­le“. Už to není ten potřeš­tě­ný blá­zen, kte­rý se bez­hla­vě vrhá do kaž­dé akce. Uvědomuje si, že svou prá­ci pře­stá­vá zvlá­dat, ale naroz­díl od Rogera, kte­rý tuto sku­teč­nost už pros­tě při­jal, se s tím sna­ží ze všech sil bojo­vat.

Avšak i přes to je ten­to film opět ukáz­kou kva­lit­ní­ho díla, kte­ré v sobě kom­bi­nu­je skvě­lou akci a humor­né pasá­že. Dějová linie je ten­to­krá­te posa­ze­na oprav­du hod­ně vyso­ko a musí se oce­nit scé­náris­to­va vyna­lé­za­vost. Ve fil­mu nechy­bí ani spous­ta oprav­du dob­rých efek­tů, jako jsou výbuchy, divo­ké honič­ky na dál­ni­ci a sou­bo­je kung-fu. Snad nej­lep­ší z celé­ho fil­mu (a snad i ze všech čtyř Smrtonosných zbra­ní) je nej­po­ve­de­něj­ší tra­dič­ní závě­reč­ný zápas tvá­ří v tvář, kde ten­to­krát zasa­hu­je i Roger.

Co dodat? Tato parád­ní akce s vel­kou špet­kou humo­ru, s výbor­ným herec­kým obsa­ze­ním, ode mě - i přes drob­nou změ­nu cha­rak­te­ru obou hlav­ních postav – zís­ká­vá nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Škoda, že se nepra­cu­je na pátém dílu, moh­lo by to být zají­ma­vé.


Podívejte se na hodnocení Smrtonosná zbraň 4 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54218 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72056 KB. | 25.02.2024 - 19:09:29