Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Che Guevara - revoluce (2008)

Che Guevara - revoluce (2008)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do kin dora­zil dlou­ho oče­ká­va­ný sní­mek o slav­ném kubán­ském revo­lu­ci­o­ná­ři - Che Guevara - Revoluce. Jedná se v pod­sta­tě o živo­to­pis­ný sní­mek, kte­rý tvo­ří prv­ní část chys­ta­né­ho cyk­lu. Tento začí­ná pří­jez­dem na Kubu a kon­čí krát­ce před dosa­že­ním Havany. Mapuje tak tedy nej­těž­ší část celé revo­lu­ce, a to svr­že­ní Batistovy dik­ta­tu­ry. Tvůrci se inspi­ro­va­li pamět­mi samot­né­ho Guevary, což může být ale zbraň not­ně dvoj­seč­ná. Jednak to jsou jis­tě pozo­ru­hod­ná svě­dec­tví muže, kte­rý byl pří­mo v cen­t­ru dění, dru­hak ale může dochá­zet k neob­jek­tiv­ní­mu zkres­le­ní.
Osobně se při­znám, že o poza­dí kubán­ské revo­lu­ce toho vím vel­mi málo, což je doza­jis­ta ško­da. Tak tro­chu se bojím, zda mě poté auto­ři fil­mu nemo­hou „tahat za fusek­li“ s tím, že někte­ré udá­los­ti mohou inter­pre­to­vat tro­chu své­ráz­ně. Inu, to je pro­blém takřka všech živo­to­pis­ných fil­mů.

 

Tento sní­mek není vylo­že­ně nud­ný, jen vět­ši­na scé­nek divá­ko­vi postup­ně splý­vá. Objevuje se zde také poměr­ně hod­ně postav a divák - čás­teč­ně i díky poměr­ně uni­form­ní image 🙂 - ztrá­cí v pře­hled. Ano, Fidela, jeho bra­t­ra a pocho­pi­tel­ně ani Ernesta Guevaru pře­hléd­nout nemů­že­te..

Snímek je navíc doce­la neši­kov­ně (mluvou LOST) vypl­něn někte­rý­mi „fla­sh­for­war­dy“, kte­ré jsou čer­no­bí­le (snad aby evo­ko­va­ly auten­tic­ké fil­mo­vé mate­ri­á­ly) z pro­je­vu a pří­prav na pro­jev v New Yorku. Do kon­cep­tu fil­mu mi neza­pa­da­ly a spí­še jen ruši­ly.
Velmi dob­ře tu jsou však zpra­co­va­né bojo­vé scé­ny, kte­ré jsou hez­ky ozvu­če­ny. Svou záslu­hu však na této sku­teč­nos­ti moh­lo mít i pěk­né pro­stře­dí praž­ské­ho kina Lucerna, kde jsem film shlé­dl.
Celkově vza­to Che Guevara - Revoluce není špat­ný film. Bez své­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré se obje­ví přes­ně v...nevím kdy, se jed­ná jen a pou­ze o půl fil­mu. Ideovou strán­ku věci ponech­me stra­nou, revo­lu­ci­o­ná­ři tu jsou doce­la fajn klu­ci. Zločinů se - krom na těch, kte­ří si to zce­la zaslou­ží - nedo­pouš­tí, dal­ší důvod pro to, aby si lidé po celém svě­tě dáva­li na svá těla tri­ka s hla­vou Guevary.
P. S. Dosti otřes­né byly titul­ky - čer­no­bí­lé scén­ky, bílé spod­ky obra­zů a do toho bílo­žlu­té titul­ky. Fakt pará­da! Bohužel špa­něl­sky neu­mím....


Podívejte se na hodnocení Che Guevara na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63450 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72003 KB. | 19.04.2024 - 17:08:15