Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Černý déšť - Černá detektivka z Japonska v režii Ridley Scotta.

Černý déšť - Černá detektivka z Japonska v režii Ridley Scotta.

CernyDest
CernyDest
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Osaka, Japonsko. Polda ztrá­ce­jí­cí ner­vy. Chystané spik­nu­tí. Zabiják na útě­ku. Nick Conklin (Michael Douglas) a Charlie Vincent (Andy Garcia) jsou cizin­ci v nezná­mé zemi. Poldové z New York City v Japonsku pro­ná­sle­du­jí Sata (Yasuka Matsuda) - uprchlé­ho vra­ha a čle­na Yakuzy.

Režisér Ridley Scott je vel­ké režij­ní jmé­no, kte­rý má na kon­tě mno­ha fil­mo­vých klasik- Vetřelec, Blade Runner, Thelma a Louise, Gladiátor........ Většinu Scottových fil­mů mám oprav­du rád (pokud to nejsou fil­my, kte­ré se blí­ží úrov­ně Konzultanta- Scottova nej­hor­ší­ho fil­mu) a cením na něm, že si vždy uměl pohlí­dat vizu­ál­ní strán­ku, jeho fil­my jsou vět­ši­nou ukáz­kou toho, jak ide­ál­ně pro­spí­vá zdár­ná komu­ni­ka­ce mezi reži­sé­rem a her­ci před kame­rou a pře­de­vším Scott umí točit epic­ky. Ať už točí vel­ké či men­ší fil­my. Přesto i prá­vě Scott, kte­rý má na kon­tě mno­ha památ­ných fil­mo­vých kla­sik má ve své kari­é­ře sla­bá mís­ta. A v rám­ci Scottovy kate­go­rie sem dle mého zapa­dá i kri­mi­nál­ka Černý déšť.

Černý déšť AKA Black Rain vyšel v roce 1989, při­čemž v hlav­ních rolí se obje­vi­li Michael Douglas a Andy Garcia. Ten prv­ní se již mohl chlu­bit Oscarem za ztvár­ně­ní Gordona Greeka ve Wall Street, ten dru­hý se zase rela­tiv­ně nedáv­no (1987) popr­vé výraz­ně obje­vil v Neúplatných. O kame­ru se poté posta­ral Jan de Bont (šlo hned o jeho prv­ní film po Smrtonosné pas­ti) a scé­nář dvo­ji­ce Craig Bolotin/Warren Levis (debu­tu­jí­cí sce­náris­té, kte­ří již násled­ně nena­to­či­li žád­ný film, kvů­li kte­ré­mu bys­te si je muse­li zásad­ně pama­to­vat) vsa­dil na pro­stře­dí Japonska. To na prv­ní dobrou láká na vel­mi při­taž­li­vé pro­stře­dí, kte­ré by moh­lo vysta­vět spous­tu zají­ma­vých nápa­dů, poten­ci­o­nál­ní těže­ní z tam­ní kul­tu­ry a před­sta­vit nety­pic­kou a snad­no paměti­hod­nou žánrov­ku, kte­rá by se ide­ál­ně nemu­se­la vypa­řit z hla­vy a stát se dal­ším výraz­ným kusem, kte­rý má legen­dár­ní Ridley na kon­tě. Jenže......

Pokud vám sta­čí, že měl Ridley i v roce 1989 vizu­ál­ní strán­ku v malí­ku a Jan de Bont po Smrtonosné pas­ti taky nekle­sl na mys­li, je u Black Rain vlast­ně vel­mi snad­ný důvod k spo­ko­je­nos­ti. Pokud vám sta­čí, že Hans Zimmer už v roce 1989 sklá­dal feno­me­nál­ní soun­d­trac­ky, bude­te prav­dě­po­dob­ně spo­ko­je­ni. Pokud vám sta­čí, že jsou akč­ní scé­ny vel­mi sluš­né, jsou vel­mi solid­ně sestří­ha­né a celé to oči­vid­ně vede schop­ná ruka za kame­rou, i to samot­né sta­čí uzavřít za Black Rain kni­hu a ozna­čit jí za solid­ní akč­ní zále­ži­tost. Jenže to není tak jed­no­du­ché.

Black Rain je ukáz­ko­vý film své doby. To ale v tomhle ohle­du nezna­me­ná pochva­lu. Tohle totiž není ten akč­ní vrchol, kte­rý by léty neztra­til nic ze své­ho šar­mu jako prá­vě zmi­ňo­va­ná Smrtonosná past. Black Rain je sku­teč­ně tím na půdu tro­chu naiv­ním a ve svém jádru tupým akč­ním řemes­lem, kte­ré se navíc musí opřít o boles­ti­vý klišé pří­běh, vel­mi sla­bé dia­lo­gy a o více­mé­ně neza­jí­ma­vé cha­rak­te­ry. Problém tu navíc tkví i v tom, že ačko­liv je Michael Douglas výbor­ný herec (Volný pád!), tahle akč­ní a drs­ná póza mu nese­dí a při sna­ze být drs­ný poli­cis­ta je spí­še směš­ný. S Andy Garciou nao­pak není žád­ný pro­blém, ten je jako Douglasův par­ťák v poho­dě a cel­ko­vě je mini­mál­ně ale­spoň fajn vidět, že jejich dvo­ji­ce Nick Conklin a Charlie Vincent spo­lu oči­vid­ně něco zaži­la a jejich vzá­jem­ná che­mie je jed­nou z těch věcí, kte­rá film tro­chu v ohle­du scé­ná­ře a prá­ce s cha­rak­te­ry obo­ha­cu­je.

Jenomže pak je tu ješ­tě jeden zásad­ní problém- Black Rain Japonsko a její oby­va­te­le do jis­té míry zesměšňu­je a z Ameriky a jejich oby­va­tel nao­pak děla­jí ide­ál­ní lidič­ky bez šrá­mů. I v tomhle ohle­du je na Black Rain poznat, že vzni­kl ve své době a jak je zasa­ze­ní do Japonska sku­teč­ně nevy­u­ži­té. Yūsaku Matsuda si ve fil­mu nako­nec zahrál hlav­ní­ho zápo­rá­ka mís­to původ­ně zva­žo­va­né­ho Jackieho Chana (ten ovšem odmí­tl ve své kari­é­ře hrát zápo­rá­ky) a on je jako hlav­ní zápo­rák vylo­že­ně parád­ní (bohu­žel umřel ve stej­ný rok pre­mi­é­ry a pod­lehl rako­vi­ně). Ken Takahura jako japon­ský poli­cis­ta, kte­rý tlu­mo­čí a dopro­vá­zí hlav­ní poli­cis­ty na jejich misi je taky super, pro­blém je ale ten, že japon­ské posta­vy do jis­té míry sku­teč­ně půso­bí kari­ka­tu­ra­tiv­ním způ­so­bem a není divu, že si ve finá­le oba sce­náris­té svůj scé­nář za ráme­ček neda­li.

Po obra­zo­vé strán­ce se na to hez­ky dívá a Scott si vizu­ál­ní strán­ku pohlí­dal. Zvukově to zní parád­ně, Zimmerův soun­d­track je super, herec­ké výko­ny nejsou špat­né (jen s tím Douglasem mám pros­tě pro­blém), střih akč­ní sek­ven­ce pro­dá­vá parád­ně a cel­ko­vě to vylo­že­ně není špat­ný film. Je jen straš­ně zaška­tul­ko­va­tel­ný, před­ví­da­tel­ný, nezá­živ­ný a je ve finá­le jed­ním z nej­slab­ších Scottových fil­mů. Nevinil bych rov­nou samot­né tvůr­ce z rasis­mu, mno­hé aspek­ty k tomu ale svá­dí a zrov­na od Scotta člo­věk čeká víc. Pořád je to jis­tá úro­veň v oblas­ti akč­ní­ho fil­mu, něja­ký výraz­ný důvod pro uvě­do­mo­vá­ní si exis­ten­ce toho­hle fil­mu ale vlast­ně snad fakt nee­xis­tu­je.

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Černý déšť na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14124 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72349 KB. | 22.05.2024 - 13:41:54